Екстерно вредновање

Спољашње вредновање квалитета образовно-васпитног рада

ОШ “Светислав Голубовић-Митраљета“, Батајница

 

На основу овлашћења из члана 151. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 72/09, 52/2011, 55/2013, 35/2015-аут.тумачење и 68/2015), члана 2. Правилника о стручно-педагошком надзору („Службени гласник РС“, број 34/2012) и члана 14. Правилника о вредновању квалитета рада установа („Службени гласник РС“, број 9/2012), Тим за спољашње вредновање Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије, у саставу: Гордана Чукурановић, др Славица Јашић, мр Весна Муратовић Дробац и Бранкица Коцић, извршио је од 22. до 24. децембра 2015. године спољашње вредновање квалитета образовно-васпитног рада ОШ “Светислав Голубовић-Митраљета“.

Спољашње вредновање квалитета рада Школе реализовано је у току горе наведена три дана, при чему је оцењен квалитет свих области дефинисаних Стандардима квалитета рада установе.

Спољашње вредновање Школе извршено је на основу:

  1. Анализе евиденције и документације (Годишњи план рада за школску 2015/2016 годину, Школски програм за период 2014-2018 године, Извештај о раду школе за школску 2014/2015 годину, Извештај о раду директора за школску 2014/2015 годину, Развојни план Школе за период 2015-2018 године, Запажања директора, педагога и психолога о посећеним часовима, записници просветних инспектора, записници стручних већа и тимова, планови рада наставника)
  2. Непосредног праћења наставе и других облика образовно-васпитног рада (посећено је укупно 23 часа)
  3. Разговора са наставницима, директором, помоћником директора, стручним сарадницима, члановима Школског одбора, ученицима и родитељима. Ученици и родитељи који су учествовали у разговору изабарани су методом случајног узорка. Спроведена је анкета са наставницима и родитељима.

Извршено је вредновање следећих области:

  1. Школски програм и Годишњи план рада,
  2. Настава и учење,
  3. Образовна постигнућа ученика,
  4. Подршка ученицима,
  5. Етос,
  6. Организација рада школе и руковођење,
  7. Ресурси

Општи квалитет образовне установе оцењује се оценама: 1, 2, 3 и 4, с тим да је оцена 4 највиша оцена.

На основу Извештаја о обављеном спољашњем вредновању Основна школа „Светислав Голубовић-Митраљета“ је остварила више од 75% свих стандарда, укључујући 100% стандарда који су кључни и изабрани за вредновање.

Општи квалитет Основне школе “Светислав Голубовић-Митраљета“ оцењен је оценом 4.

Директор