Летопис

ОШ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА“

Л Е Т О П И С

ЗА  ШКОЛСКУ 2021/22. ГОДИНУ

 

Школска   година  почела  је у среду,  1. септембра 2021. године,  по посебном распореду због заштите од вируса КОВИД-19. За  почетак  школске  године извршене су  детаљне  припреме за рад:  обављена је дезинфекција школског простора и намештаја, набављена су средства за чишћење и дезинфекцију, маске, визири, дезо – баријере, топломери, обновљени су сандучићи за прву помоћ. Направљен је распоред додатног дежурства.  Урађен је оперативни план заштите од короне, као и  израда распореда и планова за наставни  процес. Урађен је план самовредновања, план за заштиту деце од насиља, план за стручно усавршавање као и други планови који су у оквиру Годишњег плана и програма за 2021/22. годину. За време распуста контактиран је Градски секретaријат,  Градска управа и Општина Земун у вези са надоградњом школе.

Наставни  кадар  је одржао седнице Стручних и Разредних  већа, на којима је темељно испланиран рад васпитно – образовног процеса као и седнице Педагошког колегијума и Наставничког већа на којима су усвојени предлози о даљем раду. Посебно је рађено на изради годишњих и оперативних планова са детаљно урађеним стандардима за поједине нивое као и мере заштите од короне. Напоменуто је да планови треба да буду усаглашени, као и да прате ТВ програм преко кога се емитује наставни садржај. Урађен је план и програм за ученике који раде по ИОП – у. Урађени су годишњи и месечни планови рада, Акциони план, план за самовредновање, распоред часова, четрдесет часовна структура радног времена, извршена је подела задужења наставника, дежурстава, урађена је припрема за полазак у школу према календару Министарства просвете, смене и сви други послови везани за наставни процес.

Остварена је сарадња са Интерресорном комисијом и дефектологом из ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, ОШ „Радивоје Поповић“ и ОШ „Вељко Рамадановић“ из Земуна.

 

ПРИЈЕМ ПРВАКА – 31.8.2021.

Пријем  првака организован је 31.8.2021. године  у 18.00 часова у ОШ „Бранко Радичевић“, школи која нам је привремени смештај за млађу смену и организовање наставе док траје надоградња. Пријем је организован испред школе у школском дворишту. После прозивке ученика, учитељице су увеле ученике у школу где су се упознале са новом генерацијом. У учионицама, будућим првацима су подељени поклони од Општине Земун. Директор и психолог школе су са родитељима остали у дворишту одговарајући на питања. У школској 2021/22.  години  уписано  је укупно 120 ученика  у први  разред који су распоређени у четири одељења:

  1. Весна Бољановић1/1  30 ученика
  2. Бојана Јањанин 1/2  30  ученика
  3. Горанка Дерета 1/3   30 ученика
  4. Биљана Поповић 1/4    30 ученика

 

У новој школској години дошло је до промена у наставном кадру. У школској 2021/22.  на упражњено место учитељице Драгане Томашевић која је отишла у пензију, прешла је Бојана Јањанин из ОШ „Сава Шумановић“ са Алтине. Професор технике и технологије Драгана  Косановић Младеновски је прешла у Стару Пазову у ОШ „Раницки“.

30.8.2021. – Одржан је састанак Актива директора у ОШ „Соња Маринковић“. Тема састанка – припремљеност школа за почетак школске 2021/22. године.

  1. 2. и 3.9. – Одржани родитељски састанци за ученике од 1. до 4. разреда у згради ОШ „Бранко Радичевић“ из наведених разлога.

3.9.2021. – Одржани родитељски састанци за ученике од 5. до 8. разреда у ОШ „Илија Бирчанин“ у Земун пољу, која је друга школа у којој се налази наша старија смена док траје надоградња школе.

9.9.2021. – Одржана седница Савета родитеља.  Конституисање Савета родитеља је била најважнија тачка дневног реда. Директор је детаљно упознао Савет родитеља са ситуацијом у школи и припремљеношћу за почетак школске године. Савет родитеља је упознат са Годишњим извештајем за школску 2020/21. годину и планом за 2021/22. годину. Чланови Савета родитеља су детаљно упознати са организациом наставе, распоредом, применом заштите од КОВИД-а 19.

14.9.2021. – Одржана је седница Наставничког већа.

15.9.2021. – Одржана је седница Школског одбора. Седници је присуствовало шест чланова Школског одбора, представници Ученичког парламента, директор, педагог и секретар школе. На Школском одбору извршено је разматрање и усвајање Извештаја о раду директора, остваривање Годишњег плана рада за школску 2021/22. годину. Представљени су и Извештај о самовредновању, Акциони  план, Извештај тима за заштиту деце од насиља, Извештаја о стручном усавршавању и листе технолошких вишкова. Школски одбор је упознат са почетком школске 2021/22. године и мерама заштите од Ковид-а 19. Извршено је разматрање и усвајање извештаја о реализацији  Годишњег плана рада и Извештаја директора школе за школску 2020/21. годину. Разматрање и доношење одлука за избор осигуравајућег друштва, понуде за ученичку ужину, ђачког динара, такође, су део овог састанка Школског одбора. Уследило је и разматрање програма и доношење одлуке за релације извођења екскурзије за ученике седмих и осмих разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда. Под тачком разно било је упознавање Школског одбора са потребама набавке наставних средстава.

 

18.9.2021. – У ОШ „Горња Варош“ је одржан семинар – Формативно оцењивање од планирања до постизања исхода и циљева уз помоћ дигиталне свеске. Семинар је значајан за развој компетенција запослених у основним школама. Обуци су присуствовали директор школе Стево Јањанин, стручни сарадници Јелена Станић и Ана Ћирјанић,  учитељица Зорана Павић и професор математике Милена Анђелковић.

 

21.9.2021. – Вероучитељ Петар Петровић је водио ученике у храм Рођења Пресвете Богородице у Батајници на црквену славу овог храма. Присуствовали су Светој литургији и црквеном обреду.

 

22.9.2021. – Одржана је ванредна седница Наставничког већа – Представљање кандидата и давање мишљења за избор директора школе за наредни четворогодишњи мандат по расписаном конкурсу од 1.9.2021. године.

Седница је заказана за 11.45 часова. После обавештења о поступку избора кандидата и о броју пристиглих молби, конкурсна комисија  је објаснила процедуру избора. Конкурисао је један кандидат и то из колектива, професор физичког васпитања Игор Војновић. Након читања биографије и молбе наведеног кандидата, приступило се тајном гласању. Након гласања комисија је пребројала гласове. За директора у наредном четворогодишњем мандату предложен је Игор Војновић. Предлог је након тога предат Школском одбору, који је на основу свега дао своје мишљење о избору кандидата.

 

22.9.2021. – Одржана је ванредна седница Школског одбора на којој је извршено представљање кандидата и давање мишљења за избор директора школе, за наредни четворогодишњи мандат по расписаном конкурсу од 1.9.2021.године. Седници је присуствовало шест чланова Школског одбора. Седницу је водила Ивана Пушица, заменик председника Школског одбора. Чланови конкурсне комисије били су: Жана Перић председник комисије, Данијела Толимир, Наташа Каназир, секретар школе Татјана Лучић Вујчетић и директор школе Стево Јањанин. После детаљног упознавања са достављеном документацијом кандидата  приступило се тајном гласању. Од шест чланова који су били присутни, свих шест су гласали за Игора Војновића.

 

24.9.2021. – У Школску управу и Градски секретаријат – просветну инспекцију предати су сви извештаји за 2020/21.годину, Извештај директора школе и Годишњи план за 2021/22. годину.

 

29.9.2021. – У Министарство просвете, науке и технолошког развоја је предата документација Игора Војновића, кандидата за директора школе у наредном четворогодишњем мандату, због одласка директора школе Стеве Јањанина у пензију. Датум одласка директора Стеве Јањанина у пензију је 10.12.2021. године.

 

29.9.2021. – Направљен је пресек ковид позитивних ученика и запослених у колективу. Тадашње тренутно стање је; позитивно 9 запослених – Татјана Јефтић, Дуња Трајковић, Гордана Главаш, Снежана Алимпић, Мирка Дабовић, Татјана Стојановић, Милош Гајић, Мирјана Курајица, Марија Гавриловић и 45 ученика. Једно одељење, у датом тренутку, иде онлајн – 8/4, а пет одељења иде на комбиновану наставу 8/1, 8/5, 6/3, 6/4 и 6/5.

 

4.10.2021. – Одржан је састанак са представницима ЈКП „Инфостан технологије“, везано за бројне недоумице у вези таблета, реверса, лап топова и других техничких проблема. Састанку је присуствовао директор школе Стево Јањанин и координатори Милена Анђелковић и Јасминка Пајић.

 

7.10.2021. – Одржан састанак директора три батајничке школе са председником Општине Земун, Гаврилом Ковачевићем.

 

22.10.2021. – Информатичари из ЈКП „Инфостан технологије“ инсталирали су Бео таблете ученицима трећих и четвртих разреда.

 

2.11.2021. – Председник Савета родитеља је доставио захтев да се размотри организација наставе у две смене ученика ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, током похађања наставе у ОШ „Илија Бирчанин“ у Земун пољу.

 

Од 8 – 12.11.2021. – Јесењи распуст.  Кризни штаб је донео одлуку да се због епидемиолошке ситуације услед КОВИД-а 19 продужи јесењи распуст. Ученици су почели похађати наставу 15.11.2021, у понедељак.

 

15.11.2021. – Седница Одељенских већа од првог до осмог разреда.

16.11.2021. – Седница Разредног већа од првог до четвртог разреда у 12.30 часова.

16.11.2021. – Седница Педагошког колегијума у 19.00 часова.

17.11.2021. – Седница Наставничког већа у 12.45 часова.

18.11.2021. – Седница Савета родитеља у 18.30 часова.

19.11.2021. – Седница Школског одбора у 18.00 часова.

2.12.2021. – Одржана су два предавања за наставнике о културном наслеђу у образовању преко Google Meet-a, (линк који је дат за приступ је у наставку текста).

Предавање су припремиле Александра Николић, историчар уметности,  и Јована Мијатовић, археолог.

Друго предавање одржано је у четвртак, 2.12.2021, у 20.15 часова.

     Future Narratives: Трансмедијално коришћење културног наслеђа у образовању    

     Приступни линк: https://meet.google.com/zjj-hoic-mkz

Предавање за колеге у колективу је организовала – Александра Даниловић.

 

3.12.2021. – Организовано школско такмичење из математике за ученике од трећег до осмог разреда.

 

10.12.2021. – Одржана седница Наставничког већа са почетком у 18.00 часова у ОШ „Бранко Радичевић“. Дневни ред седнице је био следећи:

– Испраћај у пензију сервирке Миле Јањанин.

– Договор око обележавања школске славе Светог Саве и завршетка првог полугодишта школске 2021/22. године.

-Подела новогодишњих поклона/ваучера/ за децу запослених.

-Упознавање Наставничког већа са решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под редним бројем 119-01-00067/2021-07/387 од 30.9.2021. године.

– Разно – после седнице уз пригодан коктел настављено је дружење колектива поводом одласка у пензију наше раднице Миле Јањанин.

АКТИВНОСТИ У ОШ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА “ У БАТАЈНИЦИ, ШКОЛСКЕ 2021/22. ГОДИНЕ

Школска   година  почела  је у среду,  1. септембра 2021. године,  по посебном распореду због заштите од вируса КОВИД-19. За  почетак  школске  године извршене су  детаљне  припреме за рад:  обављена је дезинфекција школског простора и намештаја, набављена су средства за чишћење и дезинфекцију, маске, визири, дезо – баријере, топломери, обновљени су сандучићи за прву помоћ. Направљен је распоред додатног дежурства.  Урађен је оперативни план заштите од короне, као и  израда распореда и планова за наставни  процес. Урађен је план самовредновања, план за заштиту деце од насиља, план за стручно усавршавање као и други планови који су у оквиру Годишњег плана и програма за 2021/22. годину. За време распуста контактиран је Градски секретaријат,  Градска управа и Општина Земун у вези са надоградњом школе.

Наставни  кадар  је одржао седнице Стручних и Разредних  већа, на којима је темељно испланиран рад васпитно – образовног процеса као и седнице Педагошког колегијума и Наставничког већа на којима су усвојени предлози о даљем раду. Посебно је рађено на изради годишњих и оперативних планова са детаљно урађеним стандардима за поједине нивое као и мере заштите од короне. Напоменуто је да планови треба да буду усаглашени, као и да прате ТВ програм преко кога се емитује наставни садржај. Урађен је план и програм за ученике који раде по ИОП – у. Урађени су годишњи и месечни планови рада, Акциони план, план за самовредновање, распоред часова, четрдесет часовна структура радног времена, извршена је подела задужења наставника, дежурстава, урађена је припрема за полазак у школу према календару Министарства просвете, смене и сви други послови везани за наставни процес.

Остварена је сарадња са Интерресорном комисијом и дефектологом из ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, ОШ „Радивоје Поповић“ и ОШ „Вељко Рамадановић“ из Земуна.

ПРИЈЕМ ПРВАКА – 31.8.2021.

Пријем  првака организован је 31.8.2021. године  у 18.00 часова у ОШ „Бранко Радичевић“, школи која нам је привремени смештај за млађу смену и организовање наставе док траје надоградња. Пријем је организован испред школе у школском дворишту. После прозивке ученика, учитељице су увеле ученике у школу где су се упознале са новом генерацијом. У учионицама, будућим првацима су подељени поклони од Општине Земун. Директор и психолог школе су са родитељима остали у дворишту одговарајући на питања. У школској 2021/22.  години  уписано  је укупно 120 ученика  у први  разред који су распоређени у четири одељења:

  1. Весна Бољановић1/1  30 ученика
  2. Бојана Јањанин 1/2  30  ученика
  3. Горанка Дерета 1/3   30 ученика
  4. Биљана Поповић 1/4    30 ученика

У новој школској години дошло је до промена у наставном кадру. У школској 2021/22.  на упражњено место учитељице Драгане Томашевић која је отишла у пензију, прешла је Бојана Јањанин из ОШ „Сава Шумановић“ са Алтине. Професор технике и технологије Драгана  Косановић Младеновски је прешла у Стару Пазову у ОШ „Раницки“.

30.8.2021. – Одржан је састанак Актива директора у ОШ „Соња Маринковић“. Тема састанка – припремљеност школа за почетак школске 2021/22. године.

  1. 2. и 3.9. – Одржани родитељски састанци за ученике од 1. до 4. разреда у згради ОШ „Бранко Радичевић“ из наведених разлога.

3.9.2021. – Одржани родитељски састанци за ученике од 5. до 8. разреда у ОШ „Илија Бирчанин“ у Земун пољу, која је друга школа у којој се налази наша старија смена док траје надоградња школе.

9.9.2021. – Одржана седница Савета родитеља.  Конституисање Савета родитеља је била најважнија тачка дневног реда. Директор је детаљно упознао Савет родитеља са ситуацијом у школи и припремљеношћу за почетак школске године. Савет родитеља је упознат са Годишњим извештајем за школску 2020/21. годину и планом за 2021/22. годину. Чланови Савета родитеља су детаљно упознати са организациом наставе, распоредом, применом заштите од КОВИД-а 19.

14.9.2021. – Одржана је седница Наставничког већа.

15.9.2021. – Одржана је седница Школског одбора. Седници је присуствовало шест чланова Школског одбора, представници Ученичког парламента, директор, педагог и секретар школе. На Школском одбору извршено је разматрање и усвајање Извештаја о раду директора, остваривање Годишњег плана рада за школску 2021/22. годину. Представљени су и Извештај о самовредновању, Акциони  план, Извештај тима за заштиту деце од насиља, Извештаја о стручном усавршавању и листе технолошких вишкова. Школски одбор је упознат са почетком школске 2021/22. године и мерама заштите од Ковид-а 19. Извршено је разматрање и усвајање извештаја о реализацији  Годишњег плана рада и Извештаја директора школе за школску 2020/21. годину. Разматрање и доношење одлука за избор осигуравајућег друштва, понуде за ученичку ужину, ђачког динара, такође, су део овог састанка Школског одбора. Уследило је и разматрање програма и доношење одлуке за релације извођења екскурзије за ученике седмих и осмих разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда. Под тачком разно било је упознавање Школског одбора са потребама набавке наставних средстава.

18.9.2021. – У ОШ „Горња Варош“ је одржан семинар – Формативно оцењивање од планирања до постизања исхода и циљева уз помоћ дигиталне свеске. Семинар је значајан за развој компетенција запослених у основним школама. Обуци су присуствовали директор школе Стево Јањанин, стручни сарадници Јелена Станић и Ана Ћирјанић,  учитељица Зорана Павић и професор математике Милена Анђелковић.

21.9.2021. – Вероучитељ Петар Петровић је водио ученике у храм Рођења Пресвете Богородице у Батајници на црквену славу овог храма. Присуствовали су Светој литургији и црквеном обреду.

22.9.2021. – Одржана је ванредна седница Наставничког већа – Представљање кандидата и давање мишљења за избор директора школе за наредни четворогодишњи мандат по расписаном конкурсу од 1.9.2021. године.

Седница је заказана за 11.45 часова. После обавештења о поступку избора кандидата и о броју пристиглих молби, конкурсна комисија  је објаснила процедуру избора. Конкурисао је један кандидат и то из колектива, професор физичког васпитања Игор Војновић. Након читања биографије и молбе наведеног кандидата, приступило се тајном гласању. Након гласања комисија је пребројала гласове. За директора у наредном четворогодишњем мандату предложен је Игор Војновић. Предлог је након тога предат Школском одбору, који је на основу свега дао своје мишљење о избору кандидата.

22.9.2021. – Одржана је ванредна седница Школског одбора на којој је извршено представљање кандидата и давање мишљења за избор директора школе, за наредни четворогодишњи мандат по расписаном конкурсу од 1.9.2021.године. Седници је присуствовало шест чланова Школског одбора. Седницу је водила Ивана Пушица, заменик председника Школског одбора. Чланови конкурсне комисије били су: Жана Перић председник комисије, Данијела Толимир, Наташа Каназир, секретар школе Татјана Лучић Вујчетић и директор школе Стево Јањанин. После детаљног упознавања са достављеном документацијом кандидата  приступило се тајном гласању. Од шест чланова који су били присутни, свих шест су гласали за Игора Војновића.

24.9.2021. – У Школску управу и Градски секретаријат – просветну инспекцију предати су сви извештаји за 2020/21.годину, Извештај директора школе и Годишњи план за 2021/22. годину.

29.9.2021. – У Министарство просвете, науке и технолошког развоја је предата документација Игора Војновића, кандидата за директора школе у наредном четворогодишњем мандату, због одласка директора школе Стеве Јањанина у пензију. Датум одласка директора Стеве Јањанина у пензију је 10.12.2021. године.

29.9.2021. – Направљен је пресек ковид позитивних ученика и запослених у колективу. Тадашње тренутно стање је; позитивно 9 запослених – Татјана Јефтић, Дуња Трајковић, Гордана Главаш, Снежана Алимпић, Мирка Дабовић, Татјана Стојановић, Милош Гајић, Мирјана Курајица, Марија Гавриловић и 45 ученика. Једно одељење, у датом тренутку, иде онлајн – 8/4, а пет одељења иде на комбиновану наставу 8/1, 8/5, 6/3, 6/4 и 6/5.

4.10.2021. – Одржан је састанак са представницима ЈКП „Инфостан технологије“, везано за бројне недоумице у вези таблета, реверса, лап топова и других техничких проблема. Састанку је присуствовао директор школе Стево Јањанин и координатори Милена Анђелковић и Јасминка Пајић.

7.10.2021. – Одржан састанак директора три батајничке школе са председником Општине Земун, Гаврилом Ковачевићем.

22.10.2021. – Информатичари из ЈКП „Инфостан технологије“ инсталирали су Бео таблете ученицима трећих и четвртих разреда.

2.11.2021. – Председник Савета родитеља је доставио захтев да се размотри организација наставе у две смене ученика ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“, током похађања наставе у ОШ „Илија Бирчанин“ у Земун пољу.

Од 8 – 12.11.2021. – Јесењи распуст.  Кризни штаб је донео одлуку да се због епидемиолошке ситуације услед КОВИД-а 19 продужи јесењи распуст. Ученици су почели похађати наставу 15.11.2021, у понедељак.

15.11.2021. – Седница Одељенских већа од првог до осмог разреда.

16.11.2021. – Седница Разредног већа од првог до четвртог разреда у 12.30 часова.

16.11.2021. – Седница Педагошког колегијума у 19.00 часова.

17.11.2021. – Седница Наставничког већа у 12.45 часова.

18.11.2021. – Седница Савета родитеља у 18.30 часова.

19.11.2021. – Седница Школског одбора у 18.00 часова.

2.12.2021. – Одржана су два предавања за наставнике о културном наслеђу у образовању преко Google Meet-a, (линк који је дат за приступ је у наставку текста).

Предавање су припремиле Александра Николић, историчар уметности,  и Јована Мијатовић, археолог.

Друго предавање одржано је у четвртак, 2.12.2021, у 20.15 часова.

     Future Narratives: Трансмедијално коришћење културног наслеђа у образовању    

     Приступни линк: https://meet.google.com/zjj-hoic-mkz

Предавање за колеге у колективу је организовала – Александра Даниловић.

3.12.2021. – Организовано школско такмичење из математике за ученике од трећег до осмог разреда.

10.12.2021. – Одржана седница Наставничког већа са почетком у 18.00 часова у ОШ „Бранко Радичевић“. Дневни ред седнице је био следећи:

– Испраћај у пензију сервирке Миле Јањанин.

– Договор око обележавања школске славе Светог Саве и завршетка првог полугодишта школске 2021/22. године.

-Подела новогодишњих поклона/ваучера/ за децу запослених.

-Упознавање Наставничког већа са решењем Министарства просвете, науке и технолошког развоја, под редним бројем 119-01-00067/2021-07/387 од 30.9.2021. године.

– Разно – после седнице уз пригодан коктел настављено је дружење колектива поводом одласка у пензију наше раднице Миле Јањанин.

АКТИВНОСТИ У ОШ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА “ У БАТАЈНИЦИ, ШКОЛСКЕ 2019/20. ГОДИНЕ

Школска   година  почела  је  2. септембра 2019. године  у  понедељак, од  13,30 часова за ученике  од  1. до 4. разреда  (којих укупно има 506), а  од  8 часова  за  ученике  од  5.  до 8. разреда (којих укупно има 481). Укупан број ученика од 1. до 8. разреда је 986 ученика.

За  почетак  школске  године извршене су  детаљне  припреме  опремања  и  уређења  школе,  као  и  израда распореда и планова за  наставни  процес. Урађен је  план самовредновања, план за заштиту деце од насиља, план за стручно усавршавање као и други планови који су у оквиру Годишњег плана и програма за 2018/19. годину. За време распуста контактиране су особе у Градском секретаријату и у градској управи у вези са надоградњом школе, потписани уговори за почетак израде пројектне документације. Добили смо обећања да иде све по плану.

Преко  распуста је рађено на  уређењу  објекта ради  побољшања  услова  боравка  ученика   у  школи. Поред  уређења  школског  простора  детаљно  се  радило  и  на  припреми  за  васпитно-образовни  процес  и  извођење  наставе  за ученике.

Наставни  кадар  је  одржао  седнице  Стручних  већа  и  Разредних  већа, на којима је темељно планиран  рад  васпитно-образовног  процеса као  и  седнице  Наставничког већа на  којима  су  усвојени  предлози. Посебно је рађено на изради годишњих и оперативних планова са детаљно урађеним стандардима за поједине нивое. Урађен је план и програм за ученике који раде по ИОП-у.

Остварена сарадња са Интерресорном комисијом и дефектологом из ОШ „Сава Јовановић Сирогојно“, ОШ „Радивоје Поповић“ и ОШ „Вељко Рамадановић“ из Земуна.

Урађени  су  годишњи  и  месечни  планови  рада, акциони  план, план за    самовредновање, распоред  часова, четрдесет  часовна  структура  радног  времена, задужења  наставника, дежурства,   полазак  у  школу  према  календару  Министарства   просвете, смене  и  други  послови  везани  за  наставни  процес.

Свечани  пријем  првака организован је 29.8.2019. године, у  18 часова. Свечани  скуп  је  поздравио директор Стево Јањанин који је ђацима првацима  пожелео  добродошлицу  и  много  успеха  у  школовању. Сви ученици су добили  поклоне од председника општине, које је припремила локална заједница: торбе, свеске, перницу са оловкама, фломастерима…, подељени су поклони које је припремила школа и градски секретаријат. Ученици четвртог разреда извели су веома успешно приредбу за наше ђаке прваке и њихове родитеље. По завршетку приредбе ученици су прозивани и саопштено им је које су  одељење,  учитељице су их потом повеле у учионице, где су се са својим новим ученицима упознале и поделиле им поклоне. После кратког разговора и упознавања, одржан је заједнички родитељски састанак на којем су родитељи упознати са обавезама везаним за школу и ђаке прваке.  У школској 2019/20  години  уписано  је укупно 106 ученика  у  први  разред  и  распоређени су у  5 одељења.

1. Дуња Трајковић           1/1  26 ученика
2. Моравка Ивановић      1/2   26 ученика
3. Катарина Павловић     1/3   27 ученика
4. Жана Перић                  1/4    27 ученика

………………………………

106 ученика

За школску 2019/20 остао је исти наставни кадар,само је на место Драгане Пешић, професорке математике која је отишла у пензију, примљена Милена Анђелковић и Бојан Благојевић за 50% часова информатике и рачунарства. Дана 29.8.2019.  организован  је  свечани пријем  за  106 ученика   првог разреда. Пријему  је присуствовао  директор  школе, педагог, психолог, вероучитељ. После прозивања, упознавања   ученика са  учитељицама  одржан  је  заједнички  родитељски састанак са  ђацима првацима и њиховим родитељима                    2.9. почела настава  за школску  2019/20. годину за  960  ученика  који  су   распоређени   у  36 одељења.

30.08. Састанак Актива директора у ОШ»Соња Маринковић». Тема – припремљеност школа за почетак школске 2018/19 године.

5. и 6.9. Одржани родитељски састанци за ученике од 1. до 4.разреда.
6. и 10.9. Одржани родитељски састанци за ученике од 5. до 8.разреда

11.9.  Седница Наставничког већа.

12.9. Седница Савета родитеља.  Конституисање Савета родитеља.

Директор је детањно упознао Савет родитеља са припремљеношћу за почетак школске године.

13.9.  Седница Школског одбора.

– Разматрање и усвајање: Извештаја о раду директора, остваривању годишњег плана рада    за школску 2018/19 годину. Извештаја о самовредновању, Акционог  плана, Извештаја Тима за заштиту деце од насиља, Извештаја о стручном усавршавању  и листе технолошких вишкова.

– Разматрање и доношење плана  рада за школску 2019/20. Плана стручног усавршавања,  Акционог плана…

– Разматрање и доношење  одлука за избор осигуравајућег друштва, понуде за ужину, ђачког динара.

– Разматрање програма и доношење одлуке за релације извођења екскурзије  за ученике 8. разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда.

– Разно – упознавање школског одбора са потребама набавке наставних средстава.

– Издавање школског простора.

17.9. У школску управу и градски секретаријат-просветну инспекцију предати извештаји за 2018/19. и Годишњи план за 2019/20. годину.

19.9. Одржан угледни час у одељењу 6/1 са наставном јединицом „Утврђивање целих бројева“. Час одржала проф.математике, Александра Даниловић.

21.9. Ученици 4/2 и 4/4 одељења отишли на Копаоник  у Хотел „Сребрна лисица“ где ће се реализовати настава у природи до 28.9.2019. године. Ученике су одвеле учитељице Божица Самарџија и Татјана Бабић преко агенције „Ловћен“ из Нове Пазове.

24.9. Ученици 6.разреда организовано ишли на полудневни излет у Идвор и Ковачицу.

27.9. Ученици 2/1,2/2,2/3 и 2/5 одељења су отишли на Дивчибаре у Хотел „Хеба“ где ће реализовати наставу у природи до 4.10.2019.године преко агенције „Ловћен „ из Нове Пазове. Ученике су одвеле учитељице

Весна Вуковић, Марина Мркојевић, Зорица Бура и Татјана Јефтић преко агенције „Ловћен“ из Нове Пазове .

26.9. Пројекат “Дисцоверинг сциенце“, којег су реализовале Ивана Пушица, Александра Даниловић и Ингрид Граорац, награђен је Европском језичком ознаком као пример иновативне иницијативе у области наставе страних језика. Од 68 пројеката награду је добило 11 школа, међу којима је и наша. Награду је примила проф. енглеског језика  Ивана Пушица. Награда је додељена у информативном центру Фондације Темпус. Добитници европске језичке награде су добили ваучер од 15.000 динара за куповину књига.

26.10. Наша школа је одабрана за ПИРЛС тестирање. Овим тестирањем испитује се развој читалачке писмености, односно мере се постигнућа ученика у вештини читања, као и основи за прикупљање информација и учења. Тестирање ће спровести Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања у патнерству са Институтом за педагошка истраживања.

27.9. Одржана манифестација поводом Дана европских језика.Свако одељење представљало једну земљу из Европе.

28.9. Ученици 4/1,4/3 и 4/5 одељења отишли на Копаоник  у Хотел „Сребрна лисица“ где ће се реализовати настава у природи до 5.10.2019. године. Ученике су одвеле учитељице Драгана Ђурић, Милена Живковић и Јелена Шарац преко агенције „Ловћен“ из Нове Пазове.

1.10. Асоцијација најбољих наставника ЕX-УУ са простора бивше Југославије доделила је награду најбољој наставници, проф.математике Александри Даниловић. Награда је додељена на трећој међународној  акредитованој конференцији “Свет образовања брише границе“. Циљ конференције је подстицање регионалног умрежавања најбољих наставника из држава са простора бивше Југославије у циљу видљивости њиховог рада и стваралаштва.

Од  3. до 5.10. са ученицима осмог разреда изведена је матурска екскурзија на релацији Батајница- Студеница – Сопоћани – Ђурђеви Ступови – Брзећа,  Хотел “Јуниор“ – Копаоник – Ниш – Нишка тврђава – Ћеле кула – Нишка бања – Чегар – Батајница. Екскурзија је реализована преко агенције  „Ловћен“ из Нове Пазове.   Екскурзија је реализована у потпуности и није било никаквих проблема.

10.10. Поводом дечје недеље ученици од 1. до 4. разреда правили играчке и размењивали их са другим ученицима 1/1са 3/1, 2/1 са 4/2…

5.10. Наши ученици учествовали у акцији Црвеног крста Земуна „Трка за срећније детињство“ у Студенском спортском центру “Бежанијска коса“. Мото овогодишње трке је “Имамо циљ, дођи на старт“.

Од 14. до 16.10. Директор учествовао на конференцији „Актуелности у образовном систему Републике Србије 2“.

Семинар је одржан у Врњачкој Бањи. На  конференцији су били предавачи др Душан Кићовић, државни секретар, помоћник министра за основно и предшколско образовање, др Милан Пашић, помоћник министра за средње образовање, Александар Пајић, начелник Одељења за кординацију рада школских управа, Јасмина Ђелић, начелник одељења за послове предшколског и основног образовања, Славица Јашић и други.

18-25.10. Ученици 3/1,3/2,3/3 и 3/4 одељења отишли на Златар  у Хотел „Панорама“ где ће се реализовати настава у природи до 18.10.2019. године. Ученике су одвеле учитељице Весна Бољановић, Драгана Томашевић, Горанка Дерета и Биљана Поповић  преко агенције „Ловћен“ из Нове Пазове.

18.10. Проф.математике Александра Даниловић, као амбасадор за Србију у иТвиниг пројектима, присуствоваваће на конференцији која  се одржава од 24-26.10. у Француској, у Кану. Као иТвиниг амбасадор за Србију, колегиница Александра ће за време конференције стећи значајан увид о самом порталу, као и новостима у заједници, што ће моћи да пренесе не само својим колегама и ученицима, већ и наставницима у целој земљи.

21.10. Завршена јавна набавка за ужину. На тендеру су учествовале две фирме „Лидо“, пекара“Опачић“, а прошла је пекара “Опачић“.

Достављање ужине почеће од 1.11.2019.године.

23.10. Национална агенција за Еразмус+ програм из Француске, у сарадњи са Националном агенцијом из Шведске и Фондацијом Темпус, организује активност међународне сарадње „ ТЦА Цонтацт Семинар: “Неxт Ерасмус+: веће могућности за све грађане “y Дижону, од 7. до 8. новембра 2019. године. Пошто су прегледане пријаве свих кандидата и након обављеног интервјуа преко Скyп-а, наставник енглеског језика, Ивана Пушица, из ОШ “Светислав Голубовић Митраљета“ је изабрана да учествује на овом семинару са још пет колега из Србије.

Овај догађај намењен је представницима предшколског, општег, стручног образовања и образовања одраслих, који су заинтересовани да развијају међународну сарадњу и учествују у Еразмус+ пројектима, посебно са установама и организацијама из Француске и Шведске.

Циљ догађаја је умрежавање и размена добрих пракси кроз учешће у радионицама.

1.11. Проф.енглеског Ласан Наташа са учеником боравила три дана у Бечу. Награду је добила због изузетних  резултата на такмичењу из енглеског језика.

5.11. Татјана Лебовић Зечевић извршила презентацију  најновијих издања издавачке куће “Прополис бук“ са Сајма књига: “Мала принцеза неће у кревет“, “Мала принцеза неће да пере руке“, “Клинац нормалац“,“Мој брат супер херој“, “Моја наставница ванземаљац“. Презентацији су присуствовали ученици 1,3 и 4 разреда.

7.11. Одржано школско такмичење из математике.

4.12. Одржана генерална проба за јубилеј 50 година рада школе.

4.12. Одржана позоришна представа за ученике првог и другог разреда “Лифт није играчка“. Представу организовало Градско стамбено предузеће.

5.12. Одржана приредба за ученике и родитеље поводом 50 година рада школе.

6.12. Донета је одлука да је овај дан ненаставни због обележавања јубилеја поводом 50 година рада школе, надокнада часова ће бити следеће недеље.Часови ће бити одрађени клизно, седми и шести час.

У школи је одржана свечана приредба. Постављена је изложба у ходницима школе. Свако стручно веће је припремило посебну изложбу и презентацију за период од педесет година. Изложена су наставна средства, освојене награде са ученицима, наставници који су предавали, дечји радови, пројекти, манифестације, активности ученика и наставника…

Било је укупно седам изложби. Наставници су се сви ангажовали и веома добро одрадили поставку. Кроз приредбу је хронолошки приказан сваки период, истакнути су бивши ученици који су веома значајни у дрштву, доктори наука, спортисти репрезентативци, истакнуте личности у култури, политици…

Један од њих, др Милорад  Кураица, први доктор наука из наше школе, обратио се присутнима, Ненад Михајловић, ученик који је донео највише диплома школи и добио 1984. Октобарску награду; преко скајпа се обратио др Драгомир Милановић, неуролог  који је са 26 година докторирао на Јејлу и бави се истраживањем у САД , као и Јелена Чанковић, репрезентативас Србије у женском фудбалу.

Поменути су сви запослени који су почели да раде 6. децембра 1969.године, а присутни су добили пригодне поклоне.

У  њихово име обратила се Радованка Савић, наставница биологије и учитељица Ружица Королија.

На крају су похваљени наставници који су одлично припремили приредбу: Драгана Кончаревић, вероучитељ, Александра Даниловић проф. математике, Влатка Костић, проф.музичке културе, Мирка Дабовић, проф.српског језика, Драгана Ђурић, учитељ, Марина Мркојевић, учитељ, Јелена Шарац, учитељ, Горанка Дерета, учитељ.

Сви гости су послужени при обиласку изложбе кетерингом које је доставила фирма “Поко Локо“ .

9.12. Отказана је посета позоришту Бошко Буха за први и други разред. Полиција није пустила да аутобуси превозе децу јер у аутобусу није било резервне гуме.

16.12. Одржана седница „Друштва директора школа Србије“. Седници присуствовао директор наше школе.

23.12. У школи одржано општинско првенство у одбојци.

24.12. Деда Мраз поделио поклоне деци радника школе. Организована пригодна приредба, подела поклона и коктел за децу и родитеље.

26.12. У холу школе организован јавни час за ученике четвртог разреда поводом новогодишњих празника.

27.12. Одржана је седница Наставничког већа, после седнице ораганизован је новогодишњи коктел за све запослене. Ученици су у оквиру одељењских заједница прослављали долазак нове године.

8.1. После новогодишњих и божићних празника почела се редовно одвијати настава.

9.1. Дошло је до промене распореда, па се радило по распореду од понедељка уместо по устањеном од четвртка. Разлог је што недостаје наставних дана од понедељка.

13.1. Одржано предавање за чланове Наставничког већа. Електронско и вршњачко насиље. Предавање су држали инспектори Одељења за сузбијање малолетничке делинквенције, Милош Јовановић, Душан Гребљановић. Исто предавање је одржано 22.1.2020.  године за родитеље.

16.1. Одржан састанак у ОШ “Лазар Саватић“ , спољња сарадња МПНТР за заштиту од насиља. Састанак је одржала Марина Бачевић. Састанку су присуствовали директори, стручни сарадници и координатори тимова за заштиту ученика од насиља из основних школа Земуна и Сурчина.

26.2. Наши ученици у Цркви Пресвете Богородице поводом Светог Саве одржаали приредбу за грађане Батајнице.

27.1. Одржана свечана академија поводом школске славе Светог Саве. Кумови школске славе су били учитељица Милена Живковић и ученик Никола Шупут. Колач за школску славу је прескао свештеник Ален Вукашинов са кумовима и директором.

31.1. Завршило се прво полугодиште школске 2019/2020.године. Одржана седница Одељењског већа за ученике од првог до четвртог разреда.

3.2. Одржана седница Одељењских већа за ученике од петог до осмог разреда у 12 часова.

-Одржана седница Наставничког већа у 16 часова.

-Одржани родитељски састанци за ученике од првог до четвртог разреда од 17  до 18 часова.

10. и 11.2.  Одржан семинар за наставно особље (33 учесника). Семинар је организован преко Академије Филиповић.Семинар су држали др Весна Петровић и Александра Степанов педагог.Тема семинара је била

„Емоционални аспекти мотивације за школско учење“.

Од 8. до 29.2. У школи је разведена инсталација за оптички интернет чиме се побољшала конекција и брзина.

18.2. Директор школе је присуствовао састанку директора у ОШ “Милан Ђ.Миличевић“. Тема састанка је била Активности у основном образовању и васпитању. Састанак су држали др Душан Кићовић и др Милан Пашић.

-Оквир стратегије развоја основног образовања и васпитања до 2027. године.

-Завршни испит 2020. године.

-Ученичке задруге, оснивање, могућност и програмске активности задруга.

-Обогаћивање једносменског рада.

-Текућа питања.

19.2. Због анонимне пријаве школу је посетио просветни инспектор Саша Димитријевић, направио увид на основу захтева у пријави. Инспектор је захтевао писмену изјаву директора која му је достављена 21.2.2020. године.

24.2. Почело друго полугодиште. Друго полугодиште је почело недељу дана касније због одлуке Министарства просвете да се продужи зимски распуст због епидемије грипа.Часови ће бити надокнађени током године.

1.3. У ОШ “Бранко Радичевић“ одржана обука – подршка за самовредновање рада установе у основним и средњим школама. Из наше школе присуствовали су директор Стево Јањанин, психолог Јелена Станић, педагог Ана Ћирјанић и учитељ Катарина Павловић. Обуку држао Саша Гламочак, присуствовали представници из 10 школа.

16.3. У свим школама прекинута настава због Корона вируса. Рад са ученицима се наставља на даљину електронским путем, преко Вајбера, мејла, платформи.

13.4.Одржана седница Одељенског већа за ученике  1-4. разреда. Седница је одржана преко видео-конференције са почетком од 17 часова.

14.4. Одржана седница Одељењског већа за ученике  5-8. разреда. Седница је одржана преко видео-конференције са почетком од 17 часова.

15.4. Одржана седница Наставничког већа . Седница је одржана онлајн, са почетком од 17 часова.

8.5. Директор је разговарао са председником  Општине Земун, Дејаном Матићем у вези са надоградњом школе. Дошло се до закључка да током надоградње ученици од 1. до 4. разреда иду у ОШ “Бранко Радичевић“ , а ученици од 5. до 8. разреда иду у ОШ “Илија Бирчанин“, у Земун Поље, организованим превозом.

10.5. Поводом надоградње школе одржан састанак у Општини Земун. Састанку су присуствовали председник општине Дејан Матић, државни секретар Душан Кићовић, представници градског секретаријата Славко Гак и Игор Раичевић,  директор ОШ “Бранко Радичевић“ Љиљана Мијић и директор ОШ “С.Г.Митраљета“, Стево Јањанин. Договорено је да школа на Бусијама почне да ради од првог септембра и биће у саставу ОШ “Бранко Радичевић“. Преласком ученика на Бусије  смањиће се број уеника у школама, пре свега у школи „Бранко Радичевић“.

Договорено је да се првог јула почне са надоградњом школе „С.Г.Митраљета“. Ученици би од  првог до четвртог разреда ишли у ОШ“Бранко Радичевић“, а ученици од петог до осмог разреда у Земун Поље.

О свим осталим детаљима ће се договарати у наредном периоду.

1.6. Ученици 8. разреда добили пробне тестове из српског језика и комбиновани тест.

2.6. Ученици осмих разреда радили пробни тест из математике за пријемни испит.

До 16.6. ученици осмих разреда имали припремну наставу.Ученици  5-7. разреда долазили у школу да се припреме и поправљају оцене које су им биле предложене за закључну оцену.

15.6. Одржане  су седнице Одељењских већа.

16.6. Одржана је седница Наставничког већа. Извршена анализа реализације наставног плана за 2019/20.

Утврђивање оцена, владања и успеха за 2019/20.годину. Предлагање и доношење одлуке за награђивање ученика. Договорен дневни ред и време за родитељске састанке.

Детаљно дато упуство за реализацију пријемног испита ученика осмих разреда. Разно.

17.6. Полагање завршног теста из српског језика.

18.6.  Полагање теста из математике.

19.6. Полагање комбинованог теста.

Пријемни испит су полагали сви ученици осмог разреда (114 ученика). Испит је прошао без проблема.

24. и 25.6.  Решавани приговори родитеља на резултате пријемних испита.

25. и 29.6. Одржане све седнице стручних већа предмета. Извршена анализа рада и реализације плана, извршена задужења за следећу школску годину.

30.6. Одржано Наставничко веће.

Подношење извештаја рада стручних већа.

Анализа завршног испита ученика осмих разреда.

Извештај са родитељских састанака.

Извештај руководиоца Тима зазаштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања.

Задужење наставничког кадра часовима.одељењима, одељењским старешинством, избором руководилаца стручних већа разреда и актива предмета.

Договор о кориштењу годишњих одмора и  обавезама везаним за селидбу због надоградње школе.

Разно.

1.7. Ученици осмих разреда предавали листе жеља.

Одржани поновљени избори на бирачком месту 91.

2.7. Разредне старешине осмих разреда  попуњавали листу жеља за упис у средњу школу.

9-10.7.  У другом кругу уписана 3 ученика осмих разреда у средњу школу, после овог уписа сви ученици осмих разреда су уписани и нико није остао за август.

13.7 – 21.8.  За време годишњих одмора сваки дан су дежурала по два наставника према распореду који

је усвојило Наставничко веће.

Према договору на састанку у Општини да ће 1. јула почети надоградња школе и да ће  од 1.септембра

ченици од 1.  до  4. разреда ићи у ОШ “Бранко Радичевић“, а ученици од 5. до 8. разреда у Земун Поље, није од надлежних дато никакво упутство и радови нису почели. Припрема за почетак школске године је урађена у матичној школи.

21.8. Одржан је састанак директора и представника Министарства у ОШ “Лаза Костић“ где су дата детаљна упустства за почетак школске године. Састанак је држао начелник школске управе, Драган Филиповић.

24.8. Одржана је седница Наставничког већа. На седници су присуствовали сви запослени. Дато је детаљно упутство за припрему школе за почетак школске године за поступање приликом ангажовања запослених у установама образовања и васпитања у школској 2020/21.години. Посебно је скренута пажња на мере заштите здравља ученика и запослених у школи. Договорено је да се пријем ученика у први и пети разред организује 31.9.2020. године према препорукама Министарства. Предложен је распоред часова, време трајања часова и смене ученика.

Дат је рок да сви одрже седнице стручних већа и да се договоре о изради годишњих и месечних планова и да планови треба да буду урађени до 28.8.2020. године.

28.8. Одржана је седница Наставничког већа. Усвојен је распоред часова за обе смене, распоред дежурства, време поласка у школу и распоред звона.

Наставничко веће је упознатао са годишњим  извештајем директора за школску 2020. годину.

Утврђени су термини одржавања родитељских састанака и дневни ред.

Детаљно су размотрене све припреме и организација за почетак школске године.

31.8. Организован је пријем ученика 5. и 1.  разреда по групама. Пети разред у 9 и 11 часова, а  први у 17 и 18,30  часова.

1.септембар 2020. године ПОЧЕЛА НОВА ШКОЛСКА, 2020/21. година

АКТИВНОСТИ У ОШ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА “ У БАТАЈНИЦИ, ШКОЛСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ

Школска година почела је 3. септембра 2018. године у петак, од 13,30 часова за ученике од 1. до 4. разреда (којих укупно има 506), а од 8 часова за ученике од 5. до 8. разреда (којих укупно има 481). Укупан број ученика од 1. до 8. разреда је 986 ученика.
За почетак школске године извршене су детаљне припреме опремања и уређења школе, као и израда распореда и планова за наставни процес. Урађен је план самовредновања, план за заштиту деце од насиља, план за стручно усавршавање као и други планови који су у оквиру Годишњег плана и програма за 2018/19. годину. За време распуста контактиране су особе у Градском секретаријату и у градској управи у вези са надоградњом школе, потписани уговори за почетак израде пројектне документације. Добили смо обећања да иде све по плану. Преко распуста је рађено на уређењу објекта ради побољшања услова боравка ученика у школи. Поред уређења школског простора детаљно се радило и на припреми за васпитно-образовни процес и извођење наставе за ученике.
Наставни кадар је одржао седнице Стручних већа и Разредних већа, на којима је темељно планиран рад васпитно-образовног процеса као и седнице Наставничког већа на којима су усвојени предлози. Посебно је рађено на изради годишњих и оперативних планова са детаљно урађеним стандардима за поједине нивое. Урађен је план и програм за ученике који раде по ИОП-у.
Остварена сарадња са Интерресорном комисијом и дефектологом из ОШ“Сава Јовановић Сирогојно“, ОШ“Радивоје Поповић“ и ОШ“Вељко Рамадановић“ из Земуна.
Урађени су годишњи и месечни планови рада, акциони план, план за самовредновање, распоред часова, четрдесет часовна структура радног времена, задужења наставника, дежурства, полазак у школу према календару Министарства просвете, смене и други послови везани за наставни процес.
Свечани пријем првака организован је 29.8.2018. године, у 18 часова. Свечани скуп је поздравио директор Стево Јањанин који је ђацима првацима пожелео добродошлицу и много успеха у школовању. Сви ученици су добили поклоне од председника општине, које је припремила локална заједница –торбе, свеске, перницу са оловкама, фломастерима…, подељени су поклони које је припремила школа и градски секретаријат. Ученици четвртог разреда извели су веома успешно приредбу за наше ђаке прваке и њихове родитеље. По завршетку приредбе ученици су прозивани и саопштено им је које су одељење, учитељице су их потом повеле у учионице, где су се са својим новим ученицима упознале и поделиле им поклоне. После кратког разговора и упознавања, одржан је заједнички родитељски састанак на којем су родитељи упознати са обавезама везаним за школу и ђаке прваке. Ове године уписан је 141 ученик у први разред, а распоређени су у 5 одељења.
1. Весна Вуковић 1/1 28ученика
2. Марина Мркојевић 1/2 28 ученика
3. Зорица Бура 1/3 29 ученика
4. Весна Пантовић 1/4 26 ученика
5.Татјана Јефтић 1/5 30 ученика
……………………
141 ученик
Дошло је до промене наставног кадра: проф.техничког и технолошког образоања, Душан Мицић, прешао је у другу школу, а уместо њега је дошао Ненад Поледица са 40% норме. Проф. техничког и технолошког образовања, Данило Шешељ, је 17.9.2018. године отишао у пензију, а уместо њега је дошла проф. Александра Дамјанац.
29.8.2018. Организован је свечани пријем за 141 ученика првог разреда. Пријему је присуствовао директор школе, педагог, психолог, вероучитељ. После прозивања и упознавања ученика са учитељицама одржан је заједнички родитељски састанак са ђацима првацима и њиховим родитељима. 1.9. почела настава за школску 2018/19. годину за 104 ученика који су распоређени у 36 одељења.
У школу је уведен електронски дневник, обуку наставног кадра је извршиле су Александра Даниловић и Татјана Бабић. Појачан је интернет и сервисирани рачунари.
30.08. Састанак Актива директора у ОШ»Соња Маринковић». На састанку присуствовао председник општине, Дејан Матић, и представници полицијске станице Земун. Тема – припремљеност школа за почетак школске 2018/19 године.
13.9. Седница Наставничког већа.
13.9. Седница Савета родитеља.
-Конституисање Савета родитеља.
14.9. Седница Школског одбора.
-Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора, остваривању годишњег плана рада за 2017/18. Извештаја о самовредновању, Акционог плана, извештаја тима за заштиту деце од насиља, извештаја о стручном усавршавању и листе технолошких вишкова.
-Разматрање и доношење плана рада за школску 2018/19. Плана стручног усавршавања, Акционог плана…
-Разматрање и доношење одлука за избор осигуравајућег друштва, понуде за ужину, ђачког динара.
-Разматрање програма и доношење одлуке за релације извођења екскурзије за ученике 8. разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда.
-Разно – упознавање школског одбора са потребама набавке наставних средстава.
-Издавање школског простора.
13.9. Потписани уговори за енергенте за школску 2018/19.годину.
17.9. Ученици почели да примају ужину у школи. Према одлуци Савета родитеља ужина се доноси из пекаре „Опачић“ из Батајнице.
18.9. Центар за урбани развој, међународни пројекат „Прошлост уживо“ који се реализује у сарадњи са локалном заједницом. Овај центар користи најмодернију технологију проширене стварности за промоцију културног наслеђа, као и различите дигиталне алатке за учење о културном наслеђу. Предавачи Раде Милић, Александра Николић и Јована Милатовић. Предавању присуствовали ученици 5/1, 5/2 и 8/3 .
21.9.Ученици 6/1 и 6/2 са разредним старешинама Аницом Милетић и Татјаном Стојановић посетили Музеј илузија у Београду.
24.9. Ученици 4/1 и 4/3 отишли на Копаоник у Хотел „Сребрна лисица“ где ће се реализовати настава у природи до 1.10.2019. године. Ученике су одвеле учитељице Дуња Трајковић и Катарина Павловић преко агенције „Ловћен“ из Нове Пазове.
-Ученици 3/2, 3/3, 3/5 и 4/4 су отишли на Дивчибаре у Хотел „Хеба“ где ће реализовати наставу у природи до 1.9.2018.године преко агенције „Ловћен „ из Нове Пазове. Ученике су одвеле учитељице Божица Самарџија 3/2, Милена Живковић 3/3, Јелена Шарац 3/5 и Жана Перић 4/4.
24.9. Синдикат у школи је донео одлуку да се ступи у законски штрајк од 30 минута.Пошто нису сви наставници прихватили да држе наставу 30 минута већ 45, звони се уобичајено на 45 минута.
25.9. Због штрајка настава 5 – 8 разреда траје 30 минута, а 1 – 4 разреда 45 минута.
26.9.У школску управу и градски секретаријат-просветну инспекцију предати извештаји за 2017/18. и школски планови за 2018/19. годину.
26.9. Одржан састанак директора и представника Општине у вези са превозом ученика на релацији Бусије – Батајница.
27.9 – 4.10. Организована настава у природи за ученике 2/2 и 2/3 одељења са учитељицама Драганом Томашевић и Горанком Дерета преко агенције „Ловћен“ из Нове Пазове.
28.9. Екипа девојчица у малом фудбалу освојила прво место на општинском такмичењу и пласирала се на градско.
Од 29.09. до 1.10. са ученицима осмог разреда изведена је матурска екскурзија на релацији Батајница- Студеница – Сопоћани – Ђурђеви Ступови – Брзећа, Хотел “Јуниор“ – Копаоник – Ниш – Нишка тврђава – Ћеле кула – Нишка бања – Чегар -Батајница. Екскурзија је реализована преко агенције „Вања Травел“ из Земуна. Екскурзија је реализована у потпуности и није било никаквих проблема.
11.10. Ученици 2/1 и 2/4 ишли су на полудневни излет на Авалу.
-Ученици 3/1 и 3/4 ишли су на полудневни излет на пољопривредно добро Радмиловац.
– У нашој школи организовани су спортски сусрети основних школа у Батајници поводом Дечје недеље.Такмичење је организовано за четврте разреде у фудбалу, између 4 ватре и потезање конопца.Сусрет је протекао у изузетној атмосфери.
12.10. Ученици првог разреда су ишли на полудневни излет Калемегдан – Зоолошки врт – вожња возићем.
18.10. Ученици петог разреда организовано извели полудневни излет у Винчу где су посетили археолошко налазиште.Ученике су водиле разредне старешине.
24.10. Ученици /120/, организовано са професорима /10/ посетили Сајам књига.
24.10. Одржана седница Школског одбора.
25.10. Организован мали сајам књига у школи за ученике од 1. до 4. разреда после другог часа. На сајам су доносили ученици своје омиљене књиге, часописе, вршили размену књига и сликовница.
2.11. Седница Разредног већа од 1. до 4.разреда.
7.11. Седница Одељењског већа од 1.до 4.разреда – тромесечје.
8.11. Седница Одељењског већа од 5. до 8.разреда – тромесечје.
Од 9.11. до 13.11. јесењи распуст.
За време јесењег распуста организована екскурзија за запослене у школи на релацији Батајница-Фиренца, обилазак Тоскане. Из колектива је ишао 41 запослени.
13.11. Почело друго тромесечје.
15.11. Седница Наставничког већа.
16.11. Седница Савета родитеља.
22.11. Извршен потпуни преглед прозора, отклоњени кварови,замењени окови да сваки прозор може безбедно да се затвара. Радови су се изводили сваког викенда месец дана. Радове је надгледала комисија од три члана.
5 и 6.12. Ученици од првог до четвртог разреда ишли у позориште “Пинокио“ и гледали позоришну представу „Све за љубав“.
5.12. Одржан математички квиз за ученике петих разреда.
30.11. Актив директора у ОШ“Соња Маринковић“.
6.12. Одржана седница Педагошког колегијума.
7.12. Игранка за ученике 5. и 6. разреда – одзив изузетно добар, дежурале разредне старешине и ученички парламент.
10.12. Наша ученица, Маја Рацић, на ликовном конкурсу „Млади за друштво без корупције“ освојила другу награду. Награду доделио изасланик послова Америчке амбасаде у Дому омладине у Београдау.
25.12. Подељени новогодишњи пакетићи за децу радника школе.Ученици четвртог разреда припремили приредбу.
12.12. Одржан састанак директора и педагога у ОШ“Соњи Маринковић“.
31.12. Одржана седница Наставничког већа. После седнице одржан новогодишњи коктел.
9.1. После новогодишњих и божићних празника почела настава према устањеном распореду.
9.1. Извршено отварање понуда за екскурзије ученика од 1. до 7. разреда.
Присутни представници агенција, директор и помоћник директора.Савет родитеља је једногласно одлучио да се екскурзије од 1. до 7. разреда изведу са агенцијом „Ловћен“ из Нове Пазове.
16.1. Комисије по разредима разматрале и извршиле одабир агенције за реализацију једнодневних и дводневних екскурзија. Комисије су биле састављене од представника Савета родитеља из одељења и директора школе. Савет родитеља је на предлог комисија једногласно изабрао агенцију „Ловћен“ из Нове Пазове.
18.1.Одржано школско такмичење из математике.
21.1. и 22.1. Одржани су јавни часови по одељењима поводом школске славе, Светог Саве. Најбоље тачке су изабране за светосавску академију 27.1.2019.године.
25.1. Одржана приредба за поводом обележавања школске славе, Светог Саве. Приредба је била организована за ученике и родитеље.
27.1. Обележена школска слава “Свети Сава“ свечаном академијом, сечењем славског колача и славским ручком.
1.2. Одржане седнице Одељењског већа од првог до четвртог разреда у 12,30 и од петог до осмог разреда у 18 часова.
4.2. Одржана седница Разредног већа од првог до четвртог разреда у 14 часова, седница Наставничког већа у 15,30 часова.
4.2. Одржани родитељски састанци у 17 и 18 часова.
За време распуста постављене су две интерактивне табле и два пројектора у кабинет техничког и математике. У кабинету историје је замењен пројектор.У кабинету информатике замењен је рачунар а у зборницу су постављена два лаптопа и четири рачунара.
5.2. Одржан семинар “Електронски сервиси у пројектно орјентисаној настави“, 438-к/2- 24 бода. Семинар похађало 28 чланова наставног особља. Семинар одржали Маја Тодоровић и Саша Станојевић.
6.2. Одржан семинар “Ефикасно вођење педагошке документације“, 294-К/1-20 бодова.
Семинар похађала 34 члана наставног особља. Семинар одржали Тања Уљаревић и Вера Еркић.
Зимским семинарима су присуствовали наставници српског језика, математике и информатике.
4.2 – 25.2. Ученици су били на зимском распусту.
Друго полугодиште је почело 25.2.2019. године, у прву смену су кренули ученици од 5. до 8. разреда, а у другу ученици од 1. до 4. разреда.
Распуст је продужен за недењу дана због епидемије грипа тако да су ученици друго полугодиште уместо 18.2. почели од 25.2.2019.године.
21.2. У ОШ „Соња Маринковић“ је одржан актив земунских директора где је донесена одлука о надокнади часова због продужетка зимског распуста.Усвојен је предлог да се редовни часови скрате за пет минута, а да се сваке недеље по хоризонталном систему врши надокнада нпр. прве недеље први час плус надокнада 40+35, друге недеље други час 40+35 и тако редом свих шест недеља.
26.2. Ученици трећег и четвртог разреда су ишли у позориште „Бошко Буха“ и гледали представу “Робин Худ“. Ученици су организовано ишли после трећег часа од 11,40 до 14 часова.
27.2.Одржана је седница Педагошког колегијума.
Подношење полугодишњих извештаја директора, стручних сарадника, руководилаца стручних већа.
-Набавка уџбеника, такмичење, доношење одлуке о надокнади часова због продужења зимског распуста, набавка књига, посебно је разматрана одлука о одласку наших ученика у Француску-Париз у узвратну посету у којој су они били прошле године у мају.
28.2. Ученици првог и другог разреда су ишли у позориште „Бошко Буха“ и гледали представу “Петар Пан“.Одлазак у позориште је био организован са аутобуским превозом.
28.2. У школи је вршена промоција монографије Батајнице. Монографију је написао наш бивши ученик др историје Драган Теодосић и Зоран Самарџић. Био је веома велики одзив грађана, представника локалне заједнице, музеја и других званица.
4.3. Почела надокнада часова због продуженог зимског распуста. Надокнада ће да траје шест недеља.
5.3. Одржана седница Савета родитеља.
8.3. Пригодним коктелом и дружењем обележен Осми март-дан жена.
15.3. Одржана седница Стручног већа за разредну наставу од 1. до 4. разреда.
Донета одлука о избору уџбеника за ученике првог, трећег и четвртог разреда.
20.3. Одржан састанак у станици полиције у Земуну. На састанку је разговарано о безбедности у школама.
23.3.У нашој школи је одржано градско такмичење из математике. Организација је била веома добра и све је успешно завршено без проблема.
23.3. Одржан је семинар за предузетништво у ОШ“Михајло Пупин“. Семинар из наше школе су похађали Јасминка Пајић, Александра Дамјанац, Марко Петровић, Недељка Димитријевић, Снежана Алимпић, Драгана Ђурић, Зорица Бура, Весна Вуковић, Весна Бољановић и Моравка Ивановић.
29.3. Ученици посетили Београдску филхармонију.Ученике (њих 100) водила проф.Влатка Костић и учитењица Жана Перић.
Од 2. до 9.3. Ученици и наставници који су учествовали у итвининг пројекту, путовали су у Париз у посету основне школе“ Жак Реноар“. У пројекту је учествовао 21 ученик и 4 професора (проф.енглеског, Ивана Пушица, проф.математике, Александра Даниловић, библиотекар, Ингрид Граорац и директор, Стево Јањанин). Пројекат је био везан за фабрику аутомобила „Рено“. Путовало се авионом, од аеродрома до школе био је организован аутобус. Веома смо свечано дочекани, срдачно поздрављени од стране домаћина, организована је приредба, коктел, распоред ученика и наставника.. Другог дана организовани су спортски сусрети, бадминтон, клизање, веслање, шетња градом. Наредних дана израда макете Версаја, час плеса, израда аутомобила на соларно напајање, такмичење макета аутомобила. Посетили смо много културних институција у Паризу, Версај, Лувр, Нотердам, Музеј технике, Наполеонов музеј, Ајфелов торањ, Америчко гробље и низ других знаменитих места. Све је било организовано од стране домаћина. Боравак ће свим учесницима остати у незаборавном сећању. Домаћини који су нас угостили су били веома љубазни и све време су били са нама.Ово је за све било нешто јединствено и јако добар путоказ да треба наставити са оваквим пројектима и са другим школама из других земаља.
8.4. Објављен је тендер за реновирање – доградњу школе.
25.4. Понуђачи за тендер везано за надоградњу су посетили школу како би сагледали стање на терену.
12.4. Организован је пробни тест за ученике 8. разреда из математике.
13.4. Организован је пробни тест за ученике 8. разреда из српског језика и комбиновани тест.
14.4. У школи је организован турнир у шаху.
17.4 Ученици 4/1 и 4/3 учествују у пројекту „Зелена школа“. Пројекат је заснован на едукацији деце да се упознају и стекну знање о основним елементима здравог живота, здраве исхране, садње и узгоја биљака и односа према природи. У оквиру овога пројекта ученици су организовано 17.4. посетили Ботаничку башту и Градско зеленило. Имали су литерарну и ликовну радионицу о узгоју биљака и и значају заштите животне средине.
22.4. У оквиру пројекта Зелена учионица ученици 4/1 и 4/3 су засадили свој цвет у саксије и изложили у хол школе. Саднице су добили од Градског зеленила.
22.4. Ученици 2/2 и 2/3 реализовали су полудневни излет Батајница –Авала.
24.4. Промењен је распоред па се уместо среде радило по распореду од петка.
24.4. Ученици четвртог разреда су реализовали полудневни излет Батајница- Винча Ученици 3/2, 3/3 и 3/5 су реализовали полудневни излет Батајница –Радмиловац.
24.4. Одржана је седница Школског одбора.
24.4. Одржано предавање за девојчице шестог разреда о личној хигијени и нези у пубертету. Сврха овог предавања је информисање девојчица о физичким и емоционалним променама које ће се десити током пубертета и едукација девојчица у погледу женске хигијене. Едукацију је спровела агенција ДНА.
25.4. Због ускршњих празнника и традиционалнг одржавања Ускршњег вашара промењена је смена.Ученици од 1. до 4. разреда су ишли после подне и веома успешно учествовали и припремили Ускршњи вашар. Свој допринос су дали и ученици од 5. до 8. разреда. Вашар је био веома посећен од стране родитеља и грађана Батајнице.
26.4. Почео је пролећни распуст. Овим распустом су спојени Ускршњи празници и празници за Први мај. Распуст је почео 26.4. и завршио се 6.5.2019.гогине.
6.5. Настава се одвијала према предвиђеном распореду.
7.5. Састанак актива директора Земуна.
8.5. Организована приредба за ученике и родитеље поводом Дана школе.
9.5. Свечано обележен Дан школе. Пре подне одржан је спортски дан. Одигране су утакмице у фудбалу између батајницких школа. У 14 часова организована је свечана приредба која је била посвећена песнику, Добрици Ерићу. Приредби су присуствовали ученици, запослени, званице, родитељи и грађани Батајнице. После приредбе организован је ручак за запослене и званице у ресторану „Бео Лидо“у Земуну. Дан школе је веома свечано обележен.
12.5. У Батајници је организован „Медени дан“, изложба пчела, меда, предавање о пчеларству. Наши ученици учествовали у осликавању кошница и у радионицама. Направили су изложбу, два паноа са цртежима.
12. и 13.5. Ученици седмог разреда реализовали екскурзију на релацији Батајница –Шумарице – Жича – Љубостиња – Врњачка Бања – Лазарица –Батајница. Екскурзија је реализована са агенцијом “Ловћен“ из Нове Пазове. На екскурзију је ишло 97 ученика и 5 наставника.
17.5 Наш хор је учествовао на такмичењу хорова у Дечјем културном центру у Београду.
18. и 19.5. У нашој школи је организован семинар за учитеље. Остваривање програма за први разред. Семинар су похађали учитељи из ОШ“Светозар Милетић“, „Горња Варош“, „Бранко Радичевић“, „Илија Бирченин“ и „Светислав Голубовић Митраљета“.
Семинар су држали едукатори Олга Митровић и Тијана Глушица.
20.5. Ученици првог разреда су ишли на једнодневну екскурзију Батајница – Нови Сад-Сремски Карловци – Петроварадин – Фрушка гора – Батајница. Екскурзија је реализована са агенцијом „Ловћен“ из Нове Пазове.
21.5. Састанак актива директора Земуна и Сурчина од 12 часова поводом реализације завршног испита ученика 8. разреда и уписа у средњу школу. Састанак је одржан у ОШ“Вук Караџић“ у Сурчину.
23.5. Ученици 6. разреда ишли су на екскурзију. Екскурзија је реализована на релацији Батајница – Манастир Манасија – Ресавска пећина – Лисине – Манастир Раваница-Батајница. Екскурзија је реализована преко агенције „Ловћен“ из Нове Пазове.
24.5. Ученици 5. разреда ишли су на екскурзију. Екскурзија је реализована на релацији Батајница – Смедерево – Виминацијум- Сребрно језеро – Батајница. Екскурзија је реализована преко агенције „Ловћен“ из Нове Пазове.
27.5. Ученици 4. разреда ишли су на екскурзију. Екскурзија је реализована на релацији Батајница – Аранђеловац – Орашац –Топола – Батајница. Екскурзија је реализована преко агенције „Ловћен“ из Нове Пазове.
27.5. Ученици 2. и 3.разреда ишли су на екскурзију. Екскурзија је реализована за други разред на релацији Батајница – Ковачица – Идвор – Царска бара – Батајница.
Трећи разред је реализовао екскурзију на релацији Батајница – Пећинци-Засавица – Батајница. Екскурзија је реализована преко агенције „Ловћен“ из Нове Пазове.
30.5. Одржан заједнички родитељски застанак за осме разреде везано за полагање завршног испита. Родитељи су детаљно упазнати помоћу презентације од стране директора, разредних старешина и тима за полагање завршног испита.
31.5. Ученици осмог разреда су завршили друго полугодиште. Завршетак осмогодишњег школовања су прославили уз трубаче од 13 до 13,45 часова.
3.6. Одржана је седница одељењских већа за ученике осмих разреда. На седници је урађена детаљна анализа реализације наставног плана и програма, оцена, владања и успеха за сваког ученика. Предложени су ученици за похвале, награде и разматрани су предлози за ученика генерације.Утврђени су термини и распоред припремне наставе за завршни испит, поправни и разредни испит као и чланови комисија и време полагања.
6.6. Одржана седница Наставничког већа.
-На седници је утврђен успех за ученике осмих разреда. Донета је одлука о награђивању ученика, изабран је ученик генерације, Уна Крунић, најбољи спортиста, Милана Риђошић.
-Донета је одлука о специјалним дипломама и наградама.Утврђен је распоред за припремну наставу и термини о полагању разредног испита.
31.5. Одржан састанак у Градском секретаријату везано за надоградњу школе. Састанку присуствовао Председник општине Дејан Матић, из министарства Душан Кићовић, из градског секретаријата Славко Гак и директор школе, Стево Јањанин. Разговарано је о реновирању и доградњи школе. Није се ништа договорило осим да се следећи састанак одржи 5.6. у истом саставу са директорима земунских школа које раде у једној смени и директорима из батајничких школа.
На том састанку разматрана је могућност смештаја ученика на годину дана док траје реновирање школе. Директор Стево Јањанин је предложио да ученици од 1. до 4. разреда морају бити измештени у неку школу у Батајници због безбедности, а то је једино могуће у школи „Бранко Радичевић“ и то да се иде у три смене. Ученици од 5. до 8. разреда могу да путују у најближе школе које располажу са најмање 18 кабинета. Присутни се углавном нису слагали са овим предлогом, поготово за ученике од 1. до 4. разреда.
25.6. Одржан је састанак у школи “С.Г. Митраљета“. На сатанку је констатовано да ученици не могу да иду у школу док се реновира. Да се ипак покуша да иду у школу “Бранко Радичевић“ или да се нађе неки објекат у Батајници, а град ће платити надокнаду.
Објекат је понудио Раде Арамбашић, 1900 квадрата.Обиласком објекта од стране председника општине, Дејана Матића, Славка Гака, директора школе и председника Савета родитеља Горане Кожух закључено је да објекат не испуњава услове и предложено је да објекат погледа просветни инспектор. 26.6. објекат је обишла Биљана Ерцег и констатовала да објекат не испуњава услове за школу.
28.6. Одржана је седница Савета родитеља где су присуствовали Дејан Матић, Славко Гак, Игор Раичевић, директор школе и чланови школског одбора. Расправа се водила о надоградњи школе и смештају ученика. Родитељи су били категорични да неће дозволити да буде надоградње ако ученици од 1. до 4. разреда буду путовали из Батајнице и ако ученици од 5. до 8. разреда не буду мењали смене у ОШ“Илија Бирчанин“у Земун Пољу.
Договорено је да се одржи Савет родитеља и у ОШ“Бранко Радичевић“ везано за смештај ученика.Састанак је одржан 2.7.у ОШ“Бранко Радичевић“ где су били присутни сви надлежни. Став Савета родитеља и директора школе, Љиљане Мијић, је да не желе да ремете наставу и раде у три смене и да не могу да приме ученике у своју школу.
После овог састанка настављено је да се тражи решење за смештај ученика у Батајници.
Реновирање је одложено до изналажења решења.
7.6.Ученици осмих разреда свечано прославили малу матуру у ресторану „Мија“ у Земуну.
14.6.Завршена школска година.
14.6.Одржане седнице Одељењских већа за ученике од 1. до 4. разреда и за ученике од 5. до 8. разреда.
17,19. и 20.6. Ученици осмих разреда полагали пријемни испит за упис у средњу школу.
18.6. Одложен тест из математике због објављивања теста на друштвеним мрежама.
18.6. Одржано Одељењско веће за седми разред – наставак од 14.6. од 10 часова.
24.6. Одржано Наставничко веће, утврђен је успех ученика на крају године, договорен дневни ред за родитељске састанке, договорено да се одрже седнице стручних већа напишу детањни извештаји, изнети ставови везани за надоградњу школе…
28.6. Одржан Савет родитеља у проширеном саставу са члановима Школског одбора, председником Општине Земун, представницима градског секретаријата. Разматрана је могућност смештаја ученика за време надоградње школе.
28.6. Одржани родитељски састанци у 17 часова за ученике од 1. до 4. Разреда, у 18 часова за ученике од 5. до 7. разреда и у 19 часова за ученике 8. разреда.
4.7. Одржано Наставничко веће
-Задужење наставника са часовима, подела разредног старешинства, анализа резултата са завршног испита ученика осмих разреда, самовредновање, информације о надоградњи школе…
7.7. Објављена листа жеља за упис у средњу школу.
8.7. Ученици осмих разреда се уписују у средње школе. Један ученик је попуњавао листу жеља за други уписни круг.
После оба уписна круга констатовано је да да се 108 ученика уписало у средње школе док су се два ученика одселила у иностранство.
Упис ученика осмих разреда је успешно завршен без иједне примедбе.
8.7. Запослени су отишли на годишње одморе.
8.7. Одржана је седница Школског одбора где су чланови упознати са свим дешавањима око надоградње, разматрана је реализација плана и програма, успех ученика, реализација свих активности и усвојене тачке, донета је одлука о годишњем одмору директора, изради распореда, набавци наставних средстава, потребном наставном кадру…
12.8. Одржана седница на којој је потврђено да ће ученици прво полугодиште ићи у школу “Светислав Голубовић Митраљета“ и да се неће селити у другу школу због реновирања и доградње школе, док се не нађе решење за ученике да се настава изводи у Батајници.
Седници је присуствовао градски секретар, Славко Гак, председник Општине Земун, Дејан Матић, директор школе, Стево Јањанин и секретар школе, Татјана Лучић Вујчетић.
19.8. Одржана седница Наставничког већа у 9 часова.
19.8. Почела припремна настава за ученике који иду на поправне испите.
26.8. Ученици који су ишли на поправни испит су полагали писмени из српског језика и математике.
27.8. Ученици који су ишли на поправни испит су полагали усмени из српског језика и математике.
28.8. Изведен једнодневни излет за све запослене на релацији: Батајница –Радовањски Луг-Покајница – Манастир Копорин – Етно- село “Моравски конаци“ –Батајница.
Излет је био веома леп и успешан, а изведен је у сарадњи са агенцијом “Ловћен“ из Нове Пазове.
29.8. Одржан је свечани пријем за ученике који полазе у први разред.
Пријем је одржан у 18 часова. Уписано је 107 првака. Пријему првака присуствовао је председник Општине Земун, Дејан Матић. Председник је поздравио ђаке прваке и уручио им покллоне, пожелео успешне ђачке дане и лепо детињство.Учитељице су припремиле приредбу, директор је поздравио све присутне, представио стручне сараднике и учитељице првих разреда затим се приступило прозивању ученика и формирању одељења. Када су формирана оделења учитељице су одвеле ученике у своје учионице, а родитељи су остали да их директор упозна са обавезама, одговорностима, кућним редом школе. После двадесетак минута родитељи су ушли у одељење где су им деца и добили додатна обавештења од учитељица. За ђаке прваке су обезбеђени поклони од локалне заједнице, ранчеви, свеске и прибор. Пријем ђака првака је био веома свечан.
30.8. Одржана седница Наставничког већа.
-На седници је поднет извештај са поправних испита. Сви ученици (њих осам) су успешно положили и завршили разред. Констатовано је да су сви ученици у школи успешно завршили школску 2018/19. годину. Наставничко веће је једногласно усвојило успех.
-Усвојен је распоред часова за обе смене, четрдесет часовна, распоред дежурства наставника, одређени датуми одржавања родитељских састанака и све везано за почетак нове 2019/20. школске године. На седници је усвојен извештај директора и стручних сарадника.
Од 20.8 до 30.8. одржане су све седнице стручних већа на којима је присуствовао директор као и стручни сарадници.
31.8. Завршена је, веома успешно, школска 2018/19.година.
2.9. Почела је нова школска, 2019/20. година.

АКТИВНОСТИ У ОШ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА “ У БАТАЈНИЦИ, ШКОЛСКЕ 2016/17. ГОДИНЕ

Школска година почела је 1. септембра 2016. године у четвртак, пре подне, од 8 часова за ученике од 1. до 4. разреда (којих укупно има 504), а од 13,30 часова за ученике од 5. до 8. разреда (којих укупно има 506). Укупан број ученика од 1. до 8. разреда је 1010 ученика.

За почетак школске године извршене су детаљне припреме опремања и уређења школе, као и израда распореда и планова за наставни процес. Урађен је план самовредновања , план за заштиту деце од насиља, план за стручно усавршавање као и други планови који су у оквиру Годишњег плана и програма за 2016/17. годину.

За време распуста контактиране су особе у Градском секретаријату и у градској управи у вези са надоградњом школе, потписани уговори за почетак израде пројектне документације. Добили смо обећања да иде све по плану. Преко распуста је рађено на уређењу објекта ради побољшања услова боравка ученика у школи. Поред уређења школског простора детаљно се радило и на припреми за васпитно-образовни процес и извођење наставе за ученике.

Наставни кадар је одржао седнице Стручних већа и Разредних већа, на којима је темељно планиран рад васпитно-образовног процеса као и седнице Наставничког већа на којима су усвојени предлози. Посебно је рађено на изради годишњих и оперативних планова са детаљно урађеним стандардима за поједине нивое. Урађен је план и програм за ученике који раде по ИОП-у.

Остварена сарадња са Интерресорном комисијом и дефектологом из ОШ“Сава Јовановић Сирогојно“, ОШ“Радивоје Поповић“ и ОШ“Вељко Рамадановић“ из Земуна.

Урађени су годишњи и месечни планови рада, акциони план, план за самовредновање, распоред часова, четрдесет часовна структура радног времена, задужења наставника, дежурства, полазак у школу према календару Министарства просвете, смене и други послови везани за наставни процес.

Свечани пријем првака организован је 30.8.2016. године, у 18 часова. Свечани скуп је поздравио директор Стево Јањанин и ђацима првацима пожелео добродошлицу и много успеха у школовању. Ученици четвртог разреда извели су веома успешно приредбу за наше ђаке прваке и њихове родитеље. У приредби је учествовао и мађионичар који је својом представом одушевио све присутне. По завршетку приредбе ученици су прозивани и саопштено им је које су одељење, учитељице су их потом повеле у учионице, где су се са својим новим ученицима упознале и поделиле им поклоне. После кратког разговора и упознавања, одржан је заједнички родитељски састанак на којем су родитељи упознати са обавезама везаним за школу и ђаке прваке. Ове године уписано је 128 ученика у први разред, а распоређени су у 5 одељења.

Први разред су узеле учитељице:

1/1 –Драгана Ђурић 24 ученика

1/2 –Божиуца Самарџија 26 ученика

1/3 – Милена Живковић 26 ученика

1/4 – Татјана Бабић 26 ученик

1/5 – Јелена Шарац 26 ученика

—–

128

Дошло је до промене наставног кадра: за енглески језик, 70% , примљена је Аница Милетић; физичко васпитање 70% на одређено време примљен је Милош Гајић, за француски језик на одређено време 100%, Вујадин Јеремић, за српски језик 100% Недељка Димитријевић; проф.физике, Мирјани Кураици укрупњена је норма на 100%, а Медијана Живковић примљена за 30% норме; наставница математике, Милена Анђелковић примљена је на 50% норме, а Александра Даниловић распоређена на 50% математике и 50% на место помоћника директора. Према новој систематизацији, домар Милорад Бошковић прекинуо је радни однос, а преузет као технолошки вишак домар Зоран Јовић из ОШ“Б.П.Пинки“ на 28% и Горан Марковић на 50% норме.

28.8.2016. Организован је свечани пријем за 128 ученика првог разреда. Пријему је присуствовао директор школе, педагог, психолог, вероучитељ. После прозивања и упознавања ученика са учитељицама одржан је заједнички родитељски састанак са ђацима првацима и њиховим родитељима.

1.9. Почела настава за школску 2016/17. годину за 1010 ученика који су распоређени у 36 одељења.

8.9. Постављен тендер на портал за реновирање фискултурне сале.

1.9. Скупштина града одобрила средства за реновирање фискултурне сале.

11.9. Седница Наставничког већа

14.9. Седница Савета родитеља

-Конституисање Савета родитеља. За председника Савета родитеља изабрана је Јелица Вуковић.

15.9. Седница Наставничког већа

15.9. Седница Школског одбора

-Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора, остваривању годишњег плана рада за 2015/16. Извештаја о самовредновању, Акционог плана, Извештаја тима за заштиту деце од насиља, Извештаја о стручном усавршавању и листе технолошких вишкова.

-Разматрање и доношење плана рада за школску 2016/17. Плана стручног усавршавања, Акционог плана…

-Разматрање и доношење одлука за избор осигуравајућег друштва, понуде за ужину, ђачог динара.

-Разматрање програма и доношење одлуке за релације извођења екскурзије од 1. до 8. разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда.

Разматрање и давање сагласности за измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у складу са Законом о раду.

-Разно – упознавање школског одбора са потребама набавке наставних средстава.

15.9. Одржан Актив директора Новог Београда , Земуна и Сурчина у ОШ“Лаза Костић“ Н.Београд. Састанак водили представници Градског секретаријата, Милан Јоксимовић, Нада Пантић и представници синдиката.

19.9. Наши ученици организовано присуствовали поводом „Отвореног дана“ на аерадрому у Батајници који је организовала 104. ваздухопловна бригада. Ученике је водило неколико наставника.

21.9. „Дани европске баштине“ пригодно обележени.

25.9. Повдом Европског дана језика свако одељење од 5. до 8. разреда је припремило представљање једне европске земље, културе, језика, обичаја, знаменитости. У овој манифестацији су учествовала сва одељења и програм је трајао од 12,30 до 15 часова како би обухватио обе смене и сви ученици могли да посете одређене штандове.

1.10. У 9 часова, у Скупштини града Београда, одржан састанак са директорима свих основних школа .

1.10. У кабинету музичке културе направљен плакар за опрему и униформе хора.

8,9,10.10. Ученици осмог разреда су ишли на тродневну екскурзију на релацији Батајница – Ниш – Копаоник – Ђавоља Варош –Копаоник – Велика Плана –Батајница. На екскурзију је ишло 112 ученика, разредне старешине и директор школе. Екскурзија је реализована према плану и програму са агенциом „Вања травел“ и није било никаквих проблема.

15.10. Реализован је полудневни излет за ученике првог и четвртог разреда.

20.10. У школи организована изложба за ученике од 1. до 4. разреда , под називом “МОЈ ХОБИ“.

23.10. Четврти разред је био на полудневном излету у Манастиру Раковица – Милошевом Конаку – Кошутњаку.

17.10. Ученици трећег разреда ишли на полудневни излет “Упознајмо свој град“ (обилазак археолошког налазишта Винча , еколошка оаза „Мали Дунав“ огледно добро „Радмиловац“).

20.10. Ученици другог разреда организовано ишли на полудневни излет: Студенски трг-Етнографски музеј-Калемегдан.

20.10. У свлачионице постављена 4 лавабоа и славине, све повезано са канализацијом, купљене мреже за све прозоре на фискултурној сали, конструкција за постављање стаклених кошаркашких табли.

22.10. Одржан састанак везан за реновирање фискултурне сале. Присуствовао назорни орган , Драгана Тасић, директор ИСИС инсталација, извођач радова, Бранкица Митровић, директор школе Стево Јањанин и председник комисије Милан Квочка. Договорено да, због обима радова, крајњи рок завршетка радова буде померен до 13.11.2016.године. Да се исправе сви пропусти око глетовања, керамике, кречења и да се набаве кошеви како би се могла радити конструкција.

Мајстори су данас почели да раде конструкцију за паркет.

26.10. Организована посета сајму књига. Из наше школе ишло 80 ученика и 10 наставника. Посета је организована од 9 до 13 часова.

31.10. Школу посетио просветни инспектор, Радица Поповић.

Извршен је детаљан надзор припремљености школе за школску 2016/17.годину.Констатовано је да је детаљно извршена припрема и да нема примедби.

1.11. У тоалете за девојчице постављена два бојлера ,трокадеро и извршено повезивање са водоводом , канализацијом и струјом.Ове санитарне уређаје ће искључиво да користи помоћно особње за одржавање хигијене у школи. Комплетни трошкови су из сопствених средстава школе.

1.11. Одржано предавање за ученике 4. и 7. разреда везано за наркоманију. Предавање одржали представници СУПа.

8.11. Седница одељењских већа од 1. до 4. разреда. (тромесечје)

9.11. Седница одељењских већа од 5. до 8. разреда.

10.11. Седница Наставничког већа

-Књига обавештења поводом државног празника“Дан примирја у Првом светском рату“

11.11. Дан примирја, државни празник. Ученици нису ишли у школу.

15.11. Завршени радови у фискултурној сали, справарници, свлачионицама и канцеларији професора физичког. Сви радови су релативно добро одрађени.

16.11. Међународни фестивал Дечје књижевности “Крокодил“ који је организован у Дечјем културном центру у Београд , учествовала 22 ученика. Ученике су припремале и водиле Ингрид Граорац, Драгана Ђурић и Александра Даниловић. За ученике је био организован аутобуски превоз.

20.11. На Математичкој олимпијади Ђурић Дамјан заузео је прво место, освојио је максимум (100 бодова) и пласирао се на републичко такмичење где је освојио похвалу.

23.11. Нашој школи је додељена Европска ознака квалитета за изузетност рада у оквиру пројекта “Интерактиве Еуропеан Патхwаy“. То значи да је рад ученика и школе признат на највишем европском нивоу.Због тога смо добили сертификат, а пројекат ће бити изложен у посебном простору европског портала.

23.11. Даниловић Александра присуствавала семинару Етвининг пројекта у Нишу.

23.11. Одржан састанак Удружења директора основних и средњих школа у Првој економској школи у Београду.

23.11. По налогу комуналног инспектора, домар поставио даске на спортским трибинама.

24.11. Одржана игранка за ученике 5. и 6. разреда од 19 до 21,30 часова.

25.11. Посета Историјском музеју, изложба о Николи Тесли и Михајилу Пупину. Изложбу посетило 34 ученика, водиле их учитељице Самарџија Божица, Марина Мркојевић и наставница Александра Даниловић.

1.12. Учвршћена конструкција за кошеве у фискултурној сали.

8.12. Одржана новогодишња игранка за ученике 7. и 8. разреда, присуствовали скоро сви ученици и разредне старешине.

16.12. Ученици посетили фестивал науке /60/, водиле их Алимпић Снежана, Ников Наташа и Александра Даниловић.

20.12. Састанак стручних сарадника са Министром просвете, Младеном Шарчевићем.

-Састанак одржан у Медицинској школи на Звездари.

-Унапређење рада стручних сарадника кроз актуелности у раду Министарства просвете, науке и технолошког развоја

20.12. Ученици од 1. до 3. разреда ишли у позориште, биоскоп и на новогодишњу журку у „Пионирски град“.

21.12. Ученици 4. разреда ишли у „Пионирски град“.

22.12. Купљени пакетићи за децу радника школе. Деда Мраз дели пакетиће 27.12. у 19 сати.

23.12. Ученици наше школе посетили Дом за стара лица на Бежаниској коси. У посету је ишло 20 ученика са педагогом Аном Ћирјанић и проф. Снежаном Алимпић и Александром Даниловић.

27.12. У школи Деда Мраз поделио пакетиће деци радника школе. После поделе пакетића организован је мали коктел за све присутне.

28.12. Ученици су са разредним старешинама направили 84 новогодишња пакетића и предали Црвеном крсту.

30.12. Одржано Наставничко веће. После Наставничког већа организован новогодишњи коктел са пригодним поклонима. Ученици 1-4 разреда имали су новогодишњу журку.

Новогодишњи и Божићни празници се завршавају 9.1.2017.г. када се школска година наставља. Новогодишњи и Божићни распуст је продужен два дана због велике хладноће и грипа, тако да је настава почела 11.1.2017. године.

12.01.2017. Нашу школу су посетили два студента из Јапана, Мегуми Хано и Томоки Јукава. Присуствовали су часовима географије, енглеског, физичког и грађанског у 4/2, 3/5 и 2/1.Били су веома активни, учествовали у разговору, износили неке занимљивости везане за Јапан, одржали предавање.

19.01. Школу посетили представници Општине Земун, Жељко Бајат и Милош Остојић, везано за видео назор и безбедност на раду. Са њима су били и представници фирми које су заинтересоване за учешће на тендеру.

21.01. У школи је организовано школско такмичење из математике од 3. до 8. разреда.

23.1. Одржан јавни час за ученике 1. и 2. Разреда „У духу народне традиције“.

24.1. Одржан јавни час за ученике 3. и 4. Разреда „У духу народне традиције“.

25.1. Одржана седница одељењских већа од 1. до 4. разреда, поводом завршетка првог полугодишта 2016/17.године.

26.1. Одржана приредба поводом школске славе , Светог Саве, за родитеље и ученике.

27.1. Свечано прослављена школска слава. Одржана свечана академија за ученике, запослене и госте. Сечење славског колача са кумовима школске славе, проф. Ласан Наташом, учеником Луком Кабларом и свештеником Споменком Грујићем. После свечане академије организован је славски ручак.

30.1. Одржана седница одељењских већа од 5. до 8. разреда, поводом завршетка првог полугодишта 2016/17. године.

31.1. Одржана седница Наставничког већа.

31.1. Одржани родитељски састанци за ученике од 1. до 8. разреда.

1, 2, 3. 2. Одржана ликовна радионица, у организацији проф. ликовне културе, Драча Милене.

1 – 10.2. Постављене плочице у свлачионице, наставничке канцаларије тоалет и улазне ходнике у фискултурну салу. Овим радовима је завршено уређење фискултурне сале.

1.2. Почео зимски распуст и траје до 13.2.2017. године.

13.2. Почело друго полугодиште

22.2. Потписани уговори са локалном заједницом везано за видео назор.

22.2. Одржана седница Савета родитеља

23.2. Одржан састанак директора Београда у Машинској школи на Новом Београду. Разматран нацрт предлога новог закона.

23.2. Одржана седница Школског одбора

24.2. У школи одржана изложба поводом Првог светског рата “Сећање на наше претке из првог светског рата“, од 23.2. до10.3.2017.г. Организатори су проф.Љиљана Комазец и Александра Даниловић, Влатка Костић, Ингрид Граорац, Ана Ћирјанић…Изложба приказује фотографије, ратне дневнике, војничка писма, дописне карте, споменице и осталу историографску грађу учесника Првог светског рата, прикупљену у протеклих годину дана у оквиру пројекта „Албум сећања на наше претке из Првог светског рата“. То су јединствена и потресна сведочанства о страдањима српског војника у ратним годинама. Присутнима се обратио Марковић Љубомир, председник савеза потомака ослободилачких ратова Србије 1912 – 1920.г. и директор, СтевоЈањанин, који је све присутне поздравио.У програму су узели учешће ученици, хор пензионера са Бежанијске косе, хор наше школе, рецитатори и други.

24.2. Школа је добила пет робота, а на обуку за М-БОТ роботе ишло је шест наставника (Петровић Марко, Ников Наташа, Савић Теодора, Милена Анђелковић, Божица Самарџија и Татјана Јефтић). Обука је организована у Културном центру ЕКС-Јеврејска 16, Београд. Обука је везана за програмирање и управљање роботима.

25.2. У школи „Бошко Палковљевић Пинки“ организовано такмичење у литерарним радовима између ученика Батајничких школа.

25.2. Почела припремна настава за ученике осмих разреда из српског и математике у ОШ“Бранко Радичевић“, у организацији Општине Земун. Наших 105 ученика иде на припрему.

27.2. Ученици 4.разреда из ОШ“Бранко Радичевић“ посетили изложбу у нашој школи “Сећање на наше претке из Првог светског рата“.

27.2. Наши ученици поставили изложбу “Лице за креативце“ у земунској општини. Ученике водиле Александра Даниловић, Ана Ћирјанић, Јелена Станић, Љиљана Комазец.

2.3. Постављене три интерактивне табле (биологија , хемија и ликовно).

2.3. Завршене подне плочице у свлачионицама и отклоњен квар на канализацији у свлачионици за девојчице.

3.3. У холу школе гостовали су чланови експедиције “Албанска голгота – 100 година касније“. Присуствовали су ученици 8. разреда. Приказана је и презентација експедиције.

3.3. Нашу школу посетили будући ћаци прваци из вртића„Чворак“.Ученике су организовано довеле васпитачице.За њих је припремљен мали програм, обишли су школу, упознали учитељице које примају први разред,стручне сараднике и дружили се са ученицима.

4.3. У нашој школи одржано општинско такмичење из информатике, учествовало 130 такмичара. Организација је била веома добра.

6.3. Предавање о здравој исхрани. Циљ радионице је подизање нивоа свести о здравој исхрани и здравом начину живота, као и развијање здравих навика у исхрани деце. Радионица је организована за ученике првог разреда у сарадњи са Општином Земун.

13.3. Седница школског одбора – разматрање идејног пројекта доградње и надоградње школе.

17.3. За ученике 8. разреда одржано предавање – професионална орјентација, везано за упис у средњу школу. Предавање држала др Драгана Трнавац Марковић и психолог Вишња Хелајзне. Предаваче је ангажовала локална заједница.

20.3. У школи одржано предавање и радионица “Превенција болести зависности“.Предавање је држао проф. Саша Миленковић из медицинске школе. Предавање су слушали ученици 7. и 8. разреда.

23,24,25.3. Одржан је шести стручни скуп “ДДШС“ на Златибору у трајању од три дана. („Улога директора образовно-васпитних установа“)

25.3. Ученици 4/2 са учитељицом Драганом Томашевић отишли на рекреативну наставу на Тару, хотел“Бели Бор“, преко агенције „Ловћен“ из Нове Пазове.

27.3. Наши ученици (65) организовано ишли на концерт Београдске филхармоније. Водиле их проф.Влатка Костић, Ингрид Граорац и Јелена Станић.

28.3. Наших 25 ученика организовано посетило сајам културе “Тржница идеја“ у Београду. Водиле их Александра Даниловић, Божица Самарџија Мркојевић Марина и Перић Жана.

3,6, 7.4. Организовано предавање за ученике од 5. до 8. разреда везано за малолетничку деликвенцију. Из полицијске управе града Београда предавање држао Милош Јовановић и Миодраг Сулејмановић. На предавањима су присуствовали ученици када су по распореду имали час физичког васпитања.

5.4. Ученици 4/3 отишли на наставу у природи. Из одељења отишло 23 ученика на Дивчибаре, хотел „Боб Петошевић“, водила их учитељица Горанка Дерета преко агенције “Ловћен“ из Нове Пазове.

6.4. Црвени крст из Земуна организовао стручну обуку запослених за пружање прве помоћи у колективу.Учествовали Младенка Јелић, Милош Гајић, Марина Мркојевић и Биљана Поповић.

7.4. Одржано пробно тестирање из српског језика за 8. разред

8.4. Одржано пробно тестирање за ученике 8. разреда из математике као и комбиновани тест.

10.4. Одржана седница одељењских већа од 5. до 8. разреда (треће тромесечје).

11.4. Одржана седница одељењских већа од 1. до 4. разреда (треће тромесечје).

12.4. Ушколи организован ускршњи вашар од 16 часова.Организатори учитељи и ученици од 1. до 4. разреда.

Од 12.4. до 18.4. Ученици били на ускршњем распусту, прослављали највећи хришћански празник, Ускрс.

18.4. Ученици 1/1, 3/1, 3/3, 3/4 и 3/5 отишли 7 дана на Дивчибаре (настава у природи). Смештени у вили „Боб Петошевић“ преко агенције “Вања травел“ из Земуна.

19.4. Седница Наставничког већа

26.4. Ученци 4.разреда организовано ишли у позориште „Бошко Буха“ гледали представу „Петар Пан“.

26.4. Ученици 2. разреда (2/1 и 2/3) у Клубу науке учествовали у радионици “Сазвежђе“. Ученике водиле учитељице Трајковић Дуња и Катарина Павловић.

26.4. Седница Савета родитеља

27.4. Млади еколози ( 25 ученика) уредили зелене површине и простор око спомен чесме „Милица Ракић“ у насељу Економија.

27.4. Ученици 6. и 5. разреда организовано ишли у школу „Бранко Радичевић“ да виде макету свременог града величине 7+14м. Водили их проф. техничког Марко Петровић и Данило Шешељ.

27.4. Седница Школског одбора

28.4. Ученици 3/2, 4/4, 2/3, 2/1 и 1/1 разреда организовано ишли у школу „Бранко Радичевић“ да виде макету свременог града величине 7+14м. Водили их учитељи.

28.4. Ученици 3. разреда ишли у позориште „Бошко Буха“ и гледали представу“Звездарски витез“.

28.4. Ученици 1-4 разреда, који имају прдмет Чувари природе, учествовали у акцији уређења школског дворишта и поставили преко 20 кућица за птице.

3, 4, 5.5. Одржан је 6. меморијални турнир у малом фудбалу репрезентација основних школа Земуна и Сурчина, на Економији, поводом НАТО бомбардовања, под називом „А били смо само деца“. Учествовало је 11 школа. Наша школа је била један од организатора припремала је културно-уметнички програм.

Полуфинале, културни програм, ревијална утакмица између Ветерана Партизана екипе РТС-а и ПКБ-одиграна је 3.5. а финална утакмица између ОШ“Бранко Радичевић “ и ОШ “Светислав Голубовић Митраљета“ због лошег времена одиграна је 9. маја на теренима ОШ “С.Г.Митраљета“ на дан наше школе.Турнир је био веома добро организован.

8.5. Поводом Дана школе одржана приредба за ученике и родитеље.

9.5. Дан школе – спортска такмичења, свечана приредба у 16 часова, ручак за запослене и госте у ресторану „Бео Лидо“.

9.5. Ученици ¼, 2/1 и 2/3 почели са реализацијом наставе у природи на Дивчибарама преко агенције „Вања травел“, смештени у вили „Боб Петошевић“.

16.5. Ученици шестог разреда /102/ ишли на екскурзију Батајница-Манастир Раваница –Ресавска пећина –Лисине – Манастир Манасија –Батајница. Екскурзија је реализована преко агенције ТравеЛукс из Батајнице.

16.5. Састанак актива директора Н.Београда,Земуна и Сурчина поводом завршног испита за ученике осмих разреда.

17.5. Ученици четвртих разреда /95/ ишли на екскурзију Батајница –Топола – Опленац –Аранђеловац-Батајница. Екскурзија је реализована преко агенције ТравеЛукс из Батајнице.

18.5. Ученици трећег разреда /116/ ишли на екскурзију Батајница – Бранковина – Ваљево – Манастир Лелић – Батајница. Екскурзија је реализована преко агенције ТравеЛукс из Батајнице.

22.5. Седница Савета родитеља

23.5. Ученици 2/2 и 2/4 имали наставу у природи, на Златибору, преко агенције „Гранд турс“. Смештени у хотелу “Голија“.

25.5. Ученици 5. разреда ишли на екскурзију Батајница –Смедерево – Виминациум – Сребрно језеро – Батајница.

25.5. У нашој школи одржан музички фестивал батајничких школа. Фестивал је одржан од 19 до 21 час. Победници су награђени дипломама и пригодним наградама.

30.5. Ученици првог разреда /114/ ишли су на екскурзију – Батајница –Сремски Карловци –Петроварадин –Фрушка Гора –Батајница, пеко агенције ЛуксТравел из Батајнице.

30.5. Ученици осмог разреда завршили осмогодишње школовање и свечано прославили уз трубаче после шестог часа.

31.5. Одржана седница Одељењског већа за ученике осмих разреда.

1.6. Одржана седница Наставничког већа поводом завршетка ученика осмих разреда.

2. и 3.6. Ученици седмих разреда /132/ ишли на дводневну екскурзију –Батајница –Орашац-Опленац –Топола-Шумарице – Манастир Жича Врњачка Бања- Манастир Љубостиња-Крушевац Лазарица –Батајница. Екскурзија је изведена преко агенције ЛуксТравел из Батајнице.

2.6. Промоцију одбојке у школи одржао прослављени одбојкаш,Вања Грбић.

3.6. У школи одржано такмичење из шаха за преко 100 такмичара из више места у Србији.

6.6. Ученици другог разреда (112) ишло на екскурзију –Батајница-Јагодина преко агенције ЛуксТравел.

6.6. Итвининг фондација- Национални тим за подршку Итвининга за школе и предшколске установе, Ивана Банковић и Наташа Јерковић Ђукановић, присуствовале онлајн квизу са реализаторима овог пројекта у нашој школи Иваном Пушицом, Александром Даниловић, Валериом Вујовић, Недељком Димитријевић,Татјаном Јефтић и другим наставницима као и ангажованим ученицима. Представници Темпус фондације су похвалили рад наставника и ученика и дали пуну подршку за даљи рад као и смернице како да се укључи још више ученика и наставника и како да се реализује још више пројеката. Веома су вољни за сваку сарадњу.

9.6. Организован излет на Авалу за све ученике који су освојили награде на такмичењу од општинског до републичког нивоа (за 143 ученика).

Ученике и заинтересоване наставнике су превозила два аутобуса.Све трошкове је сносила школа.

13.6. Завршена настава за ученике од 1. до 7. разреда, почео распуст.

13.6. Одржана седница Одељењског већа за ученике од 5. до 7. разреда.

14.6. Одржана седница Одељењског већа за ученике од 1. до 4.разреда.

14,15 и 16.6. Организован завршни испит за ученике 8. разреда из српског језика, математике и комбинованог теста. Завршни испит су полагали сви ученици осмог разреда. Полагање је организовано у фискултурној сали и ходнику на спрату. Завршни испит је реализован без проблема, према упутству Министарства.

17.6. Одржана седница Наставничког већа (реализација наставног плана, усвајање извештаја, утврђивање успеха, извештај са пријемних испита за ученике 8. разреда, дневни ред за родитељске састанке, договор око израде школског плана, договор око реализације наставне екскурзије, разно).

22,23 и 24.6. Организована је стручна екскурзија за колектив: Батајница-Грац-Марибор –Словен Градец –Љубљана-Батајница. Из колектива ишло 48 запослених. Екскурзија је веома успешно реализована са пуно похвала.

27.6. Одржани родитељски састанци и подељене ђачке књижице и сведочанства.

31.6. Одржано Наставничко веће (Разматрање извештаја руководилаца стручних већа, анализа завршног испита, разматрање извештаја за самовреднивање, задужење наставног кадра часовима и подела разредног старешинства, договор о кориштењу годишњих одмора, о дежурству за време распуста, разматрање Правилника о безбедности информационо-комуникационог система ОШ “С.Г.Митраљета“).

3.7. Упис ученика 8. разреда у средњу школу према ранг листи достављеној на основу освојених бодова.За други круг су остала 4 ученика који су се успешно уписали у другом уписном кругу.

27.7. Општина наградила ученике, носиоце Вукове дипломе, и ученике који су освојили награде на међународном и прво мсто на републичком такмичењу.

За време гоишњих одмора од 10.7.2017. године до 21.8.2017.године организовано је дежурство наставног особља 8-14 часова. Сви су се одазвали и поштовали распоред.

Од 19. до 29.8. На спортским теренима школе организован турнир у малом фудбалу свако вече од 18 до 21 час.Турнир је организовала локална заједница у сарадњи са школом.

21.8. Одржана седница Наставничког већа, организовани поправни испити, одређене комисије за полагање поправних испита, утврђен датум полагања, дата задужења, разматран нови наставни план и програм за 5. разред, уџбеници…

28, 29.8. Ученици полагали поправне испите.

28.8. Организован пријем првака, организована приредба, подела ученика у одељења, подељени поклони које је припремила Општина Земун, Градски секретаријат и школа.Све присутне поздравио је директор школе, Стево Јањанин и председник општине, Дејан Матић.

Учитељице, Весна Бољановић, Драгана Томашевић, Горанка Дерета и Биљана Поповић су одржале први час са својим ђацима.

30.8. Одржана је седница Одељењских већа за ученике који су ишли на поправне испите и утврђен је успех.

31.8. Одржана седница Наставничког већа (Разматрана припремљеност за почетак школске године, поправни испити, усвојен распоред, дежурства, 40-часовна радна недеља, договорен дневни ред за родитељски састанак и време реализације, подела уџбеника…)

ЗАВРШЕНА ШКОЛСКА 2016/17. ГОДИНА.

Успех ученика на такмичењима шк. 2016/17. и генерални пласман земунских школа

АКТИВНОСТИ У ОШ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА “ У БАТАЈНИЦИ, ШКОЛСКЕ 2015/16. ГОДИНЕ

На основу члана 62. става 3. тачке 15. Закона о основама система образовања и васпитања “Службени гласник РС“ број 72/2009, 52/2011 и 55/2013,члана 78. став 3. тачка 15. Статута Школе и на основу Годишњег плана рада школе „Светислав Голубовић Митраљета“ који је усвојен на седници Школског одбора 15.09. 2015. године, директор школе подноси Извештај о раду у школској 2015/16. години. У Извештају се наводе послови у домену надлежности директора школе и активности у протеклој школској години.

-Израда Годишњег програма рада школе за школску 2016/16. годину.

-Израда плана и програма рада Наставничког већа и Педагошког колегијума, као и активно учешће у изради планова и програма Одељењског већа, Стручних већа из области предмета, Стручних већа за развојно планирање, Стручних већа за развојни школски програм. Директор је активно учествовао и у планирању активности везаних за реализацију програма „Школа без насиља“ и активности везаних за ученичке организације.

Свакодневно је праћен и контролисан васпитно-образовни процес.

Директор је руководио свим седницама Наставничког већа и Педагошког колегијума које су одржане у школској 2015/16. години, присуствовао свим седницама Стручних већа, синдиката, ученичких организација у школи и својом дискусијом и предлозима тежио да унапреди рад и квалитет рада везано за ученике и школу. Редовно је разматран успех, владање, понашање ученика, решавани проблеми настали у кругу одељења. Редовно је утврђиван дневни ред за родитељске састанке, а некима се и присуствовало. Сарадња са родитељима је била континуирана. Изношени су предлози, ставови и одлуке са Школског одбора, Савета родитеља, Ђачког парламента и других седница и састанака, како би се сви запослени упознали са одређеном проблематиком, предлогом за решавање проблема или постизања бољих резултата. Остварена је сарадња са инспекцијским надзором: просветном инспекцијом, противпожарном, санитарном, комуналном и другим инспекцијама задуженим за увид у рад васпитно-образовних институција. Сви пропусти на које је указано су разматрани на стручним седницама и благоремено отклоњени .Ове године инспекције које су посетиле школу и доставиле записник нису имале ни једну примедбу.

Директор је детаљно учествовао у спровођењу тендерских поступака, јавног оглашавања транспарентности у раду школе. Спроводен је поступак за избор директора школе за четворогодишњи мандатни период .

Директор је био ангажован у остварењу квалитетета и унапређењу рада школе, вршио је редовно контролу педагошке документације и прикупљања података за вредновање рада, присуствовао часовима наставника и вршио детаљну анализу, вршио педагошко–инструктивни увид и надзор над образовно–васпитним радом и предузимао мере за унапређивање и усавршавање рада наставника, стручних сарадника, административног особља и других запослених.

Редовно обавештавао све запослене о свим питањима од интереса за школу и запослене.

Остваривао добру сарадњу са синдикалним организацијама, Центром за таленте, локалном заједницом, Градским секретаријатом, Министарством просвете, Школском управом, Домом здравља, полицијом, културним установама – позориштима, биоскопима, музејима и другим институцијама који су од значаја за васпитно-образовни рад и безбедност ученика. Остварена је веома добра сарадња са институцијама за надоградњу, градским секретаријатом , представницима градске власти, пројектним институцијама, тако да би надоградња школе требало да се реализује у току 2015/16.г.

Директор је веома активно учествовао у набавци наставних средстава, опремању школе и побољшању услова рада на иницијативу наставног кадра и на личну иницијативу.

Набављена су наставна средства на захтев предметних наставника, за информатичко образовање, купљено 4. рачунара , 3.итерактивне табле , књиге за библиотеку и низ других наставних средстава који доприносе бољем квалитету и лакшем савлађивању наставног градива, купљен је алат и прибор неопходан за помоћно особље, редовно набављана средства за хигијен , редовно издвајана средства за сервисирање и оправку електрипчних уређаја , постављен нови видео назор.

Издвојена су средства за новогодишње пакетиће за децу радника школе, организован новогодишњи коктел, организовани семинари у школи , плаћени семинари наставницима и учитељима преко зимског распуста и у току године. Организоване су посете позоришту, музејима, биоскопима, посета зимским чаролијама на ушћу и другим културним институцијама организовани полудневни излети, екскурзије, матурско вече за ученике осмих разреда. Издвојена средства за награде ученицима за постигнуте резултате , вуковце и за ђака генерације . Организована прослава школске славе “Светог Саве“, Дана школе, организован дводневни излет за раднике колектива.

Директор школе,

Стево Јањанин

Школска година почела је 1. септембра 2015. године у уторак, пре подне, од 8 часова за ученике од 1. до 4. разреда (којих укупно има 488), а од 13,30 часова за ученике од 5. до 8. разреда (којих укупно има 528). Укупан број ученика од 1. до 8. разреда је 1018 ученика.

За почетак школске године извршене су детаљне припреме опремања и уређења школе, као и израда распореда и планова за наставни процес. Урађен је план самовредновања , план за заштиту деце од насиља, план за стручно усавршавање као и други планови који су у оквиру Годишњег плана и програма за 2015/16. годину.

За време распуста контактиране су особе у Градском секретаријату и у градској управи у вези са надоградњом школе,потписани уговори за почетак израде пројектне документације. Добили смо обећања да иде све по плану. Преко распуста је рађено на уређењу објекта ради побољшања услова боравка ученика у школи, окречени су мокри чворови, свлачионице, справарница, просторије за наставнике физичког , зборница, трепезарија, постављено 60м хидроизолације на крову, офарбани гелендери. Постављени су панои и завесе и детаљно очишћене просторије школе, уклоњени графити са фасаде, уређене зелене површине, ограда и остали простор.

Поред уређења школског простора детаљно се радило и на припреми за васпитно – образовни процес и извођење наставе за ученике.

Наставни кадар је одржао седнице Стручних већа и Разредних већа, на којима је темељно планиран рад васпитно-образовног процеса као и седнице Наставничког већа на којима су усвојени предлози. Посебно је рађено на изради годишњих и оперативних планова са детаљно урађеним стандардима за поједине нивое. Урађен је план и програм за ученике који раде по ИОП-у.

Остварена сарадња са Интерресорном комисијом и дефектологом из ОШ“Сава Јовановић Сирогојно“, ОШ“Радивоје Поповић“ и ОШ“Вељко Рамадановић“ из Земуна.

Урађени су годишњи и месечни планови рада, акциони план, план за самовредновање, распоред часова, четрдесет часовна структура радног времена, задужења наставника, дежурства, полазак у школу према календару Министарства просвете, смене и други послови везани за наставни процес.

Свечани пријем првака организован је 28.08.2015. године, у петак, у 18 часова. Свечани скуп је поздравио директор Стево Јањанин и ђацима првацима пожелео добродошлицу и много успеха у школовању. Ученици четвртог разреда извели су веома успешно приредбу за наше ђаке прваке и њихове родитеље. По завршетку приредбе ученици су прозивани и саопштено им је које су одељење, учитељице су их потом повеле у учионице, где су се са својим новим ученицима упознале и поделиле им поклоне. Ученици су добили поручене уџбенике и радне свеске. После кратког разговора и упознавања, одржан је заједнички родитељски састанак на којем су родитељи упознати са обавезима везаним за школу и ђаке прваке. Ове године уписан је 121 ученик у први разред, а распоређени су у 4 одељења.

Први разред су узеле учитељице:

1/1 –Дуња Трајковић 30 ученика

1/2 –Моравка Ивановић 30 ученика

1/3- Катарина Павловић 30 ученика

1/4 – Жана Перић 31 ученик

До промене наставног кадра дошло је из енглеског језика – на неодређено време, 80% примљена је Аница Милетић која предаје у другом и трећем разреду на месту Јелене Вукшић која је на боловању.

На одређено време за наставу техничког и информатичког образовања до расписивања конкурса или преузимања технолошког вишка, примљени су Марко Петровић 100% и Наташа Ников 60% техничко и информатичко образовање и 30% изборни предмет информатика, за наставу физичког васпитања 70% на одређено време примљен је Мирко Матијевић, за француски језик на одређено време 100% Марина Глигоријевић,Снежана Алимпић 90% за наставу хемије, за српски језик због повећања норме за 40% примљена је Зорица Стојиновић Бан која је преузета из ОШ»Бошко Палковљевић Пинки» а за ликовну културу Михајло Цветковић 6о%. Због новог правилника о систематизацији радних места у школи се појавио технолошки вишак, библиотекар Недељка Димитријевић која је распоређена на место проф.српског 60% и 50% као помоћник директора и једна спремачица, Мирјана Крнета, која је распорећена у Електротехничку школу у Земуну, а Драгана Бакић је прекинула радни однос због тога што је била примљена на одређено радно време. Овим смањењем броја помоћног особља повећао се обим послова за преосталих шест спремачица с обзиром на то да се није водило рачуна о школама које раде у две смене, броју ученика и величини школског дворишта. Остали наставни кадар је остао исти као прошле године.

28.8.2015. г. Организован је свечани пријем за 121 ученика првог разреда. Пријему је присуствовао директор школе, педагог, психолог, вероучитељ. После прозивања и упознавања ученика са учитељицама одржан је заједнички родитељски састанак са ђацима првацима и њиховим родитељима.

1.9. почела настава за школску 2015/16. годину за 1018 ученика који су распоређени у 36 одељења.

11.09. Седница Наставничког већа

14.09. У школи је одржано предавање за ученике првог разреда –Понашање и безбедност ученика у саобраћају. Предавање је одржала Ивана Стевић из Управае саобраћајне полиције из Љермонтовљеве у Београду.

14.09.Седница Савета родитеља

-Конституисање Савета родитеља. За председника Савета родитеља изабрана је Јелица Вуковић

15.09. Седница Наставничког већа

15.09. Седница Школског одбора

-Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора, остваривању годишњег плана рада за 2014/15. Извештаја о самовредновању, Акционог плана ,тима за заштиту деце од насиља, стручног усавршавања и листе технолошких вишкова.

-Разматрање и доношење плана рада за школску 2015/16. Плана стручног усавршаваља, Акционог плана…

-Разматрање и доношење одлука за избор осигуравајућег друштва, понуде за ужину, ђачог динара.

-Разматрање програма и доношење одлуке за релације извођења екскурзије од 1. до 8. разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда.

Разматрање и давање сагласности на измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у складу са Законом о раду.

-Разно-упознавање школског одбора за потребама набавке наставних средстава ,4 рачунара плафонских држача за видео бимове, интернет појачивача, микроскопа, табли, спортске опреме за наставнике физичког, потрошног материјала за наставике – папира, креда, фломастера уџбеника, тонера , сервисирање рачунара, помоћи колеги на дужем боловању, Мирки Дабовић.

15.09. Одржан Актив директора из Новог Београда , Земуна и Сурчина у ОШ“Лаза Костић“ Н.Београд. Састанак водили представници Градског секретаријата Милан Јоксимовић, Нада Пантић и представници синдиката.

15.09. Од 13-15 часова, 30 ученика из 7. и 8. разреда присуствовало је трибини Траума центра “И ЈА САМ УЗ ТЕБЕ“, намењено спречавању и заштити деце и младих од сексуалног насиља. Промоцију отворио конзул Амбасаде Аустралије у Београду, Мелинда Рио, а говорила Биљана Лајовић из Министарства просвете Србије.У другом делу Јавног часа деца и млади кроз дискусије су дали свој допринос изради нацрта националне стратегије за превенцију сексуалног злостављања деце, применљиво у образовању.

-Разматрање програма и доношење одлуке за релације извођења екскурзије од 1. до 8. разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда.

Разматрање и давање сагласности на измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у складу са Законом о раду.

-Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 2014/15. годину, Акционог плана, плана за самовредновање

-Разно

17.09. Одржан актив директора основних и средњих школа из Земуна.Састанку присуствовао заменик градског секретара за образовање, Игор Раичевић.

На састанку достављен Годишњи извештај за 2014/15, Извештај директора и Годишњи план рада за 2015/16 годину.

19.09. Наши ученици организовано присуствовали поводом „Отвореног дана“ на аерадрому у Батајници који је организовала 104. ваздухопловна бригада.Ученике је водило неколико наставника.

21.09. „Дани европске баштине“ обележени су изложбом “Стари и традиционални занати – очување и одржавање“ . Изложбена поставка је одржана у просторијама МЗ Батајница. Изложбу је посетило наших 30 ученика осмог разреда са проф.историје, Љиљаном Комазец.

25.09. Повдом Дана европског језика свако оделење од 5. до 8. разреда је припремило представљање једне европске зеенље, културе, језика, обичаја, знаменитости те земље..

Уовој манифестацији су учествовала сва одељења и програм је трајао од 12,30 до 15 часова како би обухватио обе смене и сви ученици могли да посете одређене штандове.

25.09. Наших 25 ученика присуствовало предавању и учествовали у радионици у Природњачком музеју.Ученике водила проф.Васић Весна.

25.09. БАСФ- игралиште за иновације је путујућа учионица која се организује широм Средње Европе поводом 150 година од оснивања БАСФ-а . Манифестација је организована испред улаза у Комбанк Арену.Студенти и професори , млади научници и истраживачи изводили практичне експерименте, занимљиве демострације. Из наше школе

ову задимљиву манифестацију посетило је 30 ученика са проф. хемије, Снежаном Алимпић и психологом, Јеленом Станић.

1.10. У 9 часова, у Скупштини града Београда, одржан састанак са директорима свих основних школа –Правилник о цени услуга , одржавање са ЈКП“Београдске електране“, превоз безбедност, мере по записницима инспекције, додатна образовна , здравствена и социјална подршка , разно…

3. и 4.10. Одржан турнир „Сви смо ми били само деца“ у насељу Економија .Такмичиле су се све репезентације школа из Земуна. Наши ученици су били сјајни и освојили прво место.

Турниру су присуствовали председник општине, Дејан Матић , глумац Драган Јовановић, редитељ Синиша Ковачевић и многе друге јавне личности.

4.10. Поводом манифестације „Радост Европе“ у Сава Центру присуствовало наших 30 ученика Ученике су водили проф.Васић Весна и Александра Даниловић.

2.10. Сајам електронике и технике посетило наших 50 ученика, водили их проф.Савић Теодора и Данило Шешељ.

6.10. Организован обилазак Народног позоришта и учествовање у радионици „Стари занати у позоришту“ .Учествовало 25 ученика осмих разреда . Ученике водиле проф.Љиљана Комазец Александра Даниловић и педагог Ана Ћирјанић.

11,12,13.10. Ученици осмог разреда су ишли на тродневну екскурзију на релацији Батајница-Ниш- Копаоник – Ђавоља Варош –Копаоник – Велика Плана –Батајница. На екскурзију је ишао 131 ученик, разредне старешине и директор школе. Екскурзија је реализована према плану и програму и није било никаквих проблема.

15.10. Реализован је полудневни излет за ученике првог и четвртог разреда.

Први разред је посетио Београдски хиподром, Аду Циганлију и гледали су филм у биоскопу Шумадија.

16.10. Професори наше школе су држали наставу деци миграната у хотелу „Бристол“.

Учитељ Марина Мркојевић, проф.Весна Васић, Милена Драча, Војновић Игор, Александра Даниловић и директор Стево Јањанин. Наши ученици су скупили помоћ, ђачки прибор, играчке, обућу и одећу.

19.10. У Министарству просвете директор присуствовао састанку на коме се упознао са екстерним вредновањем школе које би требало да буде до краја године. Састанак су држале Винка Блажић и Љерка Ђорђевић.

20.10. У школи организована изложба за ученике од 1. до 4. разреда , под називом “МОЈ ХОБИ“. Ученици су изложили оно што они воле да сакупљају и чиме се баве у слободно време –значке, маркице, играчке, салвете, хало картице, шкољке, разгледнице, старе фотографије, постере , разгледнице, оловке , налив пера, аутомобиле, флашице и низ других ствари. Изложба је била веома занимљива, посећеност веома добра.

21.10. Ученици 7/1 са проф.Комазец Љиљаном посетили Конак кнегиње Љубице и учествовали у радионици “Линорез“ .

22.10. Представници школе присуствовали свечаној академији поводом обележавања Дана ослобођења Земуна у Другом сведском рату. Свечаност је одржана у Дому ваздухопловства.

23.10. Четврти разред је био на полудневном излету у Манастиру Раковица – Милошевом Конаку – Кошутњаку.

23.10. Наставно особље организовано посетило изложбу „Пупин“ у Историјском музеју у Београду.

24.10.У школи одржано општинско такмичење у одбојци за девојчице.

24.10. Ученици трећег разреда ишли на полудневни излет –Упознајмо свој град- обилазак археолошког налазишта Винча , еколошка оаза „Мали Дунав“ огледно добро „Радмиловац“.

25.10. Ученици другог разреда организовано ишли на полудневни излет: Музеј Вука и Доситеја-Студенски трг-Етнографски музеј –Саборна црква.

30.10. Организована посета сајму књига, из наше школе ишло 110 ученика и 16 наставника. Посета је организована од 9 до 13 часова.

1.11. Обилазак и учествовање у радионицама археолошког налазишта „Винча“ организовано учествовало 55 ученика петог разреда са проф. Љиљаном Комазец и Снежаном Велемир.

6.11. Поводом Дана просветних радника, за све запослене организована је посета позоришту „Звездара театар“, гледали представу „Велики талас“.

14.11. Хор наше школе учествовао са три композиције у Сава центру на међународној конференцијији професора енглеског језика под називом -Тхе Енглисх Боок Даy- на отварању семинара за Енглески језик. Хор је припремала проф.музичке културе, Влатка Костић, а помагала и организовала проф.енглеског језика, Ивана Пушица.

17.11. У школи организовано регионално такмичење ауто-моделара.Такмичење су организовали проф.техничког и информатичког образовања. Учествовало 15 школа /Суботица, Сремска Митровица, Нови Сад, Шабац, Уб, Ваљево и неколико београдских школа / укупно око 70 такмичара и 26 наставника. Такмичење је почело у 10 сати и трајало до 12. После такмичења организовано је дружење ученика и наставника уз коктел.

Ово такмичење је било изузетно добро организовано, учесници су добили дипломе, а победници по групама посебне дипломе и пехаре за 1.2. и 3. освојено место.

18.11. Посета –радионица наших ученика /28/ “Портрети и сећања Јеврејске заједнице Србије пре Холокауста“ у Галерији „Прогрес“ у Кнез Михајловој у Београду.

Ученике водила проф. Александра Даниловић, а 29.11. проф. Љиљана Комазец.

18.11. Школу посетили из Управе за ванредне ситуације, Лазаревић Драгољуб, Мирјана Павловић и Теа Кешетовић.

18.11. Школу посетили представници Општине Земун везано за санацију мокрих чворова.

20.11.Одржано предавање за девојчице шестих разреда „Промене у пубертету“. Предавање

одржала Маријана Милосављевић.

25.11. Компанија Колгејт ученицима трећег разреда поделила пакетиће за прање зуба, а њихови промотери одржали предавање о хигијени и одржавању зуба – доктори Ана Јотић и Радмило Симић.

26.11. У Општини Земун одржан стручни скуп „Сузбијмо наркоманију у школи“. Из наше школе присуствовали Младенка Јелић, Мирјана Новаковић, Марина Мркојевић , Катарина Павловић, психолог Јелена Станић и педагог Ана Ћирјанић.

28.11. У просторијама школе одржана ревија „Дама са младежом“ посвећена

периоду рококоа. Ревија је припремљена као пројекат који је реализовао тим састављен од проф. Љиљане Комазец, Александре Даниловић, Игрид Граорац, Драгане Ђурић.Поред ових наставника велики допринос су дали Велемир Снежана,Ћирјанић Ана, Јасминка Пајић, Марина Драгић , Влатка Костић, Бунош Жарко, Драгана Косановић, Зорица Аранђеловић, помоћно особље. Остварена је и максимална сарадња са Школом за негу лепоте чије су ученице /20/ шминкале учеснике ревије. Ревија је приказана у 17 часова за ученике и родитеље и у 19 часова за све остале госте, званице и грађане Батајнице.

Ревију је реализовало око 50 ученика наше школе, а видело је (у два термина) око 600 посетилаца. Програм је био веома добро организован,публика задовољна и са много похвала, позитивних коментара. После друге ревије организован је коктел за учеснике и госте.

2.12. Свечаност поводом прославе 204. Ваздухопловне бригаде на аеродруму у Батајници, присуствовао директор школе, Стево Јањанин.

3.12. Директор је однео потребну документацију у Министарство просвете због екстерног вредновања школе и доласка просветне инспекије. Документација је предата Гордани Чукурановић.

3.12. Из наше школе око 80 ученика посетило Фестивал науке на сајму.Ученике водио проф.Марко Петровић, Снежана Алимпић, Наташа Ников.

4.12. Одржано предавање о здравој исхрани за родитеље и ученике, нутрициониста Рада Вејин из института “Симо Милошевић“. Предавање је одржано у 4/4 код учитељице Татјане Бабић.

7.12. Директор потписао уговор са електранама у ОШ“Светозар Милетић“ Споразум о измирењу потраживања по закљученом уговору о инвестиционом и текућем одржавању термотехничких инсталација за грејање основних и средњих школа, са ЈКП „Београдске електране“ закључно са 31.12.2014. године.

7.12. Купљене униформе за хор, плаћено 70.000 динара.

Купљен је паркет за фискултурну салу – 568.000.

Купљена три рачунара и скенера за наставу информатике -117,000. Купљене витрине за библиотеку и замењена сва врата на постојећим – 52.000.

Купљена наставна средства и опрема за наставу према захтеву наставника.

Организовано општинско такмичење из одбојке и регионално за ауто-моделаре у школи.

Организована изложба “Мој хоби“ за ученике од 1. до 4. разреда и ревија „Дама са

младежом“ из периода Рококоа.

8.12. У школи за ученике осмих разреда одржана трибина “Водич за избор будућег занимања“. Водитељ Ивана Божић, психолог ЦИПС-а, Гундулићев венац .

9.12. Ученици од 1. до 4. разреда организовано ишли у позориште Академија 28 на Славији и гледали представу „ДОЂЕШ МИ У САН“.Одлазак у позориште од 11,35 до 15,30 часова.

9.12. Представа „Дневник Ане Франк“ у позоришту „Браћа Стаменковић“ у Београду, организовано ишло око 60 ученика 7. и 8.разреда. Водили их наставници Љиљана Комазец,Татјана Стојановић, Младенка Јелић.

10.12. Школу је посетио просветни инспектор Милка Кесер, прегледала сву документацију и направила увид у припремљеност школе за реализацију образовно-васпитног плана за школску 2015/16. годину.

10.12. Одржан састанак у Градској општини Земун, везано за припремну наставу завршних разреда, Малу матуру и Интерресорну сарадњу институција у циљу заштите деце од насиља.

Састанку присуствовао помоћник директора Недељка Димитријевић, психолог Јелена Станић и кординатор тима за насиље и заштиту деце, Мирјана Новаковић. Скуп је поздравио председнк општине Земун, а предавање је одржала Нада Штављанин, руководилац Центра за социјални рад – Одељење Земун.

10.12.У школи одржана игранка за ученике 5. и 6.разреда . Игранку организовао ђачки парламент, Ивана Пушица, Ана Ђирјанић, Александра Даниловић, Игор Војновић, Весна Тишма, Валерија Вујевић, Мирјана Новаковић и Стево Јањанин. Присуствовало око 150 ученика.

11.12. Постављен мали биоскоп у хол школе, видео бим и електронско пројекционо платно.

Инсталацију извршио „Хитачи“.

14.12. Хор школе учествовао са одабраним копозицијама на међународном фестивалу „Распевани џивџан“.Учествовали хорови, оркестри, фолклорни ансамбли. Концерт је одржан од 19 до 22 часа у великој сали Задужбине Илије Коларца у Београду. Хор је спремала и водила на такмичење проф.Влатка Костић.Ову смотру је гледало доста наших ученика, наставника и родитеља. Покровитељи: Министарство за културу и информисање Републике Србије и Секретаријат за културу Града Београда.

15.12.Одржана седница Педагошког колегијума.

15.12. Наши ученици су учествовали у акцији Црвеног крста “Један пакетић- пуно љубави“.

Сакупљено је око 70 пакетића.У прикупљању учетвовале одељењске заједнице.

15.12. У Електротехничкој школи “Нада Димић“, на семинару који је организовала фирма “Самсунг“, присуствовала 32 наставника. Семинар је трајао од 14 до 18 часова и веома је добро организован и користан.

16.12. Одржана седница Наставничког већа.

17.12. У школи организовано литерарно такмичење три батајничке школе ОШ,,Б.П.ПИНКИ“ , ОШ“С.Г.Митраљета“ и ОШ“Бранко Радичевић“. Ученици су писали на тему: “Школе су нам сложне кад се љубав и знање множе“.Учествовали су ученици од 1. до 8. разреда (око 50 ученика). Комисија је одабрала најбоље радове и наградила књигама .За све учеснике је организован коктел и дружење.

17.12. Ученици 2/1-Весна Вуковић су организовано ишли у Делта сити и посетили „Зимске чалорије“, представу прилагођену ученицима од 1. до 4. разреда.

18.12. Поводом отварања клизалишта у Београду 30 ученика наше школе учествовало, водила их проф.физичког, Данијела Толимир.

21.12. Одржана трибина – јавно стручно предавање – у ОШ“Лазар Саватић“ за наставнике физичког васпитања. Физичко васпитање и школски спорт кроз нови предлог закона о спорту.

Могућност измене досадашњих и увођење нових програмских садржаја у наставу физичког васпитања.

22.12. Одржано такмичење из ауто-моделарства у Новом Саду, из наше школе учествовале две екипе по 4 ученика, водио их проф.Данило Шешељ.

22.12. Школу је посетила Екстерна инспекција из Министарства просвете – Гордана Чукурановић,Славица Јашић и Бранкица Коцић. За преглед је припремљена сва потребна документација. Инспектори су прегледали документацију и посетили часове код наставника: Бура Зорица 2/3- Српски језик (инсп. Гордана Чукурановић), 1/3-Катарина Милаш – Математика (инсп. Славица Јашић) ,4/2-Божиа Самарџија -Природа и друштво, ( инсп. Бранкица Коцић), 2/1-Свет око нас-Вуковић Весна, (инсп. Гордана Чукурановић), 3/2-Природа и друштво-Драгана Томашевић, (инсп. Славица Јашић, 4/3-Математика-Милена Живковић, (инсп. Бранкица Коцић), 4/1-Природа и друштво-Драгана Ђурић, (инсп. Гордана Чукурановић), 4/5-Ликовна култура-Јелена Шарац, (инсп. Славица Јашић), 3/4-Физичко васпитање-Биљана Поповић , (инсп. Бранкица Коцић), 5/3-Српски језик-Мирка Дабовић, (инсп. Славица Јашић), 8/4-Математика –Гордана Главаш, (инсп. Гордана Чукурановић), 8/5-Француски језик-Марина Драгић, (инсп. Бранкица Коцић). После посете часова сви инспектори су обавили детаљан разговор са наставницима код којих су били.

23.12. Ушколи је настављен рад инспектора из министарства Гордане Чукурановић, Славице Јашић, Бранкице Коцић.

По доласку инспектора обављен је разговор са ученицима који су под редним бројем 8. у дневнику, затим се кренуло у обилазак часова код наставника.

Позвани су родитељи под редним бројем 12. и представник Савета родитеља Драган Вуковић.

Разговор је вођен од 17 -18 часова. Од 17 до 18 часова позвани су сви чланови савета родитеља са којима је детаљно разговарала инспекторка Гордана Чукурановић.

24.12. Инспекција –Гордана Чукарановић и Славица Јашић су обавиле интервију са ученицима од 12,30 – до 13,30. На разговору су били по један ученик из сваког одељења од 4 – 8 разреда и представници из Ученичког парламента. После разговора инспектори су обилазили часове код наставника. Инсп.Гордана Чукурановић 1. час 5/3-Математика-Драгана Пешић , 2.час 8/4-Географија – Марија Гавриловић и 3. час 8/5-Љиљана Комазец; инсп.Славица Јашић – 1.час-7/1-Валерија Вујовић-Енглески језик, 8/3-Милена Драча-Ликовна култура, 5/1-Игор Војновић-Физичко васпитање; инсп.Весна Муратовић Дробац – 6/2-Татјана Стојановић-Српски језик,

5/1-ПетровићМарко-Техничко и информатичко образовање, 8/4-Младенка Јелић –Биологија,

6/3-Физика – Мирјана Кураица.

После посете часовима од 17 до 18 часова обављен је интервију са родитељима од 4. до 8. разреда (под редним бројем 12. у дневнику) и са представником Савета родитеља. Разговор је обавила Гордана Чукурановић.У исто време од 17 до 18 часова обављен је разговор и са Школским одбором, разговор је обавила инспекторка Славица Јашић. После разговора сумирани су утици и завршена је посета за овај дан око 19 часова.

24.12. Долазак инспекције за Екстерно вредновање од 9 часова. Вођен је разговор

везан за реализацију плана. У току дана, до 10 часова према распореду почеле су посете часовима. Бранкица Коцић је посетила 1/4 – Енглески код Иване Пушице.

Од 10 до 12,30 Гордана Чукурановић и Славица Јашић прегледале су педогашку документацију.

Од 12,30 до 14 часова воћен је разговор са директором , помоћником и стручним сарадницима.

Затим су инспектори дали кратак преглед , саопштење и утиске о посети. Коначна оцена Екстерног вредновања треба да буде достављена школи у писменој форми у року од 60 дана.

25.12. Ученици 2/3 са учитељицом Бура Зорицом посетили у Делта Ситију „Чаробни град“.

28.12. Организована подела пакетића за децу радника школе у 19 часова. Деда Мраз је поделио 33 пакетића деци радника школе за које је после приредбе организовано дружење и коктел.

28.12. Наших 8 ученика и проф. Александра Даниловић су учествовали у емисији „Фамилиологија“ на првом програму Радио Београда од 13,05 до 14 часова. Емисија је била посвећена ревији.

29.12. Професори Енглеског језика, у сарадњи са фирмом “Енглисх боок“ организовали су традиционалну енглеску чајанку за ученике седмог и осмог разреда. Ученици су све време разговарали на енглеском.

28.12. Одржана је новогодишња журка за ученике 7. и 8. разреда од 19 до 21,30. Са ученицима су на новогодишњој прослави биле разредне старешине, ПП-служба и директор. Провод је био одличан.

29.12.Часови су били скраћени због Нове године.Одржано је Наставничко веће после кога је организовано новогодишње дружење и коктел за све запослене.

11.01.2016.г. После новогодишњих и божићних празника наставило се са наставом.

11.01. Проф. физи.васпитања Мирко Матијевић раскинуо радни однос и прешао у медицинску школу, на његово место дошао проф .физ.васпитања, Милош Гајић.

16.01. Одржан семинар за наставнике математике и учитеље. Семинар је одржан у ОШ“Мајка Југовића“. Из наше школе семинару присуствовали проф.математике, Драгана Пешић, учитељице Татјана Јефтић и Зорица Бура.

18.01. Ученици првог и другог разреда имали јавни час поводом школске славе

„Светог Саве“. Свако одељење је учествовало у програму са најмање две тачке. Жири је одабрао најбоље за свечану академију поводом „Светог Саве“.

19.01. Ученици трећег и четвртог разреда имали јавни час поводом школске славе

„Светог Саве“. Свако одељење је учествовало у програму са најмање две тачке. Жири је одабрао најбоље за свечану академију поводом „Светог Саве“.

21.01. Ученици 5.разреда посетили позориште „Буха“ и гледали представу „Киша“. Ученике водиле разредне старешине Игор Војиновић, Снежана Велемир и Влатка Костић. Представа одлична и препоручена и другима.

22.01. Организовано школско такмичење из математике за ученике од 3. до 8.разреда.

22.01. Одржан састанак учитеља 4.разреда у вези са реализацијом пројекта – обуке ђака за безбедност вожње бицикла “ПОКРЕНИ БАЈС“ које организује Југоциклинг компанија и Друштво љубитеља бициклизма.

25.01. Одржана седница Одељењског већа од 1. до 4. разреда поводом завршетка првог полугодишта.

25.01. Одржано предавање „Дрога је нула, живот је један“ за ученике 4. и 7. разреда. Предавање су одржали Пејчић Зоран и Ињац Сања из Полицијске управе за град Београд, Управа криминалистичке полиције, одељење за сузбијање наркоманије.

25.01. Одржана Светосавска приредба за ученнике и родитеље у 19 часова.

26.01. Одржана седница Одељењског већа 5. и 6. разреда поводом завршетка првог полугодишта.

26.01. Одржана Светосавска приредба за грађане Батајнице у црквеном дому Пресвете Богородице, у Батајници, у 19 часова.

27.01. У школи у 12 часова одржана Светосавска академија поводом школске славе Светог Саве. После приредбе организован славски ручак за запослене и госте и коктел за учеснике приредбе.

28.01. Одржана седница Одељењског већа 7. и 8. разреда поводом завршетка првог полугодишта.

29.01. Одржана седница Наставничког већа у 13часова , родитељски састанци у 17 часова за ученике од 1. до 4. разреда и у 18 часова за ученике од 5. до 8. разреда. Завршено прво полугодиште.

Од 29. 01. до 17.02. зимски распуст за ученике.

1. и 2.02. У школи је организован семинар за 50 наставника .Тема семинара је НТЦ –методе учења. Семинар су држали др Ранко Рајовић и Урош Петровић.

За време распуста постављене су три интерактивне табле у кабинет географије, енглеског и техничког, постављено је на носаче шест видео бимова и осам нових зелених табли. Купљена три микроскопа за биологију, шест нових рачунара .

Од 8. до 13.02. у школи је организована радионица “Декупаж“ за 50 ученика. Радионица је организована у сарадњи Дечјег културног центра и наставника ликовне културе. Ученици су показали велику заинтересованост.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

17.02. Почело друго полугодиште.

18.02.Одржана седница Наставничког већа:

-Разматран детаљан извештај успеха, владања и реализације наставног плана и програма

-Упознавање Наставничког већа са извештајем Тима за екстерно вредновање школе из Министарства просвете

-Подношење и усвајање извештаја директора, ПП-службе и Тима за заштиту деце од насиља

-Разно

19. и 20.02. Семинар БИГЗ-а, присуствовао директор..

21.02.У нашој школи веома успешно организовано општинско такмичење из информатике, присуствовало 130 ученика.

25.02. Седница Школског одбора

25. и 26.02. Семинар за директоре школа на Златибору, организатор “Клет“.

01.03. Седница Савета родитеља.

5. и 06.03.Организовано школско такмичење из српског језика (Књижевна олимпијада), хемије, историје и биологије.

08.03. Обележен Дан жена (за време великог одмора) пригодним коктелом.

08.03. Директор потписао уговоре са топланама у Градском секретаријату везано за грејање.

10.03. Учитељи другог, трећег и четвртог разреда, као и наставници математике организовали такмичење из математике „Мислиша“ за ученике од 2. до 8. разреда /240/.

10.03. Наши ученици осмих разреда /25/ посетили средњу школу Техноарт. Ученике водиле проф. Љиљана Комазец, библиотекар Ингрид Граорац.

10.03. Главаш Гордана и Даниловић Александра, као разредне старешине 8.разреда, присуствовале презентацији ресторана „Таш“ у културно-рекреативном центру Ташмајдан.

14.03.Одржана седница Разредних већа од 1. до 4.р. (разматрање и доношење одлуке о избору издавача уџбеника за наредну школску годину 2016/17.)

15.03. Ученици петог и шестог разреда /80 ученика/ присуствовали у Сава центру презентацији “Сајбер буквара“. Ученике водили наставници из Тима за заштиту деце од насиља и разредне старешине.

16.03.Ученици трећег разреда (107 ученика) од 11 – 14 часова ишли у биоскоп и гледали филм „Кунгфу Панда“ у 3Д-пројекцији.

18.03. Ученици првог и другог разреда ишли у позориште Академија 28 и гледали представу „Змајево путовање кроз векове“.

19.03.Семинар за наставнике физичког „Школа игара – увод у спорт“ у ОШ “Младост“. Присуствовали наставници физичког васпитања, Данијела Толимир, Игор Војновић и Милош Гајић.

24.03. Седница Наставничког већа – доношење одлуке за избор уџбеника.

24.03. Седница Савета родитеља.

25.10.У школи организовано обележавање 10 година од извођења прве ревије. Окупили се сви учесници претходних ревија, приказана презентација, изложба и организовано дружење уз коктел. Присутно око 200 учесника, наших бивших ђака.Организација била веома добра, главни организатори Љиљана Комазец, Александра Даниловић, Драгана Ђурић, Ингрид Граорац.

26.03. Ученици осмих разреда /30/ посетили изложбу о Михајлу Пупину. Водио их проф. Марко Петровић.

27.03. Ученици 7. и 8. разреда /22/ у циљу професионалне орјентације посетили Хемијски факултет , изложбу „Тамо где наука спава“ . Водила их проф.Снежана Алимпић.

30.03. Ученици осмих разреда (90) посетили Народну скупштину распоређени у три групе, од 9,10 и 11 часова. Водили их професори Александра Даниловић, Јелена Станић, Ана Ћирјанић, Мирјана Новаковић и Јасминка Пајић.

30.03.У школи одржано предавање и полагање теста из противпожарне заштите. Предавање држао Здравко Булајић из фирме “Јахотехна“.

30.03. Одржан састанак комисија за одабир агенција са којима ће се извести екскурзије од 1. до 7. разреда.

31.03. Ученици 4/4 са учитељицом Татјаном Бабић посетили Конак кнегиње Љубице.

31.3. Одржана седница Школског одбора.

01.04. Ученици од 5. до 8. разреда /75/ посетили Београдску филхармонију, водила их проф. Влатка Костић.

02.04.У школи одржан турнир у шаху, учествовало 60 играча.

07.04. Ученици четвртог разреда посетили Историјски музеј Србије, изложбу посвећену Михајлу Пупину, Музеј ПТТ, Ташмајдански парк, Цркву Светог Марка.

07.04. Проф. Александра Даниловић изабрана је за е-Тwиннинг амбасадора у Србији и учествује на обуци која се одржава од 6. до 8. априла 2016.г.у Београду. И-твининг је интернет портал који подржава виртуелну сарадњу запослених у васпитно-образовном систему широм Европе, повезује их у креирању заједничких пројеката.

08.04. Одржана седница Одељењских већа од 1. до 4. разреда – трећи класификациони период.

11.04.Одржана седница Одељењских већа од 5. до 8. разреда – трећи класификациони период.

11.04. Школу посетили просветни инспектори Милка Кесер и Биљана Ерцег везано за контролу анонимне пријаве и примену мера за наставника Симу Васића.

13.04. Седница Наставничког већа поводом трећег класификационог периода.

15.04. Пробни тест из математике за ученике 8. разреда.

15.04. Ђаци првог разреда учествовали у акцији „Ђаци вас моле – успорите поред школе“, слушали су предавање о саобраћају, добили прслуке и бојанке. Предавање је одржао Миљан Војиновић.

16.04. Пробни тест из српског језика и комбиновани тест за ученике 8. разреда. Школу посетио начелник Школске управе, Милан Јоксимовић. Пробно тестирање прошло у најбољем реду.

19-22.04. Извођени радови – бетонирање дела школског дворишта (120 квадрата). Уређење дворишта је донирао родитељ, Арамбашић Раде, 3/2. Радови су изведени изузетно квалитетно.

24.04. Ушколи су на шест бирачких места одржани парламентарни и локални избори.

24.04. Ученици 3/3 дошли са рекреативне наставе са Копаоника.

26.04.Ученици 6. и 7. разреда организовано ишли у позориште “Бошко Буха“, гледали представу „Магареће године“.

27.04. У школском дворишту поводом ускршњих празника одржан „Ускршњи вашар“. Ученици су излагали своје радове који су углавном били посвећени Ускрсу.

04.04. Ученици 3/1, 3/2, 3/3, 4/2 и 4/3 отишли на рекреативну наставу у Хотел “Сребрна лисица“ на Копаонику.

05.05. Поводом Дана школе одржана приредба за ученике и родитеље у 19 часова.

Постављена изложба везано за Дан победе, уједињење Европе.

09.05. ДАН ШКОЛЕ – овај дан смо прославили радно и свечано.Ученици су пре подне имали наставу и спортске сусрете са батајничким школама. После подне одржана је свечана приредба за запослене, госте и родитеље. Дружење за запослене и госте поводом дана школе настављено је у ресторану „Беолидо“.

12.05. Ученици четвртог разреда учествовали на квиз-такмичењу “Шта знаш о Црвеном крсту и ДДК“. Сремала и водила их Драгана Ђурић.

16.05. Ученици шестих разреда ишли на екскурзију (Батајница-Манасија –Ресавска пећина-Раваница-Батајница). Екскурзија је реализована преко агенције “Ловћен“ из Нове Пазове.

18.05. Ученици четвртих разреда ишли на екскурзију Батајница –Палић преко агенције “Ловћен“ из Нове Пазове.

21.05. Фудбалска репрезентација школе учествовала на турниру „Били смо само деца“ који се организује у насељу Економија поводом настрадале деце у НАТО бомбардовању.Такмичиле се све основне школе из Земуна, Сурчина, Старе Пазове. Наша екипа је освојила овај турнир – заузела прво место.

25.05. до 01.06. Ученици 4/1 са учитељицом Драганом Ђурић били на рекреативној настави у бањи Врујци.

26.05. до 02.06. Ученици 1/2, 2/3 и 2/4 били на рекреативној настави на Златибору.

01.06. Ученици 8.разреда завршили школску годину, на крају 6.часа свирали трубачи.

02.06. Одржана седница Одељењских већа 8.разреда.

02.06. Ученици од 1. до 4. разреда имали обуку из саобраћаја на интерактивном полигону у школи.

03.06. Одржана седница Наставничког већа.

03.06.Ученици трећег разреда ишли на екскурзију Батајница –Текериш-Тршић-Троноша.

06.и 7.06. Ученици 7. разреда ишли на екскурзију Батајница –Шумарице –Жича-В.Бања-Љубостиња-Лазарица – Батајница. Екскурзију је извела агенција „Ловћен“ из Нове Пазове.

8,9 и 10.06. Поводом свечаног дочека моштију Свете Мајке Ангелине наши ученици са вероучитељима учествовали у дочеку и приредбама.

09.06.Ученици другог разреда ишли на екскурзију Батајница –Јагодина.

10.06.Ученици првог разреда ишли на екскурзију Батајница – С.Карловци Н.Сад ,Фрушка гора.

13.06. Одржана седница Савета роитеља.

13.06. Седница Одељењског већа за ученике 4.разреда.

14.06. Ученици завршили школску годину, почео распуст.

14.06.Седница Одељењских већа за ученике од 5. до 7. разреда.

15.06.Ученици 8.разреда полагали завршни испит из српског језика.

16.06.Ученици 8.разреда полагали завршни испит из математике.

16.06.Седница Одељењских већа за ученике 1.2. и 3.разреда од 13 часова.

17.06.Ученици 8.разреда полагали комбиновани тест.

-Завршни испит за ученике осмих разреда је је организован према свим важећим пропозицијама. Полагање је организовано за 143 ученика у фискултурној сали и ходницима школе. Није било никаквих проблема.Сви ученици су се уписали у два уписна рока.

19.06.Седница Наставничког већа.

25.6. Седница Наставничког већа.

25.06. Организована научно- наставна екскурзија за све запослене у колективу у трајању од три дана. На екскурзију ишло 48 запослених. Све је било реализовано према плану и сви су били изузетно задовољни.

28.06. Одржани родитељски састанци од 1. до 8. разреда.

30.06. Седница Наставничког већа.

За већину радника почео годишњи одмор.

Преко распуста у школи је рађено на уређењу школског простора, префарбана су сва врата на учионицама, окречена трепезарија, постављене три интерактивне табле.

На основу захтева локалној заједници одобрена средства за реновирање фискултурне сале.

Сума одобрених средстава није била довољна за комплетно реновирање па је поновљен захтев новом допуном. Нови захтев је усвојен и тендерска процедура је у току.

22.08. Одржана седница Наставничког већа.

Од 22.08. до 30.08. организована припремна настава за ученике који су упућени на поправни испит из физике (1) и математике (6).Ученици су полагали пред комисијом. Сви су успешно савладали градиво и положили.

30.08. Одржана седница Наставничког већа – на седници је усвојен успех распоред, дежурство, четрдесет-часовна расподела задужења, почетак смене дневни ред за родитењске састанке; извршен детаљан договор за почетак школске године, усвојени сви извештаји.

30.08. Организован пријем ђака првака.Уписано 128 ученика. За прваке је организована свечана приредба у холу школе коју су припремили учитељи са ученицима 5.разреда, а гост је био мађионичар Оскар. После поделе ученика у 5 одељења учитељице су одвеле своје ђаке у учионице да се упознају и поделе им пригодне поклоне, а затим је одржан и састанак са родитељима. Поред учитељица пријему је присуствовао директор школе, помоћник, стручни сарадници и наставници који ће предавати у првом разреду.

31.08. Одржан је састанак директора основних и средњих школа са министром просвете, Младеном Шарчевићем и представницима Министарства, у Медицинској школи на Звездари.Састанак је био веома користан и конструктиван.

На крају овог извештаја за 2015/16. годину могу да констатујем да је ово била веома успешна школска година због изузетно доброг успеха наших ученика, добрих резултата на такмичењима, ваннаставних активности, успешне реализације наставног плана и програма, добрих међуљудских односа у колективу, изузетно добре сарадње са родитељима, саветом родитеља и школским одбором као и са локалном заједницом и Министарством просвете, које је преко Тима за екстерно вредновање оценио рад школе највишом оценом -4- и изнео низ похвала начину на који се врши руковођење и организација наставе, реализација наставног плана и програма, рад наставника и успех уученика који постижу на свим нивоима.

Успех ученика на такмичењима шк. 2015/16. и генерални пласман земунских школа

АКТИВНОСТИ У ОШ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА “ У БАТАЈНИЦИ, ШКОЛСКЕ 2014/15. ГОДИНЕ

Школска  година  почела  је 1. септембра 2014. године  у  понедељак  пре  подне,  од  8 часова  за  ученике  од  1. до 4. разреда (којих укупно има 482), а  од 13,30 часова  за  ученике  од  5.  до  8. разреда (којих укупно има 537). Укупан број ученика од 1. до 8. разреда је 1019 ученика.

За почетак  школске  године извршене су  детаљне  припреме  опремања  и  уређења  школе, као и израда распореда и планова за наставни процес. Урађен је план самовредновања, план за заштиту деце од насиља, план за стручно усавршавање као и други планови који су у оквиру Годишњег плана и програма за 2014/15. годину.

За време распуста контактиране су особе у Градском секретаријату и у градској управи у вези са надоградњом школе. Добили смо обећања да иде све по плану, достављен је нови поседовни лист и копија плана. Преко распуста је рађено на уређењу објекта ради  побољшања  услова  боравка  ученика   у  школи.  Постављени су панои и завесе  и  детаљно очишћене  просторије  школе, уклоњени  графити  са  фасаде,  уређене  зелене  површине, ограда и  остали  простор.

Поред  уређења  школског  простора  детаљно  се  радило  и  на  припреми  васпитно – образовног  процеса  и  извођења  наставе у наредној години.

Наставни  кадар  је  одржао  седнице  Стручних  већа  и  Разредних  већа,  на  којима  је  темељно  планиран  рад  васпитно-образовног  процеса као  и  седнице  Наставничког већа  на  којима  су  усвојени  предлози. Посебно је рађено на изради годишњих и оперативних планова са детаљно урађеним стандардима за поједине нивое. Урађен је план и програм за ученике који раде по ИОП-у.

Остварена  је  сарадња са Интерресорном комисијом и дефектологом из ОШ “Сава Јовановић Сирогојно“, ОШ “Радивоје Поповић“ и ОШ “Вељко Рамадановић“ из Земуна.

Урађени  су  годишњи  и  месечни  планови  рада, Акциони  план, План  за самовредновање, распоред  часова, четрдесет  часовна  структура  радног  времена,  задужења  наставника, дежурства,  полазак  у  школу  према  календару  Министарства  просвете, смене  и  други  послови  везани  за  наставни  процес.

– Свечани  пријем  првака  организован је  30.8.2014. године, у суботу, у 18 часова. Свечани  скуп  је поздравио директор Стево Јањанин  и  ђацима  првацима  пожелео  добродошлицу  и  много  успеха  у  школовању. Ученици четвртог разреда извели су веома успешну приредбу за наше ђаке прваке и њихове родитеље. Гост ове свечаности  био је мађионичар који је својим програмом одушевио све присутне. По завршетку приредбе ученици су прозивани и саопштено им је које су одељење, учитељице су их потом повеле у учионице, где су се упознале са својим новим ученицима и поделиле им поклоне. Ученици  су добили уџбенике и радне свеске. После кратког разговора и упознавања, одржан је заједнички родитељски састанак на којем су родитељи упознати са обавезима везаним за школу и ђаке прваке. Ове  године  уписан  је 131 ученик  у  први  разред,  а  распоређени су у 5 одељења.

Први  разред  су  узеле  учитељице:

1/1 -Весна Вуковић                27  ученика

1/2 –Марина Мркојевић        26  ученика

1/3-  Зорица Бура                   26  ученика

1/4 – Весна Пантовић            26  ученика

1/5 –Татјана Јефтић               25  ученика

До промене наставног кадра дошло је из енглеског језика – на неодређено време, 80% примљена је Атина Суботић која предаје у првом и другом разреду на месту Јелене Вукшић.

На одређено време за наставу техничког и информатичког образовања до расписивања конкурса или преузимања технолошког вишка, примљени су Марко Петровић 100%  и Јана Тодоровић 60%, техничко и информатичко образовање  и 30% изборни предмет информатика, за наставу физичког васпитања 65%, на одређено време, примљен је Мирко Матијевић, за француски језик на одређено време 100%  Марина Глигоријевић, због одласка у пензију проф. Селме Галић, за српски језик због повећања норме за 25% примљена је Зорица Стојиновић Бан која је преузета из ОШ „Бошко Палковљевић Пинки“, а за музичку културу 15% као технолошки вишак преузет је из ОШ „Бранко Радичевић“ из Бољеваца, Жарко Бунош. Остали наставни кадар је остао исти као прошле године.

1.10.2014.године – наставница хемије Зорица Аранђеловић је отишла у пензију, а на њено место на одређено примљена је Снежана Алимпић, дипломирани хемичар.

Ове школске године дошло је и до промене Школског одбора.  Школски одбор је формиран од представника локалне заједнице, то су: Нада Илић, Светлана Мирковић и Милош Кречак, од представника родитеља: Јелица Вуковић, Милица Гавран,  Милан Канкараш и представника из школе: Јелена Шарац, Данијела Толимир и Ингрид Граорац. Школски одбор је конституисан  26.8.2014.године. За председника је изабрана Нада Илић, а за заменика Ингрид Граорац.

30.8.2014. године – Организован  је  свечани пријем  за  131 ученика   првог разреда. Пријему је присуствовао директор  школе, педагог, психолог, вероучитељ. После прозивања и упознавања  ученика  са  учитељицама  одржан  је  заједнички  родитељски састанак са  ђацима  првацима  и  њиховим  родитељима.

1.9.2014. почела је настава за школску  2014/15. годину за 1019 ученика  који  су  распоређени  у  36  одељења.  На  почетку  школске  године  сви ученици од 1. до 8. разреда  добили  су уџбенике и радне свеске.

29,30 и 31.8.2014. – На Филолошком факултету одржан је Конгрес слависта –присуствовале Ингрид Граорац, Недјељка Димитријевић и Татјана Стојановић.

3.9.2014. – Седница Наставничког већа, дневни ред ове седнице је везан за процедуру избора директора школе, упознавање са законском процедуром, гласање и проглашење  резултата.

3.9.2014. – Седница Школског одбора

–  Дневни ред ове седнице је везан за процедуру избора директора школе, упознавање са законском процедуром, гласање и проглашење резултата. Седници школског одбора су присуствовали сви чланови (9 чланова), изборна комисија од 3 члана, представници Ученичког парламента и председник Самосталног синдиката. Секретар школе је присутне упознао  са процедуром избора директора према закону и пословнику о раду Школског одбора. Конкурисала су два кандидата – Стево Јањанин, професор техничког и Радослав Рашчанин, професор руског.

На седници је присуствовао Стево Јањанин док други кандидат није присуствовао. После представљања кандидата и читања биографија приступило се дискусији и гласању. Школски одбор је подржао мишљење Наставнчког већа где је од 75 присутних 70 гласало за Стеву Јањанина, 2 против и 3 листића су била неважећа. Сви чланови Одбора /9/ су гласали за  Стеву Јањанина.

На крају је донета одлука  да овај кандидат буде директор школе, у мандатном периоду од наредне  4  године .

Школски одбор је донео одлуку да се могу купити сва наставна средства према захтеву наставника и за потребе наставе.

6.9.2014. – Ученици 3. и 4. разреда /50 ученика / присуствовало је, у насељу Економија, отварању спомен чесме Милици Ракић, настрадалој у Нато бомбардовању. Ученике водиле учитељице Јелена Шарац и Жана Перић.

11.9.2014. – Седница Савета родитеља

– Конституисање Савета родитеља. За председника Савета родитеља изабрана је Јелица Вуковић.

10,11 и 12.9.2014. – Одржан је иницијални тест из математике за ученике 4,6. и 8. разреда. Тест је трајао 90 минута, а тестови су послати из Министарства просвете.

10.9.2014.  – Одржана  је  седница  Педагошког  колегијума. На седници је:

-Усвојен извештај о раду колегијума

12.9.2014. – Седница Одељењских већа од 1. до 8. разреда.

13.9.2014. – Проф. физичког васпитања, Данијела Толимир, Игор Војиновић и Мирко Матијевић присуствовали семинару „Педагошка документација за наставни предмет физичког васпитања“. Семинар организован у ОШ “Лазар Саватић“.

15.9.2014. – Седница Наставничког већа

15.9.2014. – Седница Школског одбора

– Разматрање и усвајање Извештаја о раду директора, остваривању годишњег плана рада за 2013/14., Извештаја о самовредновању, Акционог  плана, Тима за заштиту деце од насиља, стручног усавршавања и листе технолошких вишкова.

– Разматрање и доношење плана  рада за школску 2014/15.,Плана стручног усавршавања, Акционог плана…

– Разматрање и доношење  одлука за избор осигуравајућег друштва, понуде за ужину, ђачког динара.

– Разматрање програма и доношење одлуке за релације извођења екскурзије од 1. до 8. разреда и наставе у природи од 1. до 4. разреда.

– Разматрање и давање сагласности на измене и допуне Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака у складу са Законом о раду.

– Разматрање и усвајање Годишњег плана рада за школску 2014/15. годину, Акционог плана, Плана за самовредновање.

– Разно

16.9.2014. – Купљено 11 штампача за кабинете и 8 звучника

19.9.2014.  – Отварање понуда за екскурзију ученика 8-их разреда.

19.9.2014. – Удржење „Еколошки покрет Земуна“ организовао радионицу у ОШ “Лазар Саватић“

– „Земунски лесни профил“ и “Лесни профил Капела у Батајници“, учествовали наши ученици петог разреда који иду на изборни предмет Чувари природе, са проф. Весном Васић.

20.9.2014. – Наши ученици су посетили експериментаријум и кроз радионице се упознали са угроженим јесетерским врстама риба Дунава, рециклажом и њеним значајем.

22.9.2014. – Састанак комисије родитеља осмих разреда и избор агенције за извођење екскурзије на основу приспелих понуда. Комисија је изабрала агенцију „Ловћен турс“ из Нове Пазове, укупна цена са надокнадом за наставнике  9720+1650=11.370  у 7 рата. Батајница – Ниш-Брзеће-Ђавоља Варош-Копаоник-Покајница-Батајница. Реализација екскурзије 9,10 и 11.10.2014. године.

27.9.2014. –  Наши ученици 5. и 6. разреда, Чувари природе, и проф. Васић Весна су одржали радионицу на броду пловећи Дунавом -„Лесни профил Капела у Батајници“. Ученици су организовано пловили Дунавом од Земуна до Батајнице. Лес је сведочанство прошлости, а по својој вредности је други у свету после кинеског.То је прашкаста стена, настала у ледено доба и у њој се налазе фосили костију мамута, зубастог тигра, вунастог носорога.

На броду је организована вајарска радионица. Наша ученица Сабина Сали  из 6/4 је освојила прво место и њен рад је остављен у Архиви града. У жирију је била Ивана Батало, вајарка. Ово је пропраћено и медијски, на Студију Б, у „Зеленој емисији“, 6.10.2014. од 14,30.

30.9.2014. – Седница Наставничког већа

После седнице организован је коктел поводом одласка у пензију колегинице Зорице Аранђеловић, наставнице хемије, која је цео свој радни век провела у овој школи. Поред коктела колегиница је припремила и изложбу фотографија од почетка њеног рада од 1978. до данас.

1.10.2014. – Наставница хемије Зорица Аранђеловић је отишла у пензију, а на њено место на одређено радно време примљена је Снежана Алимпић, дипломирани хемичар.

1.10.2014. – Организован је полудневни излет за ученике 2. и 4.разреда. Други разред је посетио Манастир Раковицу –Конак кнеза Милоша –Топчидерску цркву, а четврти су ишли на огледно добро Радмиловац – Мали Дунав. Ученици су ишли на излет после великог одмора па до 16 часова.

1.10.2014. –  У школи је за чланове колектива према Школском развојном плану организована „Плесна школа за запослене“.

3.10.2014. – Организован је полудневни излет за ученике 1. и 3.разреда.  Први разред је ишао у ЗОО врт и Калемегдан, а трећи на огледно добро  “Радмиловац- Мали Дунав“. Ученици су ишли на излет после великог одмора па до 16 часова.

5.10.2014. – Наших 50 ученика учествовало на свечаној приредби у „Сава центру“ поводом  дечје манифестације Радост Европе.Ученике водили проф. Александра Даниловић и Гордана Главаш.

7.10.2014. – У школи је извршена презентација и обука наставног особља за употребу интерактивне табле. Презентацију је вршио Душан Бурсаћ, а присуствовало је око 35 наставника.

7.10.2014. – У холу школе ученици од 1. до 4. разреда и ученици  5. и 6. разреда који имају наставу Чувари природе , организовали изложбу цвећа. Сваки разред је имао свој изложбени простор.

Ученици са својим учитељицама су се веома добро припремили тако да је хол школе изгледао веома лепо, пун разног цвећа /природног, саксијског, прављеног/ као и  украшених паноа.  Изложбу су обишли сви ученици, а у великом броју родитељи и остали грађани.

7.10.2014. – Школу је посетила Комунална инспекција, она је обишла школу и указала на неке мале пропусте који треба да се отклоне у року од три дана. Једина већа примедба је на дотрајале даске на трибинама које је потребно заменити због безбедности деце.

8.10.2014.- Одржан је заједнички родитељски састанак поводом ексурзије ученика осмих разреда.

9.10.2014. – Због трагично насрадале ученице из 8/4, Подрашчић Иване, у школи је проглашен Дан жалости, часови су скраћени  и организован је одлазак наставника и ученика осмих разреда на сахрану, на батајничком гробљу у 15 часова.

13.10.2014. – Одржано је отварање понуда за екскурзије и наставу у природи. Документацију је поднело 12 агенција. Били су присутни представници  8 агенција, представници родитеља, директор, секретар и рачунополагач. Понуде су отваране на лицу мета. Одлуку о избору ће донети комисија по разредима.

13.10.2014. –  Потписани уговори за грејање  –  набавку лож уља у  Секретаријату за образовање.

15.10.2014. – Састанак комисије за избор цене и агенција за екскурзије и наставу у природи.

Одабране су следеће агенције : за екскурзију  од 1. до 4. разреда  „Алка турс“ из Инђије, за 5. разред агенција  „Ласта“ из Београда, за 6. разред „Ловћен“ , за 7. разред  два дана  Врњачка Бања, агенција  „Мивекс“  из Београда.

За наставу у природи, за први разред , агенција  „Ловћен „ из Нове Пазове и хотел “Бањица“  у Соко Бањи, а за други ,трећи и четврти , агенција „Мондо травел“ из Земуна  и хотел “Сунчани брег“ на Златибору.

16.10.2014. – Због војне параде „Корак победника“  часови су скраћени, а настава за ученике од 5. до 8. разреда почиње у 11,30 и завршава се у 15,15 часова . Парада почиње у 15,30 часова.

18.10.2014. –  Проф. Јана Тодоровић водила ученике грађевинске секције у Београд да виде макету Београд на води и Римски бунар на Калемегдану.

19.10.2014. – Проф. Данило Шешељ и Марко Петровић  водили ученике  на такмичење из ауто моделарства у Сурчин. Освојили  екипно треће место, а ученик Каблар  из 6/4  друго место.

19, 20 и 21.10.2014.  –  Ученици 8. разреда ишли на  матурску екскурзију: Батајница – Ниш – Брзећа -Ђавоља Варош – Копаоник -Манастир Копоран -Батајница. Екскурзија је веома добро реализована и све предвићене дестинације су посећене. Екскурзија је изведена преко агенције „Ловћен“ из Нове Пазове.

22.10.2014. – Школу посетила просветна инспекторка Ружица Коцић. Извршена је детаљна контрола припремљености школе за школску 2014/15. годину. Није било примедби.

23.10.2014. – Ученици и наставници скупили помоћ породици Подрашчић  -120.500,00 динара /купљен шпорет , фрижидер, посуђе, дрва за зиму, ципеле, јакне и основне намирнице/. Куповање наведених ствари су обавили  директор, разредни старешина  и отац породице. За овакву помоћ, одлуку су донели сви запослени.

27.10.2014. –  Поправљен видео надзор, купљен и умрежен нови рачунар.

30.10.2014. – Ђачки парламент организовао игранку за ученике  5. и 6. разреда  – присутно око 150 ученика, раз. стар.Данијела Толимир, Весна Тишма, Владимир Банић, Јелић Младенка, психолог, педагог, директор . Игранка трајала од 20 до 22 часа.

31.10.2014. – Ученици организовано посетили Сајам књига  (105 ученика и 12 наставника). Организован превоз и посета од 9 до 14 часова. Купљено 57  књига за библиотеку.

31.10.2014. – Ученици 5/1, 5/3 и 5/4 разреда  /60 ученика/ са разредним старешинама  гледали у позоришту “Мадленијанум“  у Земуну оперету за децу „Љубавни напитак“ од 18 до19,30ч.

31.10.2014.  – Зелени фестивал – радионица о здравој храни и последицама неправилне исхране –гојазност, булимија, анорексија. Реализација радионице била у Дому омладине, учествовали ученици петих, шестих и седмих разреда – укупно 15 ученика. Ученике водила проф. Весна Васић.

3.11.2014. – Одржана седница Одељењских већа од 1. до 4. разреда поводом првог тромесечја.

4. и 5.11.2014. – У нашој школи је организовано општинско такмичење у одбојци. Такмичиле су се  мушке  и женске екипе 5. и 6. разреда и 7. и 8. разреда. Организатори су били професори физичког васпитања. Наши ученици, девојчице 5. и 6. разред и девојчице 7. и 8. разреда су освојиле прво место у Општини Земун и пласирале се на градско такмичење.

4.11.2014. – Одржана седница  Педагошког колегијума.

5.11.2014. – Одржана седница Одељењских већа од 5. до 8. разреда.

6.11.2014.  – Одржана седница Наставничког већа поводом првог тромесечја.

10. и 11.11.2014. – Ученици нису ишли у школу због државног празника  – Дана примирја у Првом светском рату.

16.11.2014. – Ученици осмог разреда ишли у позориште ПАБ “Склониште у театру“, у Батајници и гледали  Молијерову представу „Жорж Данден“, од 17,30 часова.

17.11.2014. – Ученици седмих разреда ишли у позориште ПАБ “Склониште у театру“ , у Батајници и гледали представу „Жорж Данден“,  од 17,30 часова  и  од 19 часова.

19.11.2014. – Организовано предавање за ученике 7. и 4. разреда, тема наркоманија. Предавачи су били из МУП-а, из Одељења за сузбијање наркоманије.

19.11.2014. – Организован заједнички састанак Ученичког парламента све три батајничке школе. Ученици су изнели своје планове сарадње и унапређења рада парламента.

20.11.2014. – Ученици од 1. до 4. разреда ишли су у позориште на Славији од 12, 15 часова и гледали представу „Лепотица и звер“. Представа је била одлична као и организација.

21.11.2014.  – Ученици који иду на Чуваре природе организовано су ишли у Општину Земун  да гледају еколошки филм  „Човек и птица“. Водила их је професорка Весна Васић.

22.11.2014. – Проф. ликовне културе, Биљана Костић Цветковић, водила ученике /16 ученика/ на изложбу „Стрип“, посвећену Жаку Тардију, у Француском институту.

26.11.2014. – Колектив организовано ишао у позориште /50/ запослених. Гледали смо представу „Љубавник великог стила“  у Звездара театру.

27.11.2014. – Виолета Несторовић, дефектолог, у другом и трећем разреду урадила примену теста на дисграфију. Одржала предавање за Стручно веће од 1. до 4. разреда на тему Дислексија и дисграфија.

27.11.2014. – Одржана седница Школског одбора.

27.11.2014. – Одржана игранка за ученике 7. и 8. разреда од 19,30 до 22 часа . Гости били ученици из Ђачког парламента ОШ „Бранко Радичевић“ и „Пинки“. Игранка била одлично организована.

2.12.2014. – Наших 12 ученика присуствовало радионици о Бањичком логору.

Ученике водили проф. Даниловић Александра, Комазец Љиљана и Граорац Ингрид.

1,2 и 3.12.2014. – Организоано предавање за родитеље и ученике: 1.12. – 1/1 и 3/4 , 2.12.-1/2 и 1/3 и 3.12. – за 1/4, 1/5 и за  Наставничко веће  „Како до доброг детета и успешног ученика“, „Васпитање без казне и награде“  и „Битка за љубав“. Предавање је одржала Милица Новковић .

5.12.2014. – Фестивал науке посетили  проф. Косановић Драгана, Петровић Марко ,Теодора Савић,  Велемир Снежана и Драгана Пешић са 50 ученика.

4.12.2014. – Састанак стручних сарадника, учитељице Самарџија Божица  и Бабић Татјана сусреле су се са дефектолозима из специјалне ОШ “Радивоје Поповић“, Иваном Роксандић и Владом Станојевићем због рада са ученицима из 3/2 Марином Дракулић и Хеленом Ракић из ¾. Уговорени су термини рада и потписан уговор о сарадњи школа.

4.12.2014. – Успешно извршена презентација интерактивних табли  фирме „ЛУКВЕЛ“, учествовало 16 наставника.

6.12.2014. – Музеј примењене уметности -УЛУС галерија – изложба „Рат и плакат 1914-1918“, „Србија у свету“ , „Србија на плакату“  и „Плакат у Србији“ – посета ученика који иду на ликовну секцију, водила их проф. ликовног, Биљана Цветковић Костић.

15.12.2014. – Ученике 4/3 и 4/4  (по 10 ученика) водиле су учитељице Павловић Катарина, Перић Жана и психолог, Станић Јелена, у специјалну школу „Радивоје Поповић“ на приредбу и изложбу коју су припремили ученици те школе у циљу сарадње наших школа.

15.12.2014. –  Одржан заједнички састанак оба синдиката поводом актуелних дешавања у школству и предлога да се 22.12.2014. обустави настава у знак подршке генералном штрајку просветних радника. Договорено да се запослени изјасне својим потписима ако су за обуставу рада.

16.12.2014. – У школи је одржано предавање за ученике осмих разреда  – Професионална орјентација.

16.12.2014. – У школи је одржано куп такмичење за ауто-моделаре. Такмичење су организовали проф. техничког и информатичког образовања. Такмичило се преко 60 ученика из Шапца, Сремске Митровице, Нове Пазове, Нових Бановаца, Угриноваца, Сурчина и земунских школа.

Такмичење је одржано у фискултурној сали , најбољи су добили поклоне , медаље, а екипно и пехаре . Организација је била веома успешна и добра. После такмчења организовано је дружење уз коктел.

16.12. 2014. – У школи почео Сајам књига. Организатор – библиотекари,  Ингрид Граорац и Недјељка Димитријевић.

25.12.2014.  – Подела новогодишњих пакетића за децу радника школе, организована приредба. Деда Мраз  је  поделио пакетиће и приређен је коктел за родитеље и децу.

26.12.2014. –  Одржана седница Одељењских већа од 1. до 4. разреда.

29.12.2014. – Одржана седница Одељењских већа од 5. до 8. разреда.

29.12.2014. –  За ученике од 1. до 4. разреда одржан новогодишњи маскенбал .

30.12.2014.  – Одржано Наставничко веће поводом завршетка првог полугодишта.

30.12.2014. –  Одржани родитељски састанци  у 18 часова за ученике од  1.  до 4. разреда и у 19 часова за ученике од 5.  до  8.  разреда.

31.12. 2014. –  Завршено прво полугодиште 2014/15. године.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

–                        За време зимског распуста наставници су присуствовали зимским семинарима  из математике, српског, техничког и информатичког образовања,информатике.

–                        У школи је организован семинар за 30 наставника.Семинар је одржан 16.17. и 18.01.2015.године.Тема: Мултимедијални садржаји у функцији образовања к-4, област информатика, приоритет 1, 24 бода.Семинар је организован преко Академије Филиповић из Јагодине.

–                        19.01. Одржана је седница Наставничког већа

–                        20.01. Почело друго полугодиште

–                        23.01. Одржан састанак представника основних и средњих школа. Учешће родитеља у образовно-васпитном систему. Састанку присуствовао директор педагог, два ученика Ученичког парламента, Школског одбора и Савета родитеља.Састанак је држала Верица Ковачевић из Министарства просвете.

–                        26.01. Одржана приредба за ученике и родитеље поводом школске славе –Светог Саве.

–                        27.01. Свечано у 12 сати прослављена школска слава, Свети Сава. Сечење славског колача , светосавска академија и славски ручак. Школску славу су ученици обележавали целу недељу кроз литерарне и ликовне радове, професори су у свим одељењима одржали предавање и водили разговор о значају дела Светог Саве и његовом доприносу за српски народ.

4.02.  У школи одржана презентација издања уџбеника „Клет“

6.02. У школи одржана презентација уџбеника „Бигз“

7.02. У ОШ“Михајло Пупин“ одржано општинско такмичење из физике где су

учествовали наши ученици ,водили их наставници физике, Симо Васић и

Мирјана Курајица.

Од 16. до 21.02. Одржани састанци стручних већа по разредима и предметима везано за такмичење и одабир уџбеника за 2015/16.годину.

20.02. Састанак тима за подршку ученицима

22.02. Одржано општинско такмичење из Информатике у нашој школи, такмичење из хемије у ОШ“Петар Кочић“ и такмичење из књижевности у ОШ“Станко Марић“.На свим такмичењима су учествовали и наши ученици и били веома успешни.

-Одржано је општинско првенство у шаху у ОШ“Соња Маринковић“. Наши ученици, мушка екипа, заузела је друго место.

24.02.  Професори техничког и информатичког образовања,  Данило Шешељ и Марко Петровић учествовали на такмичењу моделара  у Сремској Митровици. Ученици су веома успешно презентовали школу.

24.02. Одржане седнице одељењских већа од 1-4 и од 5 – 8 разреда

– Договор и избор уџбеника за школску 2015/16.годину.

-Договор око одржавања родитељских састанака и упознавање са избором и набавком уџбеника.

-Договор организације свечане академије поводом Првог светског рата.

-Разно

27.02.  У нашој школи је одржана свечана академија поводом обележавања 100 година од Великог рата. Академију су припремили наши ученици , хор, рецитатори, оркестар  КУД-а “ Батајница“, група певача и глумица Весна Станковић, која је извела монодраму „Милунка Савић“. Веома велики одзив ученика, грађана и колега из других школа.

-Одржано општинско такмичење из математике и страних језика

5.03.  Ученици 3/ 4 са учитељицом Татјаном Бабић , педагогом Аном Ћирјанић организовано посетили „Миницитy- креативни дечји град“ везано за професионалну орјентацију у робној кући “Београђанка“

5,6,9 и 10.03. Одржани родитељски састанци.

-Упознавање родитеља са набавком уџбеника и пројектом о социјалном програму Министарства везано за уџбенике.

– Анализа тренутних оцена и владања

-Разно

7.03.Одржано општинско такмичење из српског језика у ОШ“Лазар Саватић“

11.03. Разредне старешине и представник  родитеља 8 –их разреда присуствовали презентацији ресторана „Азаро“ на Новом Београду због прославе мале матуре.

11.03. Одржано школско такмичење рецитатора , одабрана четири ученика за општинско такмичење.

12.03. Одржано такмичење математичара «Мислиша» , такмичило се 180 ученика од другог до осмог разреда

14.03.Општинско такмичење из биологије у ОШ “Сава Шумановић“

15.03.Општинско такмичење из техничког и информатичког образовања  у ОШ »Светозар Милетић»

Од 25.03. до 1.04. Ученици 3/2 и 3/3 су са учитељицама Божицом Самарџијом и Миленом Живковић на Златибору у хотелу »Сунчани брег»  реализовали наставу у природи преко агенције »Мондо травел» из Земуна

Од 01.04. до 8.04.  Ученици 2/1, 2/2, 2/3, 2/4 и 3/1 су са учитељицама Весном Бољановић , Драганом Томашевић, Горанком Деретом, Биљаном Поповић и Драганом Ђурић на Златибору у хотелу »Сунчани брег»  реализовали наставу у природи преко агенције »Мондо травел» из Земуна

27.03. Одржана седница Одељењских већа од 1. до 4. разреда

30.03. Одржана седница Одељенских већа од  5. до 8. разреда

1.04. Одржана седница Наставничког већа

03.04. Одржана седница Савета родитеља

06.04. У школи одржан турнир у шаху по категоријама за узраст од 6 до 15 година, учествовало 96 играча из разних места Србије и Републике Српске. Такмичење почело у 9 часова и завршило се у 16 часова. Победницима су подељене дипломе,  медаље и пехари . Организација је била веома добра, а за то су посебно заслужни Милош Пејовић и Драган Вуковић.

7.04. Састанак тима за заштиту од насиља. Разматрање новог правилника.

8.04. У школи је организован Ускршњи вашар за ученике од 1.  до  4.  разреда и ученике који реализују наставу кроз слободне активности од  5 – 8 разреда. Вашар је почео после другог часа у 15,30 и трајао је до 17,30. Ученици су излагали своје радове , фарбана јаја, а све у духу највећег хришћанског празника, Ускрса. Најбољи радови су награђени прикладним поклонима, дипломама и књигама.

Од 9.04. до 16.04. Ученици су били на пролећном – Ускршњем распусту.

Од 16.04. до 23.04. Ученици 4/1,4/2,4/3,4/4 и 3/4 су са учеитељицама Дуњом Трајковић, Моравком Ивановић, Катарином Павловић ,Жаном Перић и Татјаном Бабић на Златибору у хотелу »Сунчани Брег» реализовали наставу у природи преко агенције »Мондо Травел» из Земуна

19.04. Неколико  ученика из наше школе присуствовало освећењу спомен чесме у насељу Економија посвећене деци жртвама Нато бомбардавања 1999. године.

22.04. Ученици 2/2 присуствовали РШУМДАНУ, шест деценија рада Љубивоја Ршомовића у ДКЦ. Ученике водиле Драгана Томашевић и Ана Ћирјанић.

24. и 25.04. Ученици осмих разреда су, према упутству Министарства просвете, радили пробни тест за упис у средњу школу.

24.04. Из наше школе учествовало 22 ученика у радионици .

28.04. На основу анонимне пријаве родитеља седмих разреда, школу је посетило просветни инспектор, Сузана Дедовић. На основу прегледа документације, разговора са наставницима и директором, утврђено је да пријава није била основана.

Од 4.05. до15.05. У школи су студенти Учитељског факултета обавили педагошко психолошку праксу.

9.05. Обележен Дан школе. Тим поводом у школи су целе недеље одржаване разне манифестације, спортска такмичења, уређење паноа, изложбе.

Организована је приредба за родитеље и ученике, а 9. маја је организована свечана приредба за све запослене  и госте, после чега је настављено са дружењем уз ручак у ресторану „Бео Лидо“ у Земуну.

15.05. Ученици 6. разреда ишли на екскурзију: Батајница –Манасија –Ресавска пећина –Лисине –Раваница, преко агенције „Ловћен“ из Н.Пазове.

22.05. Ученици 5-их разреда ишли на екскурзију: Батајница –Смедеревска тврђава-Виминацијум –Сребрно језеро- Батајница . Екскурзија је реализована преко агенције „Ласта“.

25. и 26 .05. Ученици 7-их разреда ишли на дводневну екскурзију  у Врњачку Бању преко агенције „Мивекс“.

29.05.Ученици 8.разреда завршили школску годину.

01.06. Одржана седница Одељењског већа 8-их разреда.

2.06. Одржана седница Наставничког већа

2.06.  Ученици 1.разреда ишли на једнодневни излет Батајница –Бојчинска шума Манастир Фенек-Салаш Стремен. Излет је реализован преко агенције „Алкотурс“

3.06. Ученици 2.разреда ишли на једнодневни излет Батајница –Бојчинска шума Манастир Фенек-Салаш Стремен. Излет је реализован преко агенције „Алкотурс“

4.06. На спортским теренима наше школе одржан матурски турнир ученика осмих разреда из 4 школе:  “С.Г.Митраљета“ , “ Б.П. Пинки“ ,“Б.Радичевић “ и “С.Марић“.

Покровитељ турнира фудбалски клуб “БСК“. Победник турнира је ОШ“С.Г.МИТРАЉЕТА“. Победник је добио пригодне награде.

04.06. Одржан састанак  директора основних школа Школске управе Београд  у Основној школи „Лаза Костић“ на Новом Београду.Тема састанка је завршни испит, упис ученика у средњу школу,уџбеници и друга питања.Састанак су водили Милан Јоксимовић, руководилац Школске управе Београд и помоћник министра Д.Шуваков

05.06.Ученици осмог разреда прославили малу матуру у ресторану“Азаро“ на Новом Београду. Организација и прослава била изузетно добра, без примедби.

10.06. Одржана обука за супервизоре у Медицинској школи на Звездари од 14 до 16 часова.Обуци су присуствовали Војиновић Игор, Ласан Наташа , Вујовић Валерија и Пушица Ивана.

10.06. Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, на захтев Министарства,  организовао је једнодневну обуку за спровођење завршног испита.

Из наше школе обуци је присуствовао директор Стево Јањанин, психолог,Јелена Станић, проф. српског Мирка Дабовић , математике  Снежана Велемир,ТИО Марко Петровић. Обука је организована у ОШ “Вук Караџић“ у Београду.

12.06.Завршена настава за ученике, почео распуст.

13.06. Радна субота . На спортским тереним вршена размена уџбеника између ученика батајничких школа . Размена је вршена од 9  до 12 часова. Истовремено су издавачи “Клет“, “Логос“ и “Едука“ уџбенике продавали у холу школе.

Акција је била веома успешна, са великим одзивом ученика и родитеља и многи су успели да набаве све књиге за следећу школску годину.

15.16.17.06. Ученици осмих разреда полагали завршни испит, свих 129 ученика изашло. Полагање прошло без проблема. Првог дана школу посетио просветни инспектор Јасмина Николић.

18.06. Одржана седница одељењских већа . За ученике од 1.  до  4. разреда седница је одржана од 8 до 10,30, а за ученике од 5.  до 7. седница је одржана од 10,30 до 13 часова.

19.06. Одржана седница Наставничког већа

20. и 21.06. Организован је колективни излет за запослене у Будимпешту. На излет су ишла 52 члана колектива и протекло је све у најбољем реду.

28.07. Одржани родитељски састанци и извршена подела ђачких књижица и сведочанстава.

28.7. У школи почео турнир у малом фудбалу. Организатор локална заједница.Турнир ће трајати до 09.7.2015.г.

30.06. Одржана је седница Наставничког већа –извршено задужење по одељењима, часовима, подела разредног старешинства, задужење за прављење распореда ..

2.07. Одржана седница Школског одбора

6.07. Ученици осмих разреда уписивали се у средњу школу на основу објављене листе после полагања пријамних испита.У првом кругу се није уписало седам ученика.

7.07.Ученици попуњавали жеље за други круг .Свих седам ученика уписали се у другом кругу.

Са овим  је завршен упис ученика осмих разреда у средњу школу , свих 129 ученика се уписало.

Наставни кадар почео да користи годишњи одмор.Направљен распоред дежурства наставника у школи преко лета, сви су обавезни да се придржавају распореда. 19.08. одржана Седница Наставничког већа.

Успех ученика на такмичењима шк. 2014/15.

АКТИВНОСТИ У ОШ „СВЕТИСЛАВ ГОЛУБОВИЋ МИТРАЉЕТА “ У БАТАЈНИЦИ, ШКОЛСКЕ 2013/14. ГОДИНЕ

Школска 2013/14. година  почела  је  2. септембра 2013. године у понедељак, пре  подне,  од  8 часова за  ученике  од  1. до 4. разреда (којих укупно има 495), а  од 13,30 часова  за  ученике  од  5.  до 8. разреда (којих укупно има 499). Укупан број ученика од 1. до 8. разреда у овој школској години је 994 ученика.

За  почетак  школске године извршене су детаљне  припреме  опремања  и  уређења школе, утврђен је распоред рада, урађени су планови за наставни  процес. Припремљен је Анекс школског програма, план самовредновања, план за заштиту деце од насиља, план за стручно усавршавање као и други планови који су у оквиру Годишњег плана и програма за 2013/14. годину.

Током распуста контактиране су особе у Градском секретаријату и у градској власти у вези са надоградњом школе. Добили смо обећања да све иде по плану. Преко распуста рађено је на уређењу објекта ради  побољшања  услова  боравка  ученика  у  школи. Окречени су мокри чворови, свлачионице у фискултурној сали, сервисирани рачунари. Постављени су панои и завесе  и  детаљно очишћене просторије школе, уклоњени графити  са  фасаде,  уређене  зелене  површине, ограда и  остали школски простор.

Наставни  кадар  је  одржао седнице стручних и разредних већа, на  којима  је  темељно  планиран  рад  васпитно-образовног процеса као  и  седнице  Наставничког већа на којима су усвојени предлози. Посебно је рађено на изради годишњих и оперативних планова са детаљно утврђеним стандардима за поједине нивое. Стандарди су рађени за све предмете од 5. до 8. разреда, за српски, математику, природу и друштво за ученике од 1. до 4. разреда. Урађен је план и програм за ученике који раде по ИОП-у.

Остварена је сарадња са Интерресорном комисијом и дефектологом из ОШ „Сава Јовановић-Сирогојно“, ОШ „Радивоје Поповић“ и ОШ „Вељко Рамадановић“ из Земуна .

Свечани  пријем  првака организован је у четвртак, 29.08.2013. године,  у  18 часова. Поздравну реч присутнима упутио је директор Стево Јањанин који је ђацима  првацима  пожелео  добродошлицу  и  много  успеха  у почетку  школовања. Ученици четвртог разреда извели су веома успешну приредбу за наше ђаке прваке и њихове родитеље. Гост ове свечаности био је мађионичар који је својим програмом одушевио све присутне. По завршетку приредбе ученици су прозивани и саопштено им је које су одељење. Учитељице су их потом повеле у учионице, где су се упознале са својим ученицима и поделиле им поклоне. Ученици су добили уџбенике и радне свеске. После кратког разговора и упознавања, одржан је заједнички родитељски састанак на којем су родитељи упознати са обавезима везаним за школу и ђаке прваке.  Ове  године  уписано  је 116 ученика  у  први  разред, а распоређени су у  4 одељења.

Први  разред преузеле су учитељице:

1/1 Весна Бољановић           29 ученика

1/2 –Драгана Томашевић     29 ученика

1/3-  Горанка Дерета            29  ученика

1/4 – Биљана Поповић         29  ученика

До промене наставног кадра дошло је из енглеског језика – на неодређено време, 70% по конкурсу, примљена је Валерија Вујовић која ће предавати у 4/2,3,4 и 5/2,3,4. По конкурсу на неодређено време примљена је и Недјељка Димитријевић на место библиотекара. На место учитеља  на одређено време примљена је Драгана Грба у 3/3 до повратка раднице са породиљског боловања. Из школе „Сутјеска“ у Земуну преузета је као технолошки вишак

Курајица Мирјана на 30% за наставу физике.

На одређено време за наставу техничког и информатичког образовања до расписивања конкурса или преузимања технолошког вишка, примљени су Марко Петровић 100% и Саша Шипка 40%. Остали наставни кадар је остао исти као прошле године.

СЕПТЕМБАР

29.8. 2013. године – Организован  је  свечани пријем  за  116 ученика   првог разреда. Пријему је присуствовао директор школе, педагог, психолог, вероучитељ. После прозивња и упознавања ученика са  учитељицама  одржан  је  заједнички  родитељски састанак са ђацима првацима  и  њиховим  родитељима.

2.9. 2013. – Почела  је настава  за школску  2013/14. годину за  994 ученика  који су распоређени у 35 одељења. На  почетку  школске  године сви ученици од 1. до 8. разреда   добили  су уџбенике и радне свеске.

10.09. 2013. – Одржана  је  седница  Педагошког  колегијума.

13.9. 2013. – Одржана је седница Савета родитеља. Седница  је била  веома  конструктивна, са добрим одзивом родитеља.

12.9. 2013. – Одржана је седница Наставничког већа.

12.9. 2013.- Одржана  је седница Школског одбора на којој су усвојени  сви  извештаји за 2012/13. годину и  усвојени  нови  планови  за  2013/14. годину.

21.9. 2013. – Изведен је једнодневни наградни излет  за ученике 5/4; ишло се  на Палић и у зоолошки врт. Ово одељење је освојило прву награду у оквиру акције „Зелена недеља“, зато што су прикупили највише амбалажног отпада (2.920 кг). Покровитељ ове акције је делегација Европске уније.Ученике су на овај излет водили Васић Весна, руководилац Еколошке секције и Стево Јањанин, директор школе.

21.9. 2013.- На Међународној конференцији у Чачку, на Техничком факултету,  излагање и презентацију на тему „Утицај савремених техника на технолошко стваралаштво ученика“ извели су Данило Шешељ и Теодора Савић, професори наше школе.

22.9.2013.- Прослави Миланског едикта у Сремској Митровици присуствовало је 40 ученика наше школе. Они су дочекали Патријарха Иринеја, обишли локалитет Сирмијум. Ученике су водили вероучитељи Петар Петровић и Јефта Павловић.

26.9. 2013. – У холу школе организована је изложба “Здрава храна“. Изложбу су организовали учитељи од 1. до 4. разреда, ПП – служба, библиотекари, ученици који иду на изборни предмет из домаћинства и наставница Зорица Аранђеловић, Еколошка секција и наставница Весна Васић. Изложба је организована на пет штандова. Пре обиласка изложбе, по разредима је одржано предавање о здравој исхрани. Предавање је одржала докторка, нутрициониста. Изложба је била изузетно добро организована. Поред ученика из наше школе посетиоци су били и ученици из других школа, а у великом броју и родитељи.

26.9. 2013. – Драмска секција наше школе извела је у вртићу „Чворак“  представу “Цецилија“. Ученике припремала проф. Бранислава Савић- Облешчук.

27.09. 2013. – Ученици са проф. Љиљаном Комазец посетили Историјски музеј и изложбу „Обреновићи и Карађорђевићи“.

ОКТОБАР

5 – 6.10.2013. -Манифестација Радост Европе. Присуствовали су наши ученици и наставници Александра Даниловић, Весна Васић, Гордана Главаш.

10.10.2013. – Школу посетили комунални инспектори, Анкица Мишић и Светлана Аћимовић.Обишли су спортске терене и простор око школе. Детаљно су направили увиђај и скренули пажњу на неке детаље. Закључено је било да је потребно бетонирати окрњени степеник на улазу, заменити две летве на клупи и очистити сливник од лишћа код сале. Све примедбе су отклоњене у року од три дана.

12.10.2013. – Изведен полудневни излет са ученицима трећих разреда.

Обишли су Бојчинску шуму и манастир Фенек. Први разреди су ишли на Калемегдан и у зоолошки врт  (1/2 и 1/3).Ученици су имали организован превоз  и стручног водича.

13,14,15.10.2013. –Изведена је екскурзија са ученицима осмих разреда на релацији Батајница-Грза-Гамзиград-Зајечар-Књажевац-Соко Бања-Ниш-

Соко Бања-Јагодина-Батајница. На екскурзију је ишло 94 ученика, разредне старешине и директор школе.Ученици су били изузетно добри, а екскурзија

веома добро осмишљена и организована.

26.10.2013. – Изведена представа „Цецилија“ за ученике првог и другог разреда поводом обележавања Дечје недеље.

19.10.2013.- Ученици другог и четвртог разреда ишли на полудневни излет –Културно упознавање Београда /Ботаничка башта, црква Св. Марка,Ташмајдан, Природњачки музеј, Етнографски музеј, Калемегдан/.

20.10.2013. – Организована акција уређења школског дворишта и околине. Учествовало120 ученика. Акцију је подстакла локална заједница. Учествовали су следећи наставници – Велемир Снежана, Александра Даниловић, Ивана Пушица, Весна Васић, Младенка Јелић, Јелена Станић, Ана Ћирјанић, Недељка Димитријевић и Стево Јањанин. Акција је била веома успешна, уређено је школско двориште, прилаз школи и околина вртића.

22.10.2013.- Наши ученици из моделарске секције коју води Данило Шешељ учествовали на смотри у Сурчину поводом дана школе “22. октобар“ и освојили 2. место. Екипу су сачињавала четири ученика.

23.10.2013. -Организована посета Сајму књига / ишло 116 ученика и 20 наставника/.За ученике организован превоз (два аутобуса).Ученике водили наставници српског језика и библиотекари. Наших 15 ученика учествовало у радионици коју је организовао Креативни центар у сарадњи са Португалском амбасадом и библиотекарима школе. Најбољи су добили награде.

31.10.2013. -Одржана седница одељенских већа од 1. до 4. разреда поводом првог тромесечја.

НОВЕМБАР

1.11.2013.- Одржана седница одељенских већа од 5. до 8. разреда поводом првог тромесечја.

4.11.2013.-Одржана седница Наставничког већа.

4.11.2013. – Организована маскенбал журка за ученике од 5. до 8. разреда. Присуствовало око 180  ученика . Организатор журке -Ученички

парламент.

5.11.2013. -За ученике осмих разреда организовано предавање од стране службе за запошљавање – Професионална оријентација ученика. Предавање је одржала Ивана Божић из Националне службе за запошљавање.

6.11.2013. – Седница Педагошког колегијума

7.11.2013. – Поводом дана просветних радника организована посета позоришту.У позоришту „Славија“ гледали смо представу „Власт“, Бранислава Нушића.

8.11.2013. -Проф. српског језика и библиотекари водили 46 ученика од 5. до  8. разреда у музеј Иве Андрића.

11.11.2013. -У школи није било наставе због државног празника, Дана примирја у Првом светском рату. Овај дан се обележио предавањем на првом часу, 8.11.2013. Било је речи о значају и доприносу Србије и српског народа у победи над окупатором.

13.11.2013. -Учешће наших ученика на Грин фесту; организовале и водиле децу Александра Даниловић, Весна Васић, Ингрид Граорац.

14.11.2013. – Школу посетила Томша Стијовић, републичко санитарни инспектор. Детаљно прегледана документација, просторије школе, посебна пажња посвећена прегледу мокрих чворова и трепезарије. Није било никаквих примедби .

14.11.2013. -Ученици 2/5 и 3/4 организовано ишли у позориште “Мадленијанум“, где су гледали оперу “Чаробна фрула“.

15.11.2013. -Школу посетила Биљана Ерцег, просветни инспектор. Извршила детаљан преглед припремљености за почетак школске године, планове, уговоре, одлуке, матичне књиге, дневнике … Није било примедби.

22.11.2013. -Отварање тендерске документације за екскурзије и наставу у природи. Конкурисало седам агенција, на отварању  присуствовалаи представници из четри агенције.

22.11.2013. – Наши ученици, њих 30, гледали еко-филм „Човек и птица“ у Општини Земун. Децу водиле Весна Васић и Недјељка Димитријевић.

22.11.2013. – Изашао чланак у „Базару“ о Ревији шешира. Најава ревије.

27.11. 2013. -Одржани састанци комисија по одељењима за одабир агенције и дестинација за извођење екскурзија и наставе у природи. Комисије су радиле одвојено за сваки разред и донеле одлуку која је записнички констатована и на основу које ће се вршити анкета родитеља.

27.11.2013. – Млађа смена гледала представу „Иза дуге“ у позоришту.

30.11.2013. -Одржана ревија шешира „Шешир-вазда модеран“  за ученике, родитеље и грађане Батајнице. Присуствовало преко 250 посетилаца.

ДЕЦЕМБАР

1.12.2013. -Одржана Ревија шешира за колеге из других школа , културних институција,   из локалне заједнице, госте из општине, министарства и за друге званице које су биле позване да присуствују овој изузетно добро припремљеној манифестацији. Посећеност је била изузетно велика/до последњег места/.

Ревију су припремали наставници уз велику помоћ родитеља, у ревији је учествовало око 60 ученика наше школе. Поред ревије шешира  веома добро су осмишљене и музичке и плесне тачке. За све госте припремљен је коктел. Ревију је снимао РТС-1 и Прва телевизија. Репортажа је приказана у јутарњем програму РТС-а и у програму Прве „Тачно у девет“.

7.12.2013. – Наши ученици су са професорима техничког и информатике посетили Фестивал науке.

Од 9-16.12. -Ушколи је одржан сајам књига, учествовале издавачке куће „Лагуна“, „ЈРЈ“ и „Креативни центар“. Сајам су организовале библиотекарке, Ингрид Граорац и Недјељка Димитријевић, а ово је начин да се промовише књига, као и да се од зарађеног новца и рабата купе књиге за школску библиотеку.

10 – 11.12.2013. -Ученици првих разреда посетили „Чудесни град“ у Ушћу.

11.12.2013. -Књижевни сусрет са Јасминком Петровић организовале библиотекарке Ингрид Граорац и Недјељка Димитријевић. Учествовало 30 ученика.

13.12.2013. -Учешће наших ученика на литерарном конкурсу „Кад имаш пријатеља имаш све“ у ОШ “Бранко Радичевић“. Наши ученици освојили су 1. и 3. место за узраст од 1. до 4. разреда и 2. и 3. место од 5. до  8. разреда.

14.12.2013. – Учесници Ревије шешира отворили сезону клизања испред „Делта ситија“.

17.12.2013. -У школи су организоване друштвене игре за ученике од 5. до 8.

разреда.

18.12.2013. -Наша школа се представила културно- уметничким програмом у ОШ “Михајло Пупин“ на Галеници. Ученике водиле: Љиљана Комазец Александра Даниловић, Драгана Ђурић, Ингрид Граорац и Димитријевић Недјељка.

19.12.2013. – Наши ученици прикупили преко 70 пакетића за Црвени крст Земуна. У акцији сви учествовали, а руководиле учитељица Мркојевић Марина и проф. Младенка Јелић- Топалић.

20.12.2013.-Купљена су наставна средства: 3 ЛЦД телевизора за кабинете музичке културе, билогије, географије, фотокопир апарат, 3 видео бима, 5 лаптопова, за тридесет хиљада купљене књиге за библиотеку, обновљена лектира, купљено 45 лопти за наставу физичког, апарат за заваривање, машина за судове у трепезарији, комплетна радна одећа за помоћно особље /мантили, кломпе, прслуци/, тонери, папир за фотокопирање, плаћено полугодишње сервисирање рачунара, купљена три апарата за гашење пожара, издвојена средства за одржавање ревије шешира, поклоне за Нову годину деци радника школе, издвојене паре за новогодишњи коктел, плаћени сви зимски семинари за заинтересоване наставнике.

– Похвала наставницима који су показали, у првом полугодишту, изузетно ангажовање у раду са ученицима и у маркетингу школе –  Љиљани Комазец, Александри Даниловић, Драгани Ђурић, Ингрид Граорац, Зорици Аранђеловић и Влатки Костић.

23.12.2013. – Ученици седмог разреда прикупили новогодишње пакетиће за специјалну ОШ“Радивоје Поповић“. Новогодишње пакетиће предали проф. Гавриловић Марија, психолог Јелена Станић и пет ученика седмог разреда.

24.12.2013.-Деда Мраз је делио новогодишње пакетиће деци радника школе. Ученици четвртог разреда су тим поводом припремили приредбу, после је био организован мали коктел за све присутне.

25.12.2013.-Организована посета радионици „Упознајмо природу“ поводом Дана науке; учествовало 25 ученика од 11-15 часова. Ученике водили проф.Васић Весна и Александра Даниловић.

26.12.2013. – Седница одељенских већа 5. и 6. разреда поводом првог полугодишта 2013/14.године.

27.12.2013. – Седница одељенских већа од 1. до 4. разреда и за 7. и 8. разред поводом првог полугодишта 2013/14.године.

-За ученике почео зимски распуст који траје до 20.1.2014.г.  Ученици млађе смене полазе пре подне, а старије смене после подне.

30.12.2013. – Одржана  седница Наставничког већа у 14 часова, новогодишњи коктел, родитељски састанак у 17 часова за ученике од 1. до 4. разреда и у 18 часова за ученике од 5. до 8. разреда.

– Почео зимски распуст који се завршава 20.01.2014.године, када ученици од  1.  до 4.  разреда долазе на наставу у 8 часова, а ученици од 5.  до  8. разреда у 13.30 часова.

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ:

ЈАНУАР

20.1.2014.г.  – Почело друго полугодиште школске 2013/14. године.

24.1.2014. – Одржана приредба за ученике и родитеље поводом школске славе Светог Саве.

26.1.2014. – Наши ученици поводом Светог Саве одржали приредбу у црквеном дому, у Храму Рођења Пресвете Богородице у Батајници, у 19 часова.

27.1.2014. – У школи је одржана свечана академија поводом школске славе Светог Саве за ученике, запослене и госте. Славски колач секли су отац Споменко Грујић, кума школске славе, Миланка Мирковић , кум испред ученика, Душан  Ромчевић и директор школе, Стево Јањанин. После изведене приредбе која је била изузетно осмишљена, за запослене и госте био је организован свечани ручак у просторијама школе.У школи су на паноима постављени одабрани литерарни и ликовни радови о Светом Сави.

ФЕБРУАР

1.2.2014.  – Наши ученици / 30 / учествовали су у Конаку кнегиње Љубице на Ревији шешира. Ревија је организована поводом затварања изложбе о нашем архитекти Константину Јовановићу (1849-1923), човеку који је стварао на прелазу између два века. Ученике су за ревију припремале проф.Комазец Љиљана, АлександраДаниловић, Драгана Ђурић, Ингрид Граорац и Влатка Костић.

3.2.2014. –  Наши ученици гостовалиу емисији “Фамилиологија“ на Првом програмуРадио Београда. Са ученицима су учествовале проф.Александра Даниловић и Драгана Ђурић. Повод гостовања –Ревија шешира у нашој школи.

12.2.2014. -У оквиру професионалне орјентације, везано за здравство, лекари и медицинско особље из Хитне помоћи одржали су предавање за ученике осмих разреда . Предавању присуствовали сви заинтересовани ученици осмих разреда. Предавање је организовала Снежана Велемир, одељењски старешина 8/3.

13.2.2014. – Одржана презентација занимања Кожарске школе ученицима осмих разреда. Презентацију су оџали професори и директор Кожарске школе Светислав Ковачевић.

13.2.2014.  – Ученици 6/2 и 6/5 ишли у биоскоп са разредним старешинама у „Делта сити“и гледали филм „Монтевидео, видимо се“.

14.2.2014. – Ученици, њих тридесет, посетили Музеј Вука и Доситеја. Ученике водили библиотекари школе, професори српског језика, историје и математике.

14.2.2014.  –  Удружење војних пензионера из Батајнице доделило ЗАХВАЛНИЦУ нашој школи за допринос васпитању, образовању, стицању знања, вештина и добрих навика код младих генерација, као и развијању љубави према отаџбини. Захвалницу је уручио председник Бадњар Драгаш.

14.2.2014. – У школи обележен Дан државности

19.2.2014. – Наших 16 ученика, професоркаматематике Александра Даниловић,професор разредне наставе Драгана Ђурић и библиотекарка Ингрид Граорац учествовали су у емисији “Србија на вези“ на РТС-1, која се емитовала уживоза дијаспору у 17.15 часова преко сателита. Емисија »УСПЕШАН У СВОЈОЈ ПРОФЕСИЈИ» је емитована и на РТС-2, 22.2.2014. у14.30 часова у трајању од 45минута. У емисији су, поред наше школе, учествовалишкола плеса “Салса“, глумац Никола Ракочевић , музичка група “Кал“.

22.2.2014. – У нашој школи одржано Општинско такмичење из информатике у категоријама  програмирање, мултимедијалне презентације и филм. На такмичењу учествовало преко 200 ученика из 15 земунских школа. Наши ученици постигли изузетан успех. Такмичење организовала проф. информатике Теодора Савић.

26.2.2014. – Ученици, њих осамнаест,посетили Народни музеј и Галерију фресака. Водили их проф.Љиљана Комазец, Александра Даниловић и Ингрид Граорац.

МАРТ

6.3.2014. – Ученици од 1. до 4. разреда гледали позоришну представу “Мала Сирена“ у Дечјем културном центру.

9.3.2014.  – Ученици 5/1 гледали филм „Монтевидео, видимо се“са разредним старешином Банић Владимиром.

14.3.2014.  -Позоришна представа у ДКЦ “Деца на интернету“. Представи присуствовали ученици осмих разреда, њих 45-оро, и професори Александра Даниловић и Љиљана Комазец.

14.3.2014.  – 16 наставника ишло на представу „На кафи код кнегиње Љубице“ у Конак кнегиње Љубице.

19.3.2014. -Наших 15 ученика у Београдској филхармонији слушали извођење музичког дела “Пећа и вук “, Сергеја Прокофјева.Ученике водиле професорка музичке културеВлатка Костић и библиотекар Граорац Ингрид.

2013.2014.  – У позоришту „Душко Радовић“, ученици 7. и 8. разреда /55/  гледали позоришну представу „Ми деца са станице ЗОО“. Ученике водили професори Ивана Пушица, Данијела Толимир, Мирјана Новаковић,Александра Даниловић, Љиљана Комазец и Ингрид Граорац.

21.3.2014. – Одржанопредавање за ученике 7. и 8. разреда о сиди, хепатитису и преносивим болестима. Предавање је организовао Црвени крст, а предавач је био проф.Саша Миленовић из Медицинске школе. Предавање организовале професорке биологије Весна Васић и Младенка Јелић.

31.3.2014.- У позоришту „Мадленијанум“ у Земуну ученици 5. и 7. разреда  гледали су оперу “Љубавни напитак“. Ученике водиле Александра Даниловић и Љиљана Комазец.

АПРИЛ

1.4.2014.-  Одржано предавање о наркоманији за ученике 4. и 7. разреда. Предавач из МУП-а – Марко Раичевић.

2.4.2014.  – Ученици осмих разреда, у оквиру професионалнеорјентације, посетили Математичку гимназију /25/са професорима,Савић Теодором и Шешељ Данилом.

8.4.2014.  –  Поводом Дана Рома у школи је организована приредба.  Роми су се представили песмом, игром, рецитацијама и драматизацијом.Одзив публике био је веома добар. За учеснике приредбе и организаторе приређен је коктел –послужење. Програму су присуствовали представници локалне заједнице,који су констатовали да је Дан Рома у Земуну обележен само у нашој школи.

10.4.2014.  – Ученици осмих разреда посетили су Текстилно- техничку школу у оквиру професионалне орјентације. Ученике организовано водила наставница хемије Зорица Аранђеловић и педагогАна Ћирјанић.

11.4.2014.  – Организован је Музички фестивал заученике из све три школе у Батајници. Из сваке школе изведено је шест музичких тачака. Проглашени су најбољи и додељене награде. Интересовање је било изузетно велико. Сви су мишљења да оваквих манифестација и дружења треба да буде више.

11.4.2014.  – Организовано едукативно предавање за девојчице шестог разреда о пубертету. Предавање одржала психолог Јована Ивковић из ДНА-Глобал групе. На предавањима биле присутне психолог Јелена Станић и професорка биологије Младенка Јелић.

15.4.2014.  –У школи је традиционално организован Ускршњи вашар.Ученици су излагали своје радове које су радили током године на часовима ликовног, слободних активности и на секцијама. Организован је и спортски вишебој , Игре без граница. Посећеност  ученика и грађана Батајнице је била изузетно добра. Проглашенису најбољи радови,најбољи штанд и одељење.

22.4.2014.  –  Обележен Дан планете.У школском  дворишту посађена три дрвета, чије су саднице обезбеђене у сарадњи са локалном заједницом, урађени панои са темом загађења и очувања планете.

МАЈ

15. и  16.5.2014.  – Школа није радила због ванредног стања, поплава. Наша школа је била прихватни центар за лица која су била угрожена. Смештај је организован у фискултурној сали где је општински штаб поставио 120 душека. Пријем лица је почео 15.5.2014.  и кроз ово прихватилиште је прошло око 150 особа. Сва лица су премештена у други прихватни центар 29.5.2014. Током боравка угроженог становништва у нашој школи, грађани Батајнице су показали огромну солидарност,  доносили су одећу,  храну, воду, нудили и питали за сваку врсту помоћи.Солидарност се показала на веома високом нивоу. Посебно би требало похвалити омладинце, наше бивше ђаке и одличну сарадњу са локалном заједницом.

28.5.2014. -Ученици седмих разреда  ишли на екскурзију у трајању од два дана на релацији Батајница – Врњачка Бања.

28.5.2014.  – Организовано предавање “Васпитање без казне и награде до смањења насиља у породици и школи“. Предавач  Милица Новковић, аутор књиге „Породични буквар“.Предавање је организовано за Наставничко веће и госте, колеге из батајничких и земунских  школа.Предавање је истог данаорганизовано и за родитеље –присутно било око 150 родитеља.

ЈУН

1.6.2014.  – Ученици 2/1, 3/1, 4/1, 4/3 и 4/4 отишли на рекреативну наставу у Кучево, хотел „Рудник“ са агенцијом „Ловћен“ из Нове Пазове.

1.6.2014.  -На спортским теренима наше школе одржан је хуманитарни турнир у малом фудбалу. Учествовало 25 екипа.  Сва прикупљена средства су уплаћена на жиро рачун за угрожена подручја у поплавама. Одзив гледалаца  био је веома велики. Турнир је почео у 8 часова и трајао до 22 часа.

5.6.2014. – Организовано матурско вече за ученике осмих разреда у Пионирском граду.Ученици су преко агенције “Планета турс“ прославили малу матуру у изузетно лепом аммбијенту, уз добру музику и осмишљен програм. Сви су били веома задовољни.

7.6.2014. –  Поводом манифестације “Ноћ музеја“, наши ученици су у Конаку кнегиње Љубице припремили  целовечерњи програм  “Свадбе и свадбени обичаји“.  Пројекат је приказан у четири дела: први – обичаји крајем 19. века, други- међуратни период , трећи – послератни до 70-80-их година и четврти – крај 20. и почетак 21. века. У програму је учествовало око 50 ученика. Програм је трајао три сата, од 19.30 до 22.30. Посећеност је била изузетно велика.Учесници су изузетно добро извели представу, готово професионално. Програм су осмислиле и припрмиле  проф. Љиљана Комазец, Александра Даниловић , Ингрид Граорац, Влатка Костић, Драгана Ђурић, Зорица Аранђеловић и родитељи који су помогли око припреме, превоза и других детаља, неопходних за реализацију овог изузетног пројекта, за све грађане који су посетили овај музеј.

9.6.2014.  –  Изведена екскурзија 6-ихразреда на релацији: Батајница – Манастир Манасија -Ресавска пећина – Лисине – Манастир Раваница -Батајница. Екскурзија је веома успешно изведена преко агенције “Ловћен“ из Нове Пазове.

10.6.2014. –  Изведена екскурзија за ученике 5-их разреда на релацији Батајница – Смедерево -Виминацијум – Сребрно језеро – Батајница. Екскурзија је веома успешно реализована преко агенције „Ловћен“.

16,17,18.6.2014.  -У школи је организован пријемни испит из српског, математике и комбинованог теста. Полагало се по учионицама (6 учионица) . Полагало је 106 ученика осмог разреда. Пријемни спит је организован веома добро и није било никаквих примедби. Ученици су постигли следећи успех: српски језик 14,5, комбиновани тест 13 и математика 11 бодова  у просеку.

2-13.6.2014. – Организована припремна настава за ученике осмог разреда

24. и 25.6.2014. – Организован  дводневни излет за запослене у колективу на релацији Батајница-Дрвенград –Андрићград–Златибор–Злакуса-Батајница. Наставна екскурзија је у потпуност успела и све је прошло беспрекорно.

26.6.2014. – Подела сведочанстава, диплома, уверења,награда за ученике осмих разреда.

27.6.2014. – Ученици 4. разреда  на такмичењу у игри „Између две ватре“  освојили прво место и пласирали се на међународно такмичење у Сплиту, које ће бити одржано од 18. до 25.августа. Ученике припремала учитељица Весна Вуковић која ће их и водити на овај пут.

На овом међународном такмичењу  наши ученици су освојили друго место.

28.6.2014. – Подела  ђачких књижица, сведочанстава, награда, диплома за ученике од 1. до7. разреда.

ЈУЛ

1.7.2014. – Почели годишњи одмори за већи део запослених.

6.7.2014. – Истакнута листа распореда уписа за средњу школу, сви ученици распоређени и уписани у првом уписном кругу.

АВГУСТ

15 – 28.8.2014. – На спортским теренима школе одржан фудбалски турнир у малом фудбалу.

18.8.2014. -Седница Наставничког већа

18 – 25.8.2014. -Организована припремна настава за ученике који су пали на поправни испит //13ученика// и за Ивану Подрашчић, ученицу 7/4  која треба да полаже разредни испит из свих предмета.

25,26,27.8.2014. – Организовано је писмено и усмено полагање поправних и разредних испита.