Тим за праћење реализације и придржавања мера заштите од Ковид-а 19

Младенка Јелић Топалић, професор биологије – координатор

Марина Мркојевић, професор разредне наставе

Ана Стојановић, професор хемије

Данијела Толимир, професор физичког васпитања

Јована Ивановић, професор биологије

Татјана Јефтић, професор разредне наставе

Душанка Квочка, сервирка

Тим за заштиту деце и ученика од насиља, злостављања, занемаривања и дискриминације

Мирјана Новаковић, професор француског језика – координатор Тима
Игор Војновић, директор школе
Јелена Станић, психолог
Ана Ћирјанић, педагог
Татјана Лучић Вујчетић, правник и секретар школе
Младенка Јелић Топалић, професор биологије
Данијела Толимир, професор физичког васпитања

Јасминка Пајић, помоћник директора
Светлана Грабовац, локална заједница
Марина Мркојевић, професор разредне наставе
Дуња Трајковић, професор разредне наставе
Јелена Ђурђевић, председник Савета родитеља
Бојана Митровић, представник Савета родитеља
Ученички парламент / представник
школски полицајац

Тим за школски развојни план

Ана Ћирјани, педагог – координатор Тима
Игор Војновић, директор школе
Јелена Станић, психолог
Гордана Главаш, професор математике
Јасминка Пајић, помоћник директора
Јелена Шарац, професор разредне наставе
Ингрид Граорац, библиотекар
Светлана Граовац, председник Школског одбора
Бојана Митровић, члан Школског одбора

Тим за самовредновање рада школе

Јелена Станић, психолог – координатор Тима
Ана Ћирјанић, педагог
Татјана Лучић Вујчетић, правник и секретар школе
Александра Даниловић, професор математике
Татјана Јефтић, професор разредне наставе
Ивана Сарић, представник локалне заједнице

ЕТОС

Бранислава Савић Облешчук, професор српског језика и књижевности – координатор
Милош Гајић, професор физичког васпитања
Мирка Дабовић, професор српског језика и књижевности
Мирјана Курајица, професор физике
Зорана Плавшић, професор разредне наставе
Моравка Миловановић Ивановић, професор разредне наставе
Ингрид Граорац, библиотекар

Постигнућа ученика

Катарина Павловић, професор разредне наставе – координатор
Љиљана Комазец, професор историје
Наташа Ласан, професор енглеског језика
Зорица Бура, професор разредне наставе
Милена Живковић, професор разредне наставе
Оља Ивановић, професор ликовне културе
Ана Стојановић, професор хемије

Подршка ученицима

Марина Мркојевић, професор разредне наставе – координатор
Ивана Пушица, професор енглеског језика
Марина Стоиљковић, професор разредне наставе
Александра Дамјанац, професор технике и технологије
Марко Петровић, професор технике и технологије
Петар Петровић, професор верске наставе
Марија Мркела, професор разредне наставе

Планирање, програмирање и извештавање

Ана Ћирјанић, педагог
Игор Војновић, директор школе
Јелена Станић, психолог
Татјана Лучић Вујчетић, правник и секретар школе
Ингрид Граорац, библиотекар
Бојан Благојевић, професор информатике – координатор
Жана Перић, професор разредне наставе
Бојана Јањанин, професор разредне наставе
Александра Даниловић, професор математике
Драгана Ђурић, професор разредне наставе

Организација школе, управњање људским и материјалним ресурсима

Данијела Толимир, професор физичког васпитања – координатор
Јелена Шарац, професор разредне наставе
Александар Божанић, професор историје
Гордана Главаш, професор математике
Горанка Дерета, професор разредне наставе
Аница Милетић, професор енглеског језика
Снежана Велемир, професор математике

Настава и учење

Недјељка Јокић, професор српског језика и књижевности – координатор
Јасминка Пајић, помоћник директора
Зоран Тишма, професор физичког васпитања
Влатка Костић, професор музичке културе
Младенка Јелић Топалић, професор биологије
Тијана Лалицки, професор технике и технологије
Драгана Кончаревић, професор верске наставе

Централна комисија за праћење рада свих тимова и комисија

Игор Војиновић, директор школе
Татјана Лучић Вујчетић, секретар школе
Ана Ћирјанић, педагог
Јелена Станић, психолог
Мирка Дабовић, професор српског језика и књижевности
Ингрид Граорац, библиотекар

Централна пописна комисија

Татјана Лучић Вујчетић, секретар школе
Мирка Дабовић, професор српског језика и књижевности
Наташа Каназир

Наташа Ласан

Данијела Толимир, професор физичког васпитања

Комисија за попис ситног инвентара

Татјана Стојановић, професор српског језика и књижевности
Петар Петровић, професор верске наставе
Весна Вуковић, професор разредне наставе

Милан Квочка

Дубравка Шојат

Снежана Велемир, професор математике

Комисија за попис књига у библиотеци

Зорана Плавшић, професор разредне наставе
Недјељка Јокић, професор српског језика и књижевности
Татјана Јефтић, професор разредне наставе

Ингрид Граорац, библиотекар

Тим за израду плана и спровођења интегритета

Татјана Лучић Вујчетић, правник-координатор
Теодора Савић, професор информатике
Татјана Стојановић, професор српског језика и књижевности
Наташа Каназир, шеф рачуноводства

Тим за инклузију/пружање додатне подршке ученицима

Јелена Станић, психолог-координатор
Ана Ћирјанић, педагог
Весна Вуковић, професор разредне наставе
Јована Ивановић, професор биологије
Одељенски старешина ученика коме је намењена додатна подршка
Родитељ ученика коме је намењена додатна подршка
Стручни мобилни тим школа за едукацију деце са развојним и другим потешкоћама / представник
Релевантне институције / представник

Тим за Еразмус+ и еТwinning пројекте

Ивана Пушица, професор енглеског језика – координатор
Марина Драгић, професор француског језика
Александра Даниловић, професор математике
Ингрид Граорац, библиотекар
Бојана Јањанин, професор разредне наставе
Жана Перић, професор разредне наставе
Јасминка Пајић, помоћник директора

Јована Ивановић, професор биологије

Тим за професионалну оријентацију ученика

Ана Ћирјанић, педагог – координатор
Јелена Станић, психолог
Јасминка Пајић, помоћник директора

Мирка Дабовић, професор српског језика и књижевности
Александра Даниловић, професор математике
Снежана Велемир, професор математике
Мирјана Новаковић, професор француског језика

Тим за уређење сајта и маркетинг школе

Бојан Благојевић, професор информатике – координатор

Јасминка Пајић, помоћник директора
Александра Даниловић, професор математике
Милена Анђелковић, професор математике
Ивана Пушица, професор енглеског језика
Биљана Поповић, професор разредне наставе
Ингрид Граорац, библиотекар
Недјељка Јокић, професор српског језика и књижевности

Тим за обезбеђивање квалитета и развој школе

Татјана Стојановић, професор српског језика и књижевности – координатор
Игор Војновић, директор школе
Ана Ћирјанић, педагог
Јелена Станић, психолог
Моравка Миловановић Ивановић, професор разредне наставе
Марко Петровић, професор технике и технологије
Наташа Ласан, професор енглеског језика
Петар Петровић, професор верске наставе
Марија Гавриловић, професор географије
Снежана Велемир, професор математике
Влатка Костић, професор музичке културе
Зоран Тишма, професор физичког васпитања
Светлана Граовац, председник Школског одбора
Ученички парламент / представник

Тим за развој међупредметних компетенција и предузетништво

Јасминка Пајић, помоћник директора-координатор
Марко Петровић, професор технике и технологије
Теодора Савић, професор информатике и рачунарства
Драгана Ђурић, професор разредне наставе
Горанка Дерета, професор разредне наставе
Дубравка Шојат, професор физике

Школска уписна комисија

Игор Војиновић, директор / председник Школске уписне комисије

Јасминка Пајић, помоћник директора / координатор уписа

Татјана Лучић Вујчетић, секретар школе

Јелена Станић, психолог
Ана Ћирјанић, педагог

Ингрид Граовац, библиотекар

Теодора Савић, професор информатике

Одељенске старешине ученика осмих разреда

Тим за додатну подршку у спровођењу завршног испита

Јасминка Пајић, помоћник директора

Разредне старешине осмих разреда

Бојан Благојевић, професор информатике – координатор
Јелена Станић, психолог
Ана Ћирјанић, педагог

Ингрид Граовац, библиотекар

Теодора Савић, професор информатике

Тим за самовредновања коришћењем селфи инструмента

Јелена Станић, психолог
Ана Ћирјанић, педагог
Александра Даниловић, професор математике – координатор