Правилници

Правилник о употреби мобилног телефона, електронског уређаја и другог средства

Правилник о Протоколу поступања у установи у одговору на насиље, злостављање и занемаривање

Правилник о обављању друштвено-корисног, односно хуманитарног рада у установама образовања и васпитања

Правилник о оцењивању ученика 2024.

Правилник о изменама и допунама правилника о организацији и систематизацији послова у ОШ „Светислав Голубовић Митраљета“

Правилник о похваљивању и награђивању ученика

Образац захтева за приступ информацијама од јавног значаја

Правилник етика и лични интегритет

Правилник о заштити података о личности

Одлука о одређивању лица за заштиту података о личности

Правилник о друштвено-корисном раду

Правилник о начину евидентирања и праћења друштвено-корисног рада

Правила понашања у Основној школи „Светислав Голубовић Митраљета“

Правилник о упису ученика у средњу школу

Правилник о давању  у закуп непокретних ствари у јавној својини

Правилник о испитима у основној школи

Правилник о избору ученика генерације

Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања

Правилник о дисциплинској одговорности запослених у ОШ „С.Г.Митраљета“

Правилник о васпитно-дисциплинској одговорности ученика у ОШ „С.Г.Митраљета“

Правилник о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које школа организује

Правилник о изменама и допунама Правилника о мерама, начину и поступку заштите и безбедности ученика yавреме боравка у школи и свих активности којешкола организује

Правилник о раду ОШ „С.Г Митраљета“

Правилник о безбедности информационо-комуникационог система

Правилник о коришћењу сопственог аутомобила у службене сврхе

Правилник о трошковима репрезентације

Правилник о видео надзору

Правилник о заштити лица које пријави сумњу на корупцију

Правилник о поклонима

Правилник о пословној тајни

Правилник о пријему, складиштењу и чувању техничких енергената

Правилник о раду ђачке кухиње

Правилник о раду буџетског рачуноводства

Правилник о организацији и раду школске библиотеке

Правила заштите од пожара

План примене мера за спречавање појаве и ширења епидемије заразне болести

Правилник о ближем уређивању планирања јавних набавки и набавки на које се закон не примењује

Правилник о начину евидентирања заштите и коришћења електронских докумената

Правилник о канцеларијском и архивском пословању

Правилник о организацији и систематизацији послова

 

Пословник о раду наставничког већа ОШ „С.Г. Митраљета“

Измена и допуна Пословника о раду наставничког већа

Пословник о раду Савета родитеља

Измене и допуне Пословника о раду савета родитеља

Пословник о раду ученичког парламента

Пословник о раду школског одбора

Измене и допуне Пословника о раду школског одбора

Пословник о раду комисије за избор кандидата за пријем у радни однос

 

Кодекс лепог понашања