Учитељи

УЧИТЕЉИ

1. РАЗРЕД

Дуња Трајковић, проф. разредне наставе
Моравка Миловановић Ивановић, проф. разредне наставе
Катарина Павловић, проф. разредне наставе
Жана Перић, проф. разредне наставе

2. РАЗРЕД
Весна Вуковић, проф. разредне наставе
Марина Мркојевић, проф. разредне наставе
Зорица Бура, проф. разредне наставе
Зорана Плавшић, проф. разредне наставе
Татјана Јефтић, проф. разредне наставе

Продужени боравак

Ана Гребљановић, проф. разредне наставе

Марија Мркела, проф. разредне наставе

Марина Стојиљковић, проф. разредне настве

3. РАЗРЕД

Весна Бољановић, проф. разредне наставе
Бојана Јањанин, проф. разредне наставе
Горанка Дерета, проф. разредне наставе
Биљана Поповић, проф. разредне наставе

4. РАЗРЕД

Драгана Ђурић, проф. разредне наставе
Санела Чепрња, проф. разредне наставе
Милена Живковић, проф. разредне наставе
Татјана Бабић, проф. разредне наставе
Јелена Шарац, проф. разредне наставе